Research developments

2020 рік

ЕФЕКТИ КВАНТОВАНОСТІ ПРОСТОРУ У ВЛАСТИВОСТЯХ АСТРОФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

Призначення та сфера застосування

Результати з досліджень впливу мінімальної довжини на властивості астрофізичних систем можуть бути використані для розв’язання фундаментальних проблем сучасної фізики, а саме проблем квантової гравітації. Висновки щодо ефектів квантованості простору в перспективі можуть бути застосовані на практиці, зокрема для інтерпретації результатів високоточних вимірювань, які проводяться в сучасних світових наукових центрах.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Побудовано теорію опису руху макроскопічного тіла у квантованих просторах, які описуються алгебрами з канонічною, лінійною та нелінійними деформаціями. На основі дослідження впливу квантованості простору на зміщення перигелію Меркурія знайдено оцінку для мінімального імпульсу, яка щонайменше на 10 порядків покращує результати, представлені у літературі. Розв’язано проблему порушення слабкого принципу еквівалентності та властивостей кінетичної енергії у квантованих просторах, які описуються різними типами деформованих алгебр. Отримано закон розширення Всесвіту для моделей Сіттера та анти-де Сіттера з урахуванням ефектів квантування простору.

Основні технічні характеристики

Встановлено, що залежність параметрів деформованих алгебр, які описують квантованість простору на планківських масштабах, від маси дозволяє розвинути послідовну фізичну теорію без порушення фундаментальних фізичних законів та принципів. Знайдено вплив квантованості простору на зміщення перигелію Меркурія, рух системи Сонце-Земля-Місяць. У загальному випадку деформованого простору з мінімальною довжиною для космологічних моделей де Сіттера та анти-де Сіттера отримано закон розширення Всесвіту та знайдено поправку до параметра Габбла.

Стан охорони інтелектуальної власності

Опубліковано 14 статей (Web of Science і Scopus), 4 статті (фахові видання України).

Затребуваність на ринку

Висновки з досліджень квантованості простору та її впливу на властивості астрофізичних систем є важливі для розуміння світу від планківських масштабів до масштабів Всесвіту та є основою для подальших досліджень особливостей структури простору на планківських масштабах та оцінки величини кванта простору.

Стан розробки

Знайдено ефекти квантованості простору у властивостях астрофізичних систем. Результати можуть бути використані вченими для проведення досліджень в Україні та закордоном.

Закон еволюції Всесвіту для моделі  де Сіттера (зліва)  та анти-де Сіттера (справа) з вра-хуванням квантованості простору.

 

 

Науковий керівник – д-р фіз.мат. наук Гнатенко Х.П.

[collapse]
ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИНТИЛЯТОР

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі сцинтиляційної техніки, зокрема композитних люмінесцентних матеріалів, і може бути використана як перетворювач високоенергетичного випромінювання у видимий діапазон.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Використання методу хімічного осадження з водно-спиртових розчинів дозволило отримати частинки нанометрових розмірів, а їх введення у полістирольну матрицю з активаторами n-терфеніл та РОРОР – полістирольний нанокомпозитний сцинтилятор. Економічна обґрунтованість розробки зумовлена простотою і дешевизною процесу виготовлення нанокомпозитних полістирольних плівкових сцинтиляторів порівняно з неорганічними.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель. Пат. 127737

Основні технічні характеристики

Полістирольні плівкові композити з вкрапленими наночастинками BaF2 (40 ваг.%) характеризуються в ~30 разів вищою інтенсивністю люмінесценції порівняно з інтенсивністю люмінесценції полістирольної плівки без наночастинок.

Затребуваність на ринку

Використання нанокомпозитних сцинтиляторів на основі полістиролу, який містить активатори n-терфеніл та РОРОР, з вкрапленими наночастинками BaF2 дає змогу створювати компактні швидкі сцинтилятори для перетворення високоенергетичного випромінювання у видиме. Полістирольні нанокомпозити з вкрапленими наночастинками  мають ряд суттєвих переваг над традиційними сцинтиляторами як неорганічними – це технологічність, дешевизна, виготовлення, швидкодія, так і органічними– суттєво більша поглинаюча здатність.

Стан розробки

Розроблено методики отримання полістирольних плівкових сцинтиляційних композитів з вкрапленими наночастинками BaF2. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

Зображення полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками BaF2 з середнім розміром 30 нм товщиною 0,3 мм за видимого (а) та ультрафіолетового збудження (б) з концентрацією – 40 ваг.%

 

Науковий керівник – проф. Волошиновський А.С.

[collapse]
АСТРОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ НА РІЗНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ МАСШТАБАХ: ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ З ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Призначення та сфера застосування

Проект спрямований на детальне дослідження методами моделювання внутрішньої структури та астрофізичних процесів на різних просторово-часових масштабах. Це — білі карлики, зорі зі швидким осьовим обертанням, атмосфери Сонця та зір, небулярні середовища (розріджена космічна плазма) на просторових масштабах від сотих долей парсека (оболонки планетарних туманностей та симбіотичних зір) до декількох кілопарсек (галактики з активним зореутворенням), космологічні структури в епоху реіонізації.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Розроблено новий метод виводу виразів для іонізаційно-корекційних множників небулярних середовищ на основі їх фотоіонізаційного моделювання світіння, у яких враховується внутрішня структура цих обʼєктів. Розроблено програму DiffRaY_3D для детального розрахунку поля дифузного іонізуючого випромінювання у небулярних середовищах на основі просторових мап їх емісійностей. Зроблено поєднання даної програми з відомою програмою CLOUDY, завдяки чому вдалося розрахувати більш точні та коректні моделі світіння різноманітних небулярних середовищ. Розроблено програмне забезпечення для моделювання 3D перенесення випромінювання в неоднорідній плазмі.

Основні технічні характеристики

Розраховано мультикомпонентні фотоіонізаційні моделі світіння зон HII у компактних  галактиках з активним та неперервним зореутворенням. Розраховано фотоіонізаційні моделі оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу для різних розподілів густини в їх оболонках. Визначено масу небулярної оболонки та її зорі-попередниці за електронною температурою у випадку однорідного просторового розподілу небулярної речовини. Розраховано спектральну залежність поперечного перерізу процесу фотоіонізації негативного іона водню на основі базисного підходу і борнівського наближення.

Стан охорони інтелектуальної власності

Опубліковано 36 статей (Web of Science і Scopus), з них 25 статей — фахові видання України, 5 монографій, 1 навчальний посібник; захищено 2 кандидатські дисертації, подано до захисту у листопаді та грудні 2020р. 2 кандидатські дисертації, отримано 3 закордонні гранти.

Затребуваність на ринку

Напрацювання авторів проекту вже впроваджуються у робочі програми викладання наступних спецкурсів: «Діагностика та моделювання світіння небулярних середовищ», «Моделювання зоряних атмосфер», «Теорія зоряних спектрів», «Астрофізика компактних обʼєктів», «Актуальні задачі сучасної астрофізики», “Структура та еволюція Всесвіту”. Програмні реалізації розроблених в рамках проекту деяких модельних методів зроблено доступними на веб-сторінках кафедри астрофізики.

Стан розробки

Сучасна астрофізика охоплює всі просторово-часові масштаби Всесвіту, що нас оточує – від мікро- до макросвіту всього доступного для спостереження Всесвіту. Методи, які використовуються в астрофізичних дослідженнях, з однієї сторони базуються практично на всіх галузях сучасної фізики, а з іншого боку астрофізика небулярних середовищ, наприклад, дає змогу вивчити поведінку плазми як на мікро-, так і на макрорівні в умовах високої розрідженості, які практично недосяжні в земних лабораторіях. Результати можуть бути використані вченими для проведення досліджень в Україні та закордоном.

 

Науковий керівник – проф. Мелех Б.Я.

[collapse]
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ СПЛАВИ ЯК ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ NI-MH АКУМУЛЯТОРІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ РЗМ

Призначення та сфера застосування

Гідрогенсорбційні матеріали на основі фаз зі стехіометрією 2:17 призначені для використання як матеріали для накопичення і зберігання водню, акумулятори для портативної електроніки та електромобілів, стаціонарних станцій, промислових акумуляторів для нівелювання пікового енергоспоживання тощо.

Суть розробки

Оптимізовано синтез твердих розчинів зі структурним типом Th2Ni17 із легуючими компонентами, що характеризуються низькою температурою кипіння (Li, Mg, Sb тощо), які є перспективними гідрогенсорбційними матеріалами. Одержані мультикомпонентні тверді розчини загального складу R2M17 (R ‒ РЗМ, М ‒ статистична суміш на основі Ni та інших легуючих компонентів) демонструють оборотну здатність до гідрування/дегідрування без значної аморфізації матеріалу, відсутні побічні процеси пасивації та протікання корозійних процесів на поверхні зерен електрода; кулонівська ефективність при цьому набуває максимального значення.

Основні переваги розробки

Вміст РЗМ (який найбільше впливає на ціну) у матеріалах промислових моделей акумуляторів становить ~17‒33 ат.%, у досліджених зразках – ~10,5 ат. % і менше. Розрядна ємність отриманих матеріалів сягає 90–100 мА∙год/г. Прототипи хімічних джерел електричної енергії із електродами, що містять літій та магній, характеризуються номінальною напругою, вищою за 1,2 В, що позитивно впливає на підвищення енергоефективності матеріалів.

Стан охорони інтелектуальної власності

Синтезовані у результаті досліджень матеріали заплановано захистити патентом України  на корисну модель.

Затребуваність на ринку

Попит на гідрогенсорбційні матеріали та акумулятори зростає у світі з кожним роком.

Стан готовності розробки

Розробка знаходиться на стадії завершення дослідження.

Розрядні характеристики для ХДЕЕ з електродом на основі дослідженого сплаву (зліва); модель гідриду включення на основі фаз зі стехіометрією 2:17 (справа)

 

 

Науковий керівник: канд. хім. наук І.І. Тарасюк

[collapse]
СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ СПОЛУК З ПРОТИРАКОВОЮ АКТИВНІСТЮ

Призначення та сфера застосування

Розроблено ефективні способи одержання нових ансамблів гетероциклів, серед яких знайдено сполуки з високою протипухлинною активністю: заміщені 1,2,3-триазоли, тієно[2,3-d]піримідинони та інші.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Способи синтезу передбачають застосування доступних вихідних реагентів та базуються на економічно вигідних підходах – однореакторних, тандемних та доміно реакціях. Дві сполуки на основі 5-аміно-1-арил-1Н-1,2,3-триазолів та їх конденсованих похідних виявили активність на клітинах OVCAR-4 раку яєчників із відсотком росту (GP) = -4,08 та 6,63% відповідно. Ще одна сполука активна щодо клітин EKVX раку легенів (GP = 29,14%). Розроблено спосіб одержання тієно[2,3-d]піримідинонів з об’ємними каркасними замісниками трансанелюванням піримідину при розщепленні тетразольного циклу. Виявлено низку високоцитотоксичних сполук, зокрема селективної дії відносно лейкемії людини HL-60, раку шийки матки KB3-1 та клітин раку товстої кишки HCT116.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Синтезовано комбінаторні бібліотеки нових гетероциклічних сполук, охарактеризовано їхні фізико-хімічні властивості, отримано зразки з протираковою активністю, які досліджено на 60 лініях людських ракових клітин.

Затребуваність на ринку

Проблема ракових захворювань є глобальною, а пошук нових протиракових терапевтичних засобів – однією з основних цілей у галузі медичної хімії. Високоефективний скринінг органічних сполук на протиракову активність вимагає якомога простішого синтетичного інструменту, що забезпечив би швидкий і доступний дизайн великої кількості речовин із близькою структурою. Знайдено нові перспективні структури з протипухлинною активністю та створено конкурентоспроможні методики їхнього синтезу. Це дає змогу просувати сполуки-лідери для поглиблених доклінічних і клінічних випробувань.

Стан розробки

Розроблено методи одержання та синтезовано сполуки з протипухлинною активністю. Розробка може бути впроваджена в Україні і за кордоном.

Науковий керівник – проф. Обушак М.Д.

[collapse]
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ

Призначення та сфера застосування

Детектування і кількісне визначення різноманітних аналітів електрохімічними методами аналізу. Прилад придатний для практичного застосування у науково-дослідних, аналітичних та навчальних лабораторіях.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

За кількісними та метрологічними характеристиками відповідає зарубіжним серійним приладам середньої цінової категорії. Досягнуто низької собівартості тиражування розробки за рахунок використання мікроконтролера змішаних сигналів з розвинутою аналоговою периферією.

Стан захисту інтелектуальної власності

В процесі оформлення заявка на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Режими роботи: потенціостатичний, гальваностатичний, потенціометричний. Діапазон потенціалів робочого електрода ±2 В, три діапазони струмів від ±0,5 до ±10 мА, швидкість розгортки потенціалу від 0,1 до 4000 мВ/с. Цифровий та аналоговий функціонал приладу реалізовано на одній мікросхемі високого рівня інтеграції – мікроконтролері змішаних сигналів C8051F410 виробництва компанії Silabs (США).

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування, наукові дослідження у галузі електрохімії, хімічний аналіз електрохімічними методами, вища освіта.

Стан розробки

Розроблено та оптимізовано електричну схему приладу, виготовлено робочий прототип, створено програмне забезпечення мікроконтролера та програмне забезпечення ПК для керування приладом, автоматизації вимірювань та обробки результатів. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном.

Фото приладу та зображення головного вікна програмного забезпечення ПК

 

 

Науковий керівник: д-р хім. наук Матійчук В.С.

[collapse]
УНІВЕРСАЛЬНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ, КОРОЗІЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОАНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Призначення та сфера застосування

Універсальний потенціостат-гальваностат MTech PGP-550S та універсальний полярограф MTech POL-20 із власним програмним забезпеченням призначені для проведення досліджень та хімічного аналізу електрохімічними методами: різновидами вольтамперометрії з потенціо- чи гальванодинамічною розгорткою, хроноамперо- та хронопотенціометрії, потенціостатичної і гальваностатичної поляризації за використання прототипу електрохімічної комірки та реальних об’єктів дослідження. Розробки можуть бути використані у профільних науково-дослідних лабораторіях, аналітичних лабораторіях, вищих навчальних закладах, станціях санітарно-епідеміологічного нагляду та лабораторіях екологічних служб.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

За функціоналом та метрологічними характеристиками відповідають зарубіжним серійним приладам середньої цінової категорії. Характеризуються низькою собівартістю за рахунок використання мікроконтролерів змішаних сигналів з розвинутою аналоговою периферією.

Стан захисту інтелектуальної власності

Пацай І.О. Потенціостат-гальваностат MTech PGP-550S. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chem.lnu.edu.ua/mtech/devices.htm

Пацай І.О. Полярограф MTech POL-20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chem.lnu.edu.ua/mtech/devices.htm 

Основні технічні характеристики

Режими роботи: потенціостатичний, гальваностатичний, потенціометричний. Діапазон потенціалів робочого електрода до ±5 В, декілька діапазонів струму від ±0,01 до ±100 мА, швидкість розгортки потенціалу до 500 мВ/с. Цифровий та аналоговий функціонал приладу реалізовано на одній мікросхемі високого рівня інтеграції – мікроконтролері змішаних сигналів серії C8051Fххх виробництва компанії Silabs (США).

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування, наукові дослідження у галузі електрохімії, хімічний аналіз електрохімічними методами, вища освіта.

Стан розробки

Розроблено електричні схеми приладів, виготовлено робочі прототипи, створено програмне забезпечення мікроконтролера та програмне забезпечення ПК для керування приладами, автоматизації вимірювань та обробки результатів. Можуть бути впровадженими як в Україні, так і за кордоном.

Універсальний потенціостат-гальваностат MTech PGP-550SУніверсальний полярограф

MTech POL-20

Науковий керівник – ст. наук. співроб. Демченко П.Ю.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ КОМПОЗИТІВ ПОЛІСТИРЕН-ПОЛІАМІНОАРЕН

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі полімерної хімії і може використовуватись в електронній техніці для виготовлення антистатичних екранів, нанесення електропровідних покрить на поверхні різної природи, а також в мікроелектроніці для виробництва тонкоплівкових мікросхем.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає в підвищенні електропровідності композитів полістирен-поліаміноарен та спрощенні і здешевленні технології їхнього отримання, оскільки не передбачає використання низьких температур та вартісних дефіцитних речовин, а також розширює вибір електропровідних полімерних наповнювачів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Подано заявку на винахід.

Основні технічні характеристики

Отримані гібридні композити ПС-ПОТІ-ТСК на поверхні скла характеризуються наявністю високовпорядкованих провідних ділянок полімерного наповнювача, вбудованого в матрицю полістирену. Товщина плівки 0,2±0,02 мм. Величина питомого опору за кімнатної температури r293 становить 6,78 Ом*см, питома провідність σ = (1,5±0,2)10-1 См/см.

Затребуваність на ринку

Пропонований спосіб забезпечує отримання електропровідних композитів полістирен-поліаміноарен за спрощеною технологією, що дає змогу підвищити ефективність нанотехнологічних процесів і можна використати в науково-дослідних і дослідно-конструкторських установах різних галузей матеріалознавства.

Стан розробки

Розроблено технологію отримання нанокомпозитів полістирен-поліаміноарен за спрощеної процедури, що дало змогу покращити електропровідність, шляхом хімічної полімеризації аміноарену у толуольному розчині полістирену у присутності легуючої органічної кислоти – толуенсульфокислоти, як аміноарен використовують о-толуїдин або анілін, при цьому процес здійснюють за температури 293±2 К. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

а) Мікрофотографія поверхні композиту полістирен-поліанілін, отриманого поливом на поверхню скла. Вміст поліаміноарену 10 мас.%. ×120.;

б) Порошкові дифрактограми композитів ПС-ПОТІ-ТСК при вмісті ПОТІ: 1 – 20 мас.%, 2 – 6,7 мас.%.

Науковий керівник – голов. наук. співроб., проф. Аксіментьєва О.І.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі оптоелектроніки, а саме способів отримання світловипромінюваль­них елементів і може бути використана в електронній промисловості для виготовлення люмінесцентних пристроїв з випромінюванням в інфрачервоній області.

Суть розробки

Спроектовано та виготовлено стабільні світловипромінюючі структури на основі кристалів кремнію р-типу в широкому температурному діапазоні та порівняно високою енергетичною ефективністю (~2%) випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 1,0 мкм до 1,6 мкм.

Основні переваги розробки

Техніко-економічна ефективність способу полягає у цілеспрямованій зміні характеристик та властивостей кристалів кремнію, направлених на покращення і стабілізацію параметрів пристроїв на їхній основі, спрощенні технологічного процесу модифікації поверхні кристалів кремнію р-типу і надання їм люмінесцентних властивостей з високою інтенсивністю люмінесценції в інфрачервоній області (1,0 ÷ 1,6) мкм.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель №129373 Україна, Спосіб отримання світловипромінювального елемента.

Затребуваність на ринку

Отримані в роботі наукові та практичні результати створюють основи для виготовлення конкурентоспроможних приладів на основі сенсорів з покращеними експлуатаційними та метрологічними характеристиками.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання світловипромінювача шляхом збагачення поверхні (111) монокристалічної пластини кремнію р-типу дислокаційними світловипромінюючими центрами, що дасть змогу спростити технологічний процес отримання світловипромінювального елемента з довжиною хвилі випромінювання дислокаційної люмінесценції, яка співпадає з вікном прозорості наявних оптичних середовищ передачі випромінювання, збільшити світловихід системи і розширити сферу застосування люмінесцентного матеріалу. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

а) зображення поверхні після пластичної деформації, отримані за допомогою атомно–силового мікроскопа Solver Р47–РRО; зміна значення зовнішньої квантової ефективності світловипромінювального елемента на основі р-Sі, в залежності від: б) концентрації дислокаційних виходів на поверхні (111); в) величини тиску на зразок (пружна деформація).

 

 

Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук Лис Р.М.

[collapse]
КОМБІНОВАНИЙ СЦИНТИЛЯТОР ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АЛЬФА – БЕТА–, ГАММА– ВИПРОМІНЮВАНЬ У ЗМІШАНИХ ІОНІЗУЮЧИХ ПОЛЯХ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі приладобудування і може використовуватись при створенні апаратури радіаційного контролю.

Суть розробки

Суттю розробки є створення комбінованого сцинтилятора, який  містить монокристалічну підкладку товщиною 4–5 мм з монокристалу Lu3Al5O12:Sc з концентрацією скандію 1,2 ат.% та нанесену на неї монокристалічну плівку Lu3Al5O12:Pr з концентрацією празеодиму 0,04–0,045 ат.%, при цьому  товщина плівки Lu3Al5O12:Pr є 50–80 мкм, а на неї додатково нанесено плівку Y3Al5O12:Ce товщиною 15–20 мкм з концентрацією церію 0,02–0,03 ат.%.

бласті (1,0 ÷ 1,6) мкм.

Основні переваги розробки

В розробці використовуються матеріали Lu3Al5O12:Sc, Lu3Al5O12:Pr та Y3Al5O12:Ce, які дозволяють використовувати сцинтилятор при роботі в агресивних середовищах та розділяти складові іонізуючого випромінювання з високою роздільною здатністю.

Стан охорони інтелектуальної власності

Патент на корисну модель України № 136632,  заявка № u201902634, МПК G01T 1/20 (2006.01), G01T 1/202 (2006/01) заявка від 18.03.2019 р. Опубл. 27.08.2019. – Бюл. №16. Зоренко Ю.В., Горбенко В.І., Зоренко Т.Е., Павлик Б.В., Шикоряк Й.А., Сідлецький О.Ц., Ткаченко С.А., Архипов П.В. / ”Комбінований сцинтилятор для реєстрації альфа-, бета-, гамма- випромінювань у змішаних іонізуючих полях”

https://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201902634&doctype=ou

Затребуваність на ринку

Розроблена конкурентоспроможна технологія може знайти застосування у радіоелектронному та оптоелектронному приладобудуванні для виробів які можуть працювати в агресивних середовищах, в тому числі, за необхідності, роздільного вимірювання складових іонізуючих полів.

Стан готовності розробки

Стан готовності розробки 70%. Апробація отриманих результатів та реалізація розробки планується разом з науковцями Інституту Монокристалів НАН України, НВП “Електрон – Карат”, м. Львів. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

(а) схематичне зображення комбінованого сцинтилятора

(б) спектри люмінесценції: 1- Y3Al5O12:Ce; 2 – Lu3Al5O12:Pr; 3 – Lu3Al5O12:Sc

(в) кінетика загасання люмінесценції 1- Y3Al5O12:Ce; 2 – Lu3Al5O12:Pr; 3 – Lu3Al5O12:Sc

 

 

Науковий керівник – проф. Павлик Б.В.

[collapse]
МУЛЬТИФЕРОЇК (N(C2H5)4)2CoClBr3 З ВЕЛИКИМ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНИМ ЕФЕКТОМ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі електрики і магнетизму, а саме класу магнітних мультифероїків, і може бути використана для створення чутливих матеріалів для сенсорів магнітного поля на основі магнітодіелектричного ефекту.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

При внесенні кристала у магнітне поле діелектрична проникність суттєво зменшується (при магнітному полі 1 Тл діелектрична проникність зменшується в 4 рази).

Стан захисту інтелектуальної власності

Планується одержати патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Виявлено магнітодіелектричний ефект у кристалах ТЕАССВ-3 ((N(C2H5)4)2CoClBr3), який проявляється в суттєвій зміні діелектричної проникності в околі сегнетоелектричного ФП під впливом магнітного поля. Твердий розчин ТЕАССВ-3 відрізняється простотою синтезу та, на відміну від прототипа, чутливістю до магнітного поля при кімнатній температурі.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: електроніка та сенсорна техніка.

Стан розробки

Розроблено матеріал. Може бути впроваджено як в Україні, так і закордоном.

Температурні залежності діелектричної проникності під впливом прикладеного магнітного поля, отримані в режимі нагрівання за частоти вимірювального електричного поля 100 кГц; на вставці залежність приросту діелектричної проникності від прикладеного магнітного поля для різних температур.

 

 

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТОНКОШАРОВОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ СИСТЕМИ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі приладобудування, і може використовуватись для створення сцинтиляційних детекторів β-частинок та рентґенівського випромінювання.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Перевагою способу над існуючими аналогами є простота його виконання та дешевизна, оскільки в ньому не використовуються дорогі матеріали й прилади.

Стан захисту інтелектуальної власності

Одержано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Розроблено спосіб виготовлення тонкошарової люмінесцентної системи, за яким тонкий шар люмінесцентного матеріалу наносять на тверду основу, який відрізняється тим, що шар люмінесцентного матеріалу розміщують між прозорими для збуджуючого та люмінесцентного випромінювань двома твердими основами з клейкими шарами, якими закріплюють його в отворі шаблона з пластини слюди чи металу. Цей спосіб вигідно використовувати для отримання тонкошарових люмінесцентних систем у тих випадках, коли вимагаються експресні вимірювання спектрів свічення порошкових чи монокристалічних люмінофорів. Отримані дані свідчать про можливості створення на основі тонкошарових люмінесцентних систем та промислових кремнієвих фотодіодів комбінованих детекторів.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування.

Стан розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном.

Схема тонкошарової люмінесцентної системи, де:

1 – перша основа, 2  – клейкий шар, 3 – шаблон, 4 – клейкий шар, 5 – друга основа, 6 – порошковий чи монокристалічний люмінофор.

 

 

Науковий керівник – доц. Турко Б.І.

[collapse]
СПОСІБ НОРМАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується біології та медицини, а саме – фізіології органів травлення. Її може бути використано для терапії або профілактики захворювань підшлункової залози.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає у застосуванні стабільної форми субстрату окиснення пірувату як нового підходу до корекції метаболічних порушень за гострого панкреатиту. Спосіб не передбачає використання вартісного обладнання, складних, тривалих, матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Подано заявку на патент України на корисну модель

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на нормалізації функціонального стану ацинарних клітин підшлункової залози шляхом введення натрій пірувату, як субстрату окиснення, що дає змогу забезпечити ацинарні клітини підшлункової залози достатньою кількістю енергії і, як наслідок, нормалізує рівень амінокислот у плазмі крові.

Затребуваність на ринку

Гострий панкреатит – захворювання, що може спричинити смерть людини, при якому поки-що не розроблено ефективних методів лікування. Запропонований спосіб відкриває нові можливості у цьому напрямі.

Стан розробки

Ефективність способу перевірено на тваринах. Може бути взято за основу у клінічних дослідженнях в Україні і за кордоном.

 

 

Науковий керівник – проф. Манько В.В.

 

[collapse]

2019 рік

СПОСІБ ПРОДУКЦІЇ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН СТРЕПТОМІЦЕТАМИ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі агропромислового комплексу та біотехнологій, а саме – способів отримання нових біологічно активних речовин. Її може бути використано для надпродукції відомих й отримання нових сполук різного типу, зокрема (але без обмежень цими типами) протибактерійного, протиракового чи протигрибкового.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає у спрощенні процедури скринінгу стрептоміцетів – продуцентів антибіотиків, опрацюванні нового підходу до активації криптичних генних кластерів у геномах представників Streptomyces. Спосіб не потребує вартісного обладнання, складних, тривалих, матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент винахід (патент на винахід №119472 Україна).

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на використанні колекції плазмід експресії гена плейотропного транскрипційного фактора АdpA, що має низьку специфічність розпізнавання ДНК. Авторами підібрано вектори та умови експресії, які максимізують ймовірність активації вторинного метаболому актинобактерій.

Затребуваність на ринку

Актинобактерії є одним із найбагатших джерел нових біоактивних сполук, постійно триває розробка нових підходів до їхнього скринінгу. Запропонований спосіб відкриває нові можливості у цьому напрямі, який немає аналогів у світі.

Стан розробки

Розроблено усі елементи способу, опрацьовано його на низці модельних штамів, результати опубліковано у закордонних виданнях (напр., doi: 10.1007/s00253-018-9249-1). Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

Науковий керівник – проф. Федоренко В.О.

 

[collapse]
БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДІАБЕТІНДУКОВАНОГО ОКСИДАТИВНО-НІТРАТИВНОГО СТРЕСУ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі медичної біології, а саме використання агматину у фармакології з метою розробки лікарських препаратів з гіпоглікемічною, антиоксидантною й імуномодулюючою дією. На основі агматину може бути обґрунтовано і розроблено дозування нових фармакологічних препаратів, скерованих на нормалізацію функціональної активності клітин системи крові з метою попередження розвитку ускладнень при цукровому діабеті.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Агматин пригнічує розвиток оксидативно-нітративного стресу, сприяє підвищенню транспорту в імунокомпетентні клітини глюкози, позитивно коригує міграційну та фагоцитарну здатність лейкоцитів, інтенсифікує кисень-залежні та кисень-незалежні бактерицидні механізми.

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на внутрішньом’язових ін’єкціях агматину, який у тварин з цукровим діабетом зумовлює зниження рівня глюкози та глікозильованого гемоглобіну, відновлення прооксидантно-антиоксидантного балансу, перехід лейкоцитів зі стану преактивованості у динамічну форму. Ендогенний поліамін агматин можна застосовувати як складову частину комплексної терапії цукрового діабету 1 типу.

Затребуваність на ринку

Усі препарати, які застосовують у клінічній практиці неспецифічно взаємодіють з мішенями у різних тканинах та органах, призводячи до побічних проявів. У разі тривалого застосування синтетичних препаратів розвивається резистентність до них, порушення обміну речовин, прискорення розвитку хронічних діабетичних ускладнень. Враховуючи основні механізми патогенезу ускладнень, обґрунтованим підходом їхнього лікування і профілактики є використання антиоксидантних та імуномодулюючих препаратів. Запропонований спосіб використання агматину відкриває нові можливості у цьому напрямі, аналогів у світі немає.

Стан розробки

Проаналізовано механізми впливу оптимальної концентрації агматину у разі внутрішньом’язових ін’єкцій. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Сибірна Н.О.

[collapse]
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНДУКОВАНОЇ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИМИ СПОЛУКАМИ АВТОФАГІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ АНОМАЛЬНИХ ФОРМ АЛЬФА-СИНУКЛЕЇНУ ЛЮДИНИ В МОДЕЛЬНИХ БІОСИСТЕМАХ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі біомедицини, а саме – створення нових терапевтичних підходів, які базуватимуться на модулюючому впливі поліамінів (агматину, спермідину), дисахариду трегалози та дефіциту аргініну на процеси автофагійної деградації аберантного альфа-синуклеїну, головного чинника невиліковного нейродегенеративного захворювання – хвороби Паркінсона (ХП).

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність розробки полягає у спрощенні процедури скринінгу сполук-індукторів автофагії. Після попереднього відбору низькомолекулярних природних речовин, які підвищують рівень автофагії в клітинах модельного штаму Ogataea polymorpha і трансгенних лініях Drosophila melanogaster, можна здійснити аналіз впливу цих сполук на складніших біологічних об’єктах (клітинних лініях, лабораторних тваринах) з перспективою використання їх у доклінічних дослідженнях.

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на використанні простих модельних організмів для попереднього аналізу впливу потенційних індукторів автофагії на клітинному рівні (О. polymorpha) та на рівні спеціалізованих тканин (нейронів головного мозку D. melanogaster).

Затребуваність на ринку

Адекватне лікування ХП навіть із зниженням темпу прогресування захворювання лише на 10 % дає змогу заощаджувати в системі охорони здоров’я та соціального забезпечення розвинутих країн до 327 тис. доларів щорічно. Перспективним напрямком профілактики й лікування недуги є використання сполук, мішенями яких є апоптоз, автофагійна деградація, оксидативний стрес, мітохондріальна дисфункція та інші процеси, які спричиняють нейрональну загибель.

Стан розробки

Розроблено усі елементи способу, опрацьовано його на модельному штамі дріжджів, результати опубліковано у закордонних і вітчизняних виданнях. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

 

Науковий керівник – доц. Стасик О.Г.

[collapse]
СТРУМОПРОВІДНИЙ МАГНІТНИЙ КОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ПОЛІАНІЛІНУ ТА ГЛАУКОНІТУ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі функціонального матеріалознавства і може бути використана в електронній промисловості як електропровідне покриття, або його компонент, як пігмент-додаток до антикорозійних покриттів металів і сплавів, наповнювач до захисних покриттів від електромагнітного випромінювання, як магнітний компонент покриття тощо.

Суть розробки

Техніко-економічна ефективність розробки полягає в створенні мікро- та нанокомпо-зитів поліаніліну з природним мінералом глауконітом

Основні переваги розробки

Пропонований композитний матеріал можна отримувати за спрощеною технологією, що дає змогу підвищити ефективність технологічних процесів, він володіє підвищеною електропровідністю, магнітною сприйнятливістю, рівномірним полімерним шаром на мінеральному компоненті тощо. Можливе одержання композитів з широким масовим співвідношенням компонентів глауконіт : поліанілін, що дає змогу надати магнітні властивості матеріалу, забезпечити електропровідність та термічну стійкість, властиву для поліаніліну без додатків, здешевити його. Магнітна сприйнятливість композитів становить 0,025‒0,4 А•м2•кг-1. Питома електропровідність композитів за кімнатної температури становить (0,13‒145)•10-3 См•см-1.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель.

Затребуваність на ринку

Пропонований електропровідний композит природний мінерал – полімер може бути вико¬ристаний в науковних і дослідно-конструкторських установах різних галузей матеріалознавства.

Стан готовності розробки

Розроблено просту технологію отримання мікро- та нанокомпозитів поліаніліну з глауконітом за різних масових співвідношень глауконіт : поліанілін у водних розчинах неорганічних та органічних кислот опти¬мальних концентрацій. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Решетняк О.В.

[collapse]
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СЕНСОРНОГО МАТЕРІАЛУ, ЧУТЛИВОГО ДО ПАРІВ АМОНІАКУ

Призначення та сфера застосування

Моніторинг наявності амоніаку в оточуючому середовищі, зокрема в промислових зонах різних виробництв, на амоніакових проводах, для контролю якості м’ясних продуктів харчування.

Суть розробки

Чутливий шар наноструктурованого поліаніліну на гнучкій поліетилентерефталатній підкладці з великою площею поверхні отриманий в розчинах цитратної кислоти. Час відклику такого сенсора становить менше 15 с, а час регенерації менш, ніж 2 хв за кімнатної температури.

Основні переваги розробки

Нижня межа виявлення амоніаку запропонованим сенсором становить 3 ppm при двох лінійних динамічних діапазонах (10‒200 та 200‒1 000 ррm).

Висока екологічність запропонованого матеріалу сенсора.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном.

 

Науковий керівник – доц. Бойчишин Л.М.

[collapse]
АМОРФНІ МЕТАЛЕВІ ЕЛЕКТРОДИ В РЕАКЦІЯХ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ З ЛУЖНОГО РОЗЧИНУ

Призначення та сфера застосування

Винахід належить до хімічної галузі, зокрема електрокаталітичного одержання водню, що може бути використано в органічному синтезі, а також водневій енергетиці. Спосіб виділення водню з лужних розчинів відбувається на електроді з нанокристалічного аморфного сплаву Fe82Nb2Tb2B14 з поверхневим оксидним шаром.

Основні переваги розробки

Поверхня електроду не вимагає попереднього очищення, є корозійно тривкою, не відбувається водневого окрихчення та механічного руйнування, що сприяє довготривалому та ефективному використанню електродів у лужних розчинах. Авторами запропонована попередня активація електрокаталітичної поверхні нанострукурованих електродів внаслідок чого збільшується об’єм виділеного водню у 2,1 рази в порівнянні із використанням електродів із сталі 20.

Стан охорони інтелектуальної власності

Одержано Патент України на винахід № 117979 Україна; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. – 7 с.

Затребуваність на ринку

Розробка стосується хімічної галузі, зокрема електрохімії, і може бути використана у технології створення економних електрокаталітичних систем виділення водню з лужних розчинів, існує практичний та науковий інтерес у машинобудуванні при виготовленні високоефективних електрохімічних генераторів водню, а також у модернізації електролізерів для одержання водню в низці галузей промисловості, де вони вже використовуються. У результатах досліджень зацікавлений Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ) та ТзОВ «Мелта», а саме у виготовленні виробів з аморфних металевих матеріалів, що знайдуть застосування в авіаційній, аерокосмічній галузях.

Стан готовності розробки

Спосіб та умови наноструктурування, окиснення поверхні аморфних металевих електродів, створення високоефективних електрокаталізаторів опубліковано у закордонних та вітчизняних виданнях. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

 

Науковий керівник – доц. Бойчишин Л.М.

[collapse]
МАТЕРІАЛ З КЕРОВАНИМИ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі електрики, а саме класу магнітних матеріалів мультифероїків із керованими магнітоелектричними властивостями, і може бути використана як магнітоелектричний матеріал для магнітних датчиків, постійних магнітів та для пристроїв магнітної пам’яті нового покоління.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Перевищує приблизно у 10 раз величину коефіцієнта магнітоелектричної взаємодії відносно існуючих аналогів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Одержано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Твердий розчин DMAAl1-xCrxS відрізняється простотою синтезу та, на відміну від прототипу, у 10 раз вищим коефіцієнтом магнітоелектричної взаємодії, а також можливістю керування знаком і величиною магнітоелектричної взаємодії шляхом регулювання концентрації домішки хрому на етапі вирощення кристалу.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: електроніка та інженерія.

Стан розробки

Розроблено матеріал. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.

[collapse]
ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ

Призначення та сфера застосування

Створення нових високоентропійних металевих сплавів використано для виготовлення деталей, які потребують високий рівень міцності при підвищених температурах, зносостійкість та корозійну стійкість. Можливе широке використання в мікроелектроніці, військовій та побутовій техніці, ювелірній і машинобудівній промисловості.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Удосконалено способи та методи отримання високоентропійних сплавів, а саме:

 • встановлено термпературно-часові режими кристалізації таких сплавів з метою отримання стійких твердих розчинів заміщення з ГЦК та ОЦК граткою;
 • запропоновано нові високоентропійні сплави із заданим спектром фізико-хімічних властивостей;
 • удосконалено до рівня сучасних світових вимог наявні методики вимірювання структурно-чутливих властивостей матеріалів у широкому температурному діапазоні.

Основні технічні характеристики

Показано, що у високоентропійних сплавах все-таки буде утворюватись деяка частина хімічно впорядкованих кластерів типу інтерметалідів, але їхня структура, завдяки високій ентропії сплаву, буде дещо іншою. Все це дає нам можливість передбачати ефективність впливу на структурний стан розплаву шляхом зміни температури, часу гомогенізації розплаву після змішування шихти, а також з допомогою інших зовнішніх факторів на процеси формування високоентропійних сплавів з покращеними характеристиками, які визначають їх практичне використання

Стан охорони інтелектуальної власності

Опубліковано 13 статей (Web of Science і Scopus), 20 статей (фахові видання України) .

Затребуваність на ринку

Високоентропійні сплави, як нові матеріали що володіють комплексом покращених механічних та електрохімічних властивостей (твердість, міцність, зносостійкість, електроопір, корозійна стійкість), є перспективними для широкого застосування і тому вимагають всестороннього вивчення як на етапі синтезу, так і в умовах практичного застосування.

Стан розробки

Встановленно термо-часові режими отримання високоентропійних сплавів з рідкого стану та вивченно їхню структуру та властивості до і після кристалізації. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Мудрий С.І.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ КРИСТАЛІВ ПОДВІЙНОГО ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ

Призначення та сфера застосування

Кристали подвійного променезаломлення, природні та штучно вирощені, широко застосовують при виготовленні поляризаційних призм, для поляризації світла та управління світловими потоками. В оптичному приладобудуванні, крім оптичних параметрів, важливе значення мають розміри та вага оптичних елементів. Винахід належить до галузі матеріалознавства і може бути використаний у радіоелектронному, напівпровідниковому, оптичному та оптоелектронному приладобудуванні.

Суть розробки

Кристали Tl4HgI6 мають аномально високий показник подвійного променезаломлення у червоній області спектра, що дає можливість ефективно використовувати їх при виробництві оптичних та оптоелектронних приладів.

Основні переваги розробки

Поляризаційні призми на основі кристалів Tl4HgI6 є у ~100 разів меншими по об’єму, ніж промислові призми на основі кальциту СаСО3; поляризаційні призми на основі кристалів Tl4HgI6 є у ~36 разів меншими за вагою, ніж промислові призми на основі кальциту СаСО3; поляризаційні призми на основі кристалів Tl4HgI6 мають у ~1,5 рази вище значення Δ=nе-nо, ніж промислові призми на основі кальциту СаСО3. Кристали Tl4HgI6 мають відносно низьку температуру плавлення 450 °C, що дає можливість зменшити енергетичні витрати у технологічних процесах синтезу та вирощування.

Стан охорони інтелектуальної власності

Патент на винахід.

Затребуваність на ринку

У сучасній оптотехніці використовується величезна кількість матеріалів, як простих, так і складних, композиційних, комбінованих. Поява нових матеріалів з новими оптичними характеристиками дозволяє створювати оптоелектронні вироби з новими властивостями, новими принципами. Спосіб є відносно простим технічно, економічно доступним та безпечним. Прогнозованим суспільно-корисним результатом є значне зменшення габаритів та ваги оптичних та оптоелектронних приладів, виготовлених на основі кристалів Tl4HgI6. Спосіб можна використовувати у виробництві оптичних та оптоелектронних приладів в радіоелектронній, напівпровідниковій та авіакосмічній техніці.

Стан розробки

Розроблено методи та технологічні процеси одержання кристалів з високими показниками подвійного променезаломлення. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Стадник В.Й.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНОГО ФОТОКАТАЛІЗАТОРА

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі матеріалознавства, і може використовуватись для одержання ефективних каталізаторів деструктивних окисних процесів, а саме для очищення води від широкого спектру органічних забруднювачів.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Перевершує приблизно на 15% за фотокаталітичною активністю існуючі аналоги.

Стан захисту інтелектуальної власності

Одержано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Використання бішару графен оксиду (rGO), що синергетично взаємодіє з шаром нанострижнів ZnO, дало змогу підвищити приблизно на 15% фотокаталітичну активність. При використанні як модельного забруднювача барвника метилоранжу створений композитний фотокаталізатор володів на порядок більшою константою швидкості реакції фотодеградації порівняно з аналогами.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: хімічна промисловість.

Стан розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном.

 

Науковий керівник – доц. Турко Б.І.

[collapse]
РЕГІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ: ІДЕНТИЧНОСТІ, ЦІННОСТІ, ІСТОРІЯ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується визначення характеру регіоналізму, котрий вважається ключовим фактором в українській історії, та чинників, які окреслюють його динаміку, з метою кращого розуміння стану свідомості населення сучасної України. Регіоналізм розглядається крізь призму соціальних відносин, коли основний феномен регіоналізму – регіон – інтерпретується як суб’єкт соціального конструювання.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Новизна підходу полягає у тому, що у науковий обіг введено поняття “групова лояльність”, яке поглиблює розуміння суті та наповненості регіональної структури соціуму, оскільки цей концепт пояснює зміст тих чи інших соціальних ідентичностей – одного з основних регіоноутворювальних чинників в сучасному українському суспільстві.

Стан захисту інтелектуальної власності

Результати опубліковано.

Основні технічні характеристики

На основі однофакторного дисперсійного аналізу розроблено матричний формат структурування областей України в регіони та їхні зони відповідно до поведінки значень тих чи інших показникових змінних соціальних ідентичностей і групових лояльностей. Створено карту структурування областей України у регіони із введенням третьої координати – цілісність регіону.

Затребуваність на ринку

Новизна запропонованого підходу полягає в тому, що регіон як складова ширшої соціальної системи виокремлюється не “апріорі”, а за результатами емпіричного дослідження особливостей формування соціальних відносин між різними суспільними групами в середовищі громадян України із особливим акцентом на з’ясуванні комплексу чинників (історичних та сучасних), що регіоналізують соціальні взаємодії в сьогочасному українському суспільстві.

Стан розробки

Розроблено карту структурування областей України у регіони із введенням третьої координати – цілісність регіону.

 

Науковий керівник – проф. Зашкільняк Л.О.

[collapse]
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДІТЕЙ ІЗ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань», а саме – методики діагностики соціальних компетенцій дітей із спектром аутистичних порушень. Її можна використати для розроблення ефективної програми формування соціальних компетенцій дітей із спектром аутистичних порушень, які навчаються у спеціальній та інклюзивній школі.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність пропонованої методики полягає у спрощенні процедури скринінгу дітей із спектром аутистичних порушень в інклюзивній та спеціальній освіті. Спосіб не передбачає використання вартісного обладнання, складних, тривалих, матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Планується подання документів на авторське право.

Основні технічні характеристики

Авторами розробки підібрано комплекс методичного інструментарію, який дозволяє виокремити ресурси дитини для ефективного розвитку її соціальних компетенцій, що забезпечить процес успішного навчання в загальноосвітній школі.

Затребуваність на ринку

Завдяки асоціальній поведінці діти із спектром аутистичних порушень є серйозною проблемою організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, постійно триває розробка нових підходів до їхнього скринінгу. Запропонований комплекс методик відкриває нові можливості у цьому напрямі, який немає аналогів в Україні.

Стан розробки

Розроблено усі етапи проведення діагностики, опрацьовано на високій статистичній вибірці дітей з різних регіонів України, результати опубліковано у закордонних виданнях (напр., http://socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/358 Може бути впроваджено в Україні.

Науковий керівник – проф. Островська К.О.

[collapse]
СТРАТЕГІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ БІЗНЕС-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КРУПНИХ МІСТАХ (УРБАНІЗАЦІЙНИХ КОНГЛОМЕРАТАХ) ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Призначення та сфера застосування.

Розробка може зацікавити конкретних споживачів у сферах: будівництво, торгівля, транспорт, телекомунікація, банківська система, туризм, виборчі компанії, маркетингові дослідження.

Суть розробки.

Стратегіологічний метод полягає в застосуванні технології мобільного зв’язку (телекомунікаційних засобів) для визначення потужності (кількості споживачів) у конкретному районі міста та прив’язки цих даних до потоків (переміщення) в умовах проведення трудової чи відпочинкової діяльності, який відрізняється від методу визначення чисельності населення за щільністю міської забудови з врахуванням їхньої поверховості своєю мобільністю, динамічністю, точністю, оперативністю та ціновими параметрами, що у сукупності забезпечує відчутне підвищення обґрунтованості й економічності прийнятих бізнес-управлінських рішень з врахуванням багатопараметричності змінних. Стратегіологічний метод на відміну від наявних (традиційних або стандартних) варіантів у системі прийняття бізнес-управлінських рішень дозволяє використати потокові дані мобільного зв’язку в інтересах їхнього прийняття, забезпечуючи тим їх ефективність та раціональне витрачання фінансових ресурсів.

Переваги пропонованого стратегіологічного методу для крупних міст (урбанізаційних конгломератів): детальне визначення потужнісного потокового середовища в реальному часі; формування бази переміщення мобільних потоків у залежності від часу та сезонності; скорочення фінансових витрат на оперативність інформаційного забезпечення людських потоків; цілеспрямований вплив на патріотичні настрої платників податків через заходи з активізації державотворчого патріотизму нації (податкова складова, маркетинг) тощо.

Основні переваги розробки.

Стратегіологічний метод прийняття бізнес-управлінських рішень в крупних містах (урбанізаційних конгломератах) з врахуванням інформаційної технології (мобільного зв’язку) забезпечуватиме: нарощування податкових надходжень від міста у бюджети різних рівнів; зниження часових витрат на пошук необхідної інформації споживачами щодо раціональності і ефективності прийнятих управлінських рішень; ефективне використання земельних ресурсів та наявної водо- каналізаційної систем з розподілом завантаженості; проведення належних безпекових заходів (санітарних, антитерористичних, мобілізаційних) з врахуванням зовнішніх викликів; зниження непродуктивних витрат із довезення сировини та товарів до точок споживання (логістика); формування системи державотворчого та місцевого патріотизму з врахуванням спільності мотиваційних інтересів розвитку в умовах різносторонніх викликів та впливів.

Розробка базується на оригінальних розробках авторів, а тому аналогів щодо пропонованого стратегіологічного методу немає.

Стан охорони інтелектуальної власності.

Немає.

Затребуваність на ринку.

Усі зацікавлені у практичних результатах дослідження органи державної влади, підприємства, організації зможуть використовувати стратегіологічний метод прийняття бізнес-управлінських рішень, що адаптований під споживача відповідно до специфіки діяльності останнього.

Стан готовності розробки.

100%.

Наукові результати впроваджено у таких організаціях: Асоціація роботодавців у Львівській області та Департамент економічної політики ЛОДА – рекомендації щодо удосконалення механізму формування та реалізації програмних заходів, результати дослідження також використовуються у навчальному процесі.

Науковий керівник – проф. Карпінський Б.А.

[collapse]

2018 рік

СПОСІБ АКТИВАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН АКТИНОБАКТЕРІЯМИ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі агропромислового комплексу та біотехнологій, а саме – способів отримання нових біологічно активних речовин. Її може бути використано для надпродукції відомих й отримання нових актинобактерійних сполук різного типу, зокрема (але без обмежень цими типами) протибактерійного, протигрибкового чи протиракового.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає у спрощенні процедури скринінгу актинобактерій – продуцентів антибіотиків, опрацюванні нового підходу до активації криптичних генних кластерів у геномах представників цього таксону. Спосіб не передбачає використання вартісного обладнання, складних, тривалих, матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Подано заявку на винахід.

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на використанні колекції плазмід експресії гена плейотропного транскрипційного фактора аdpA, що має надзвичайно низьку специфічність розпізнавання ДНК. Авторами розробки підібрано вектори та умови експресії, які забезпечують максимально високу ймовірність активації вторинного метаболому актинобактерій.

Затребуваність на ринку

Актинобактерії є одним із найбагатших джерел нових біоактивних сполук, постійно триває розробка нових підходів до їхнього скринінгу. Запропонований спосіб відкриває нові можливості у цьому напрямі, який немає аналогів у світі.

Стан розробки

Розроблено усі елементи способу, опрацьовано його на низці модельних штамів, результати опубліковано у закордонних виданнях (напр., doi: 10.1007/s00253-018-9249-1). Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

А) Фізична карта однієї із плазмід експресії adpA;
Б) експресія adpA веде до активації синтезу нових сполук (вказано на газон рекомбінантного штаму, поруч газони вихідного штаму).

[collapse]
ОРГАНІЧНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ ДЛЯ ФОТОННИХ ЗАСТОСУВАНЬ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі нових матеріалів і ґрунтується на виготовленні та дослідженні нелінійно-оптичних властивостей органічних полімерних композитів і неорганічних наноструктурних тонких плівок, які можуть бути використані при розробці нових матеріалів для різноманітних фотонних застосувань.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Економічна обґрунтованість розробки зумовлена простотою і дешевизною процесу виготовлення тонкоплівкових композитних матеріалів з відносно високими параметрами нелінійно-оптичного відгуку.

Основні технічні характеристики

Отримані тонкоплівкові органічні полімерні композити характеризуються квадратичною та кубічною нелінійно-оптичними сприйнятливостями (10-12 м/В і 10-20 м2/В2, відповідно) та порівняно високим нелінійним заломленням і поглинанням.

Затребуваність на ринку

Досліджені матеріали є вже готовими прототипами, які можна використовувати як конвертори частоти лазерного випромінювання, оптичні обмежувачі та маніпулятори лазерного пучка, оскільки володіють високою нелінійно-оптичною добротністю.

Стан розробки

Розроблено технологію отримання та обробки органічних полімерних композитів та неорганічних наноструктурних тонких плівок.

[collapse]
ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕРНОЮ ОБОЛОНКОЮ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі наноматеріалів та нанотехнологій, а саме способу отримання нанокомпозитних люмінесцентних біомаркерів на основі неорганічного люмінесцентного ядра, активованого іонами лантаноїдів, із функціональною полімерною реакційноздатною оболонкою з можливістю приєднання біологічних векторів, ліків та ін. Нанокомпозитний люмінесцентний біомаркер може бути використаний для мічення клітин, сепарації біологічних об’єктів, для моніторингу цільової доставки ліків та радіотерапії.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Використання темплатних методів синтезу дозволило отримати наночастинки із заданими розмірами, дисперсією за розмірами, одночасною модифікацією поверхні функціональною полімерною оболонкою та прогнозованими люмінесцентними властивостями.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Отримані композитні наномаркери характеризуються розмірами в діапазоні від 8 до 50 нм, вузькими інтенсивними смугами випромінювання в діапазоні 400–650 нм, ефективно збуджуються світлом із довжиною хвилі в діапазоні 300–380 нм, значною фотостабільністю, можливістю приєднання різних біологічних маркерів.

Затребуваність на ринку

Використання нанокомпозитних комплексів на основі неорганічних наночастинок із функціональною полімерною оболонкою є важливим для ідентифікації біооб’єктів та дослідження біологічних процесів методом люмінесцентної мікроскопії. Люмінесцентні мітки на основі неорганічних солей лантаноїдів мають ряд суттєвих переваг над традиційними органічними барвниками, для яких властиві широкі спектральні смуги випромінювання та суттєва деградація світловиходу.

Стан розробки

Розроблено методики отримання темплатів на основі оліпероксидних комплексів, які використано для отримання нанокомпозитів та одночасної модифікації наночастинок. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

[collapse]
НІТРОГЕНОВМІСНІ АНЕЛЬОВАНІ СИСТЕМИ ТІОФЕНУ: РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ, ЕКОЛОГІЧНО ДРУЖНІХ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ ТА ПОШУК ПРОТИРАКОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

Призначення та сфера застосування

Розробка спрямована на вирішення проблеми синтезу нових гетероциклічних сполук з протираковою активністю за допомогою комп’ютерного моделювання та ефективних синтетичних підходів з простих доступних реагентів.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Ефективність дослідження полягає у тому, що розроблено нові доступні та економічно-вигідні підходи в органічному синтезі – однореакторні, мультикомпонентні, тандемні та доміно реакції, які, як правило, є регіо- і стереоселективними і часто відбуваються в м’яких умовах. Розроблені синтетичні процедури відповідають критеріям «зеленої хімії» та виключають використання жорстких умов реакцій, вартісного обладнання, складних, тривалих, енергозатратних процедур, розчинників і реагентів, що негативно впливає на стан довкілля та збільшує ціну одержаного кінцевого продукту.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Синтезовано комбінаторні бібліотеки нових гетероциклічних сполук тіофену, охарактеризовано їхні фізико-хімічні властивості, отримано зразки з протираковою активністю.

Затребуваність на ринку

Високоефективний скринінг органічних сполук на біологічну активність вимагає простого синтетичного інструменту, що забезпечив би швидкий, доступний і економічно вигідний дизайн великої кількості молекул із заданими характеристиками. Створено конкурентоспроможні методики для синтезу біологічно активних речовин та структурних аналогів препаратів, що важливо для хімії, медицини, фармацевтики та біохімії.

Стан розробки

Розроблено ефективні, малостадійні, хемоселективні синтетичні підходи, що відповідають критеріям «зеленої хімії» та за допомогою яких можна одержати нові корисні речовини з біологічною дією. Розробка може бути впроваджена в Україні і за кордоном.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ПОЛІАНІЛІНУ З ЦИНК ОКСИДОМ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі функціонального матеріалознавства і може бути використана для виготовлення електропровідних композиційних матеріалів, які застосовують в електронній техніці для конструювання газових та радіаційних сенсорів, оптоелектронних пристроїв тощо.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає в спрощенні процесу отримання нанокомпозитів поліаніліну з цинк оксидом, що дає змогу одержати композитний полімерний матеріал з покращеними фізико-хімічними властивостями, а саме підвищеною електропровідністю і рівномірним розподілом мінерального компонента у полімерній матриці.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Отримані гібридні композити характеризуються відсутністю агломерації і рівномірним розподілом наночастинок ZnO в матриці поліаніліну. Композити мають глобулярну структуру. Питома провідність при кімнатній температурі становить 0,3-1,5 См/м.

Затребуваність на ринку

Пропонований спосіб забезпечує отримання електропровідних композитів полімер-напівпровідник за спрощеною технологією, що дає змогу підвищити ефективність нанотехнологічних процесів і можна використати в науково-дослідних і дослідно-конструкторських установах різних галузей матеріалознавства.

Стан розробки

Розроблено технологію отримання нанокомпозитів поліаніліну з цинк оксидом за спрощеної процедури при оптимальних концентраціях компонентів, що дало змогу покращити електропровідність і забезпечити рівномірний розподіл наповнювача у полімерній матриці. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ

Призначення та сфера застосування

Розроблені фоточутливі наноструктури на основі поруватого кремнію та цинк оксиду можуть бути використані для виробництва напівпровідникових фотоприймачів, каскадних фотоелектричних перетворювачів і детекторів електромагнітного випромінювання у широкому спектральному діапазоні.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Створено фоточутливі структури на основі поруватого кремнію і електрохімічно осаджених на його поверхню масивів ZnO, які характеризуються широким спектральним діапазоном чутливості – від УФ до ближнього ІЧ випромінювання. Спосіб дає змогу спростити і здешевити технологію отримання фотодетекторів, оскільки не передбачає використання вартісного обладнання, складних, тривалих і енерго- та матеріаловитратних процедур.

Стан захисту інтелектуальної власності

Одержано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Виготовлення фоточутливих структур з використанням доступних, дешевих та екологічно чистих матеріалів забезпечує високу чутливість у спектральному діапазоні 400–1000 нм, яка зумовлена великою площею поглинаючої поверхні та різною шириною забороненої зони нанокристалів ZnO, поруватого кремнію, і кремнієвої підкладки.

Затребуваність на ринку

Розроблена конкурентоспроможна технологія отримання фоточутливих наноструктурованих матеріалів може знайти застосування у різних галузях техніки та науки, зокрема у радіоелектронному та оптоелектронному приладобудуванні.

Стан розробки

Розроблено поопераційну технологію отримання фоточутливих структур шляхом застосування нових технологічних прийомів, які дадуть змогу спростити технологічний процес отримання фотодетекторів та розширити їхню спектральну чутливість.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА СЕНСОРА НА ОСНОВІ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі сенсорики і може бути використана для виготовлення чутливих елементів сенсорів різноманітного призначення, в тому числі для моніторингу наявності аміаку, хлороводню, сірководню в навколишньому середовищі як забруднюючих речовин.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає у зменшенні тривалості та спрощенні процесу виготовлення чутливих елементів сенсорів, оскільки не передбачає використання вартісного обладнання, складних, тривалих, енергозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Чутливий елемент сенсора виготовляють у вигляді плівки поліаміноарену на поверхні оптично прозорого носія (SnO2, поліметилметакрилат та ін.). Плівка товщиною 370±20 нм має розвинену глобулярну структуру. Під дією шкідливих газів НСl, NH3, H2S відбуваються суттєві зміни оптичного поглинання (D). Чутливість елемента (ΔD/D) становить 79 % при дії парів HCl, 55%  NH3 та 12,5%  H2S, швидкодія  30-60 с.

Затребуваність на ринку

У зв’язку з різким погіршенням екологічної ситуації (викиди промислових підприємств, техногенне забруднення, військові дії) існує нагальна потреба у ефективних пристроях моніторингу стану довкілля, а саме виробництва недорогих, портативних датчиків (сенсорів) з підвищеною чутливістю до адсорбції газів. Спосіб розширює спектр індикаторних речовин та газових середовищ для детектування.

Стан розробки

Виготовлено елементи оптичних газових сенсорів полімеризацією аміноарену в кислотному розчині під дією амоній пероксидисульфату, де як аміноарен використовують анілін або ортотолуїдин або ортоанізидин, що забезпечує спрощення технології отримання та створення чутливого до дії газів елемента сенсора. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

[collapse]
СЦИНТИЛЯТОРИ НА ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ГРАНАТІВ Tb3Al5O12 ЛЕГОВАНИХ Ce3+

Призначення та сфера застосування

Сцинтиляційні екрани для реєстрації рентгенівських зображень з високим розділенням; складова частина в гібридних типу “плівка-підкладка” сцинтиляторах, що використовують для одночасної реєстрації різних компонентів низькоенергетичного іонізуючого випромінювання; сцинтилятори для реєстрації α- чи β- випромінювань.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Висока здатність до поглинання рентгенівських променів; високий світловий вихід при збудженні α-частинками джерела 239Pu; низьке післясвічення (до рівня 10-4 при рентгенівському збудженні протягом 0,1 с).

Стан захисту інтелектуальної власності

Стаття: Zorenko Yuriy. Scintillating screens based on the LPE grown Tb3Al5O12:Ce single crystalline films / Yuriy Zorenko, Vitaliy Gorbenko, Tetiana Zorenko [та інші] // Optical Materials – 2017. – 65. – Р. 73–81.

Основні технічні характеристики

Склад плівкиПідкладкаДовжина хвилі випромінювання,
λмакс., нм
Час загасання сцинтиляцій,
t1/e / t1/10, нс
Світловий вихід, при збудженні α-частинками джерела 239Pu, %
Y3Al5O12:CeYAG53557,3/132100
Tb3Al5O12:CeYAG552242/1645253-264
Tb3Al5O12:CeGAGG560306/1795190-195

 

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: приладобудівна промисловість.

Стан розробки

Розроблено технологію отримання монокристалічних плівок Tb3Al5O12:Ce методом рідиннофазної епітаксії на підкладках Y3Al5O12(YAG) і Gd3Al2.5Ga2.5O12(GAGG) з розплав-розчинів на основі PbO-B2O3. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі оптоелектроніки, а саме способів отримання світловипромінюваль-них елементів і може бути використана в електронній промисловості для виготовлення люмінесцентних пристроїв з випромінюванням в інфрачервоній області.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність способу полягає у цілеспрямованій зміні характеристик та властивостей кристалів кремнію, направлених на покращення і стабілізацію параметрів пристроїв на їхній основі, спрощенні технологічного процесу модифікації поверхні кристалів кремнію р-типу і надання їм люмінесцентних властивостей з високою інтенсивністю люмінесценції в інфрачервоній області (1,0 ÷ 1,6) мкм.

Стан захисту інтелектуальної власності

Подано заявку на винахід.

Основні технічні характеристики

Спроектовано та виготовлено стабільні світловипромінюючі структури на основі кристалів кремнію р-типу в широкому температурному діапазоні та порівняно високою енергетичною ефективністю (~2%) випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 1,0 мкм до 1,6 мкм.

Затребуваність на ринку

Отримані в роботі наукові та практичні результати створюють основи для виготовлення конкурентоспроможних приладів на основі сенсорів з покращеними експлуатаційними та метрологічними характеристиками.

Стан розробки

Розроблено технологію отримання світловипромінювача шляхом збагачення поверхні (111) монокристалічної пластини кремнію р-типу дислокаційними світловипромінюючими центрами, що дасть змогу спростити технологічний процес отримання світловипромінювального елемента з довжиною хвилі випромінювання дислокаційної люмінесценції, яка співпадає з вікном прозорості наявних оптичних середовищ передачі випромінювання, збільшити світловихід системи і розширити сферу застосування люмінесцентного матеріалу. Може бути впроваджено в Україні і за кордоном.

[collapse]
РЕЗИСТИВНИЙ СЕНСОР АМІАКУ

Призначення та сфера застосування

Детектування і контроль вмісту аміаку в оточуючому середовищі (в приміщеннях, в трубопроводах), а також у харчовій промисловості для контролю якості харчових продуктів.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Перевершує більш ніж вдвічі існуючі плівкові сенсори-аналоги за основними сенсорними характеристиками, такими як чутливість, час відгуку/відновлення, робоча температура.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Завдяки використанню як чутливого шару наноструктур (а не плівки) ZnO, отримано більшу робочу площу поверхні сенсора, що дало змогу підвищити його чутливість та понизити робочу температуру. Під дією малих концентрацій парів аміаку 100 ppm суттєво збільшується електроопір давача, а саме в 3 рази. Час відгуку сенсора складає 50 с, а відновлення відбувається протягом 5 хв витримки на повітрі.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування.

Стан розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути впроваджено як в Україні, так і за кордоном

[collapse]

2017 рік

СЦИНТИЛЯТОРИ НА ОСНОВІ СКЛАДНИХ ОКСИДІВ У РІЗНИХ КРИСТАЛІЧНИХ ФОРМАХ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Зоренко Ю. В., канд.фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Горбенко В. І. (Тема: “Сцинтилятори на основі складних оксидів у різних кристалічних формах: особливості люмінесценції та процесів передачі енергії збудження”. № держреєстрації: 0115U003279) research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. З метою зменшення впливу дефектів та домішок компонентів флюсу на сцинтиляційні властивості гранатів і ортосилікатів, кристалізованих у формах МК, МП та кераміки нами були апробовані нові способи зменшення їхнього впливу. Зокрема, як новітній методологічний підхід для досягнення цієї мети, була застосована комбінація інженерії ширини забороненої зони та положення випромінювальних рівнів іонів Се3+ та Pr3+, а також енергетичних рівнів інших домішок у забороненій зоні досліджуваних оксидів до базових сцинтиляційних матеріалів – легованих іонами Се3+ та Pr3+ гранатів Y3Al5O12 і Lu3Al5O12 шляхом заміщення частини катіонів Al3+ у різних кристалографічних позиціях гратки гранатів на іони Ga3+ та ортосилікатів Y2SiO5 і Lu2SiO5 шляхом заміщення частини катіонів Y3+/Lu3+ відповідно іонами Gd3+ і Ge4+. Метою такої інженерії енергетичної структури матриць досліджуваних матеріалів і домішок Се3+ та Pr3+, а також інших іонів і дефектів, було: – зменшення впливу дефектів структури гранатів і ортосилікатів на процеси перенесення енергії збудження від матриць до центрів люмінесценції шляхом поглинання їхніх енергетичних рівнів рівнями зон дозволених енергій; – оптимізація величини ширини забороненої зони цих оксидів; – оптимізація відстаней відповідно між основним і випромінювальними рівнями іонів Се3+ і Pr3+ та вершиною валентної зони і дном зони провідності.

Cфера використання. Отримані технологічні та експериментальні результати проекту можуть бути використані при виробництві люмінесцентних матеріалів на основі досліджуваних МП гранатів із заданими функціональними властивостями. Зокрема, МП на основі легованих іонами Се3+ та Pr3+ гранатів та Се3+ і Tb3+ ортосилікатів вже застосовуються як сцинтиляційні екрани з випромінюванням в видимій та УФ областях спектру у детекторах для візуалізації рентгенівських зображень з просторовою роздільною здатністю у субмікронному діапазоні в ESRF (Гренобль, Франція) та DESY (Гамбург, ФРН). МП та мікропорошки цих матеріалів також можуть бути використані для створення катодолюмінесцентних екранів з випромінювання у УФ видимій областях спектру у електронно-променевих трубках як джерелах світла у растрових оптичних мікроскопах, що використовуються у біомедичних дослідженнях.

[collapse]
СПОСІБ РАДІАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ТРАНЗИСТОРНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ

Автори: д-р ф.-м. наук, проф. Павлик Б. В., канд. ф.-м. наук Дідик Р. І., канд. ф.-м. наук Лис Р. М., канд. ф.-м. наук Грипа А. С., канд. ф.-м. наук Слободзян Д. П., канд. ф.-м. наук Кушлик М. О., наук. спів роб. Шикоряк Й. А. (Тема: «Активні середовища для твердотільних сенсорів температури та електромагнітних випромінювань». № держреєстрації: 0116U001542) research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. Розроблено поопераційну технологію (проведення термічного відпалу після попереднього опромінення) стабілізації електрофізичних та метрологічних характеристик приладів на базі кремнію, які працюють в полі дії радіації. Запропоноване технічне рішення дає змогу продовжити термін використання приладів на базі кремнію, які працюють в полі дії радіації. Розробка захищена патентом України на корисну модель № 107956.

Сфера застосування. Метод дає змогу продовжити термін використання приладів на базі кремнію, які працюють в полі дії радіації, що є економічно виправдано для ситуацій коли заміну таких приладів важко реалізувати або вона є неможливою. Розроблена конкурентоспроможна технологія може знайти застосування у радіоелектронному та оптоелектронному приладобудуванні. Апробація отриманих результатів та реалізація розробки планується разом з науковцями Інституту фізики НАН України, НВП “Електрон – Карат”, м. Львів.

[collapse]
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ СВІТЛА

Автори: гол. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук, проф. Стахіра Й.М., канд.фіз.-мат. наук, доц. Стахіра Р.Й., наук. співроб. Белюх В.М. (Тема: “Ефекти спільної дії світла та механічної напруги на структуру електронних станів шаруватих напівпровідників”. № держреєстрації: 0115U003260). research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. Спосіб ґрунтується на зміні структури шаруватого кристала під впливом механічного тиску низької частоти, що змінюється за гармонічним законом. Поставлена задача вирішується так, що у способі визначення спектральних складових світла використовують фотоелектричний відклик шаруватого напівпровідника. При цьому шаруватий кристал піддають пружній деформації зсуву, одночасно опромінюють досліджуваним електромагнітним промінням, одержують часові залежності струму у колі кристала, з яких за контрольованими моментами часу різкого зростання струму, зумовленим дифракцією блохівських хвиль на брегівських площинах, визначають частоту спектральних складових світла. Цей спосіб дає змогу визначати спектральний склад оптичного випромінювання у видимій та ближній інфрачервоній областях спектра радіотехнічними засобами без використання диспергуючих елементів. Розробка захищена патентом України на корисну модель №108674.

Сфера використання. Розробка може бути використана для створення нових приладів функціональної електроніки, зокрема створення спектрально чутливого фотоприймача, в якому вимірюваними величинами є постійна складова, амплітуда та різниця фаз сигналу п’єзо¬фо¬то¬про¬відності, сенсорів одновісного тиску на основі нових фізичних явищ, розроблення нових методів дослідження структурної досконалості та розупорядкування кристалів і епітаксійних шарів халькогенідних напівпровідників.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНОГО ФОТОКАТАЛІЗАТОРА

Автори: канд. фіз.-мат. наук, доц. Турко Б. І., асп. Топоровська Л. Р., зав. лаб. Парандій П. П., зав. лаб. Серкіз Р. Я. (Тема: “Інженерія багатофунк-ціональних композитних наноструктурованих матеріалів для електроніки і лазерної техніки”. № держреєстрації: 0116U001540). research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. Розроблено спосіб отримання композитного фотокаталізатора. Композит може використовуватись для одержання ефективних каталізаторів деструктивних окисних процесів, а саме для очищення води від широкого спектра органічних забруднювачів. Отриманий за способом композитний фотокаталізатор має покращені фотокаталітичні властивості завдяки використанню наноструктур з розвиненою поверхнею таких як «наноквітки» ZnO. До прикладу, використання «наноквіток» ZnO замість плівки ZnO дало змогу покращити фотокаталітичні властивості композиту приблизно на 30 % внаслідок зростання його площі поверхні. Подана заявка на корисну модель № u 201707821.

Сфера застосування. Хімічна промисловість. Потенційним партнером у впровадженні у виробництво зазначених матеріалів є ТзОВ “СФЕРА СІМ” (м. Львів).

[collapse]
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАМІЩЕНИХ ДІАМІДІВ ФУРО{2,3-f}ІЗОІНДОЛ-4,7-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

Автори: д-р хім. наук, проф. Обушак М.Д., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Горак Ю.І., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Литвин Р.З., мол. наук. співроб. Вахула А.Р., асп. Гомза Ю.В. (Тема: “Молекулярний дизайн нових ансамблів гетероциклів з фармакофорними фрагментами на основі мультикомпонентних і доміно-реакцій та з використанням діазонієвих солей”. № держреєстрації: 0115U003258) obushak@in.lviv.ua

Суть розробки. Розробка стосується органічної хімії, а саме способів одержання корисних органічних сполук для використання у фармакології з метою пошуку лікарських препаратів, зокрема аналогів лігнанів та гетеролігнанів, що виявляють протиракову, антиастматичну, та антинеопластичну активність. Запропоноване технічне рішення, використовує доступні та дешеві вихідні матеріали, дозволяє формувати декілька циклів за одну синтетичну стадію, легко варіювати замісники в базовій структурі фуроізоіндольного скелету, створювати комбінаторні бази даних для скринінгу на біологічну активність. Спосіб дає змогу спростити і здешевити метод синтезу похідних фуро[2,3-f]ізоіндолів, оскільки ґрунтується на чотирикомпонентній одностадійній доміно реакції Угі/Дільса-Альдера. Такий підхід дозволяє зменшити витрати реагентів та розчинників та, в свою чергу, відходів. Розроблений спосіб дає можливість широкої варіативності замісників у фуроізоіндольному фрагменті, дозволяє створювати великі комбінаторні бази (чотири змінні замісники) структур для скринінгу на біологічну активність, проводити раціональний пошук сполук-лідерів і кандидатів у лікарські засоби (drug-candidates).

Cфера використання. Розроблений спосіб синтезу та синтезовані матеріали можуть бути використані у фармакології, медицині, агрохімії. Зокрема, розроблений спосіб синтезу похідних фуроізоіндолу дозволяє створювати великі комбінаторні бази сполук для раціональної розробки лікарських засобів. Потенційними партнерами при впровадженні є науково-виробничі підприємства “Єнамін”, “Оттава”.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ

Автори: канд. фіз.-мат. наук. Оленич І.Б., д-р хім. наук Аксіментьєва О. І., д-р фіз.-мат. наук. Монастирський Л.С. (Тема: “Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі”. № держреєстрації 0116U001543). iolenych@gmail.com.

Суть розробки. Створено фоточутливі структури на основі поруватого кремнію і електрохімічно осаджених на його поверхню масивів ZnO, які характеризуються широким спектральним діапазоном чутливості – від УФ до ближнього ІЧ випромінювання. Ефективне поглинання світлових квантів різної енергії зумовлено великою площею поглинаючої поверхні та різною шириною забороненої нанокристалів ZnO, поруватого кремнію, і кремнієвої підкладки. Розробка захищена патентом України на корисну модель № 109647.

Сфера використання. Розроблена конкуренто-спроможна технологія отримання фоточутливих наноструктурованих матеріалів може знайти застосування у різних галузях економіки та наукової діяльності, зокрема у радіоелектронному та оптоелектронному приладобудуванні для виробництва напівпровідникових фотоприймачів, каскадних фотоелектричних перетворювачів і детекторів електромагнітного випромінювання у широкому спектральному діапазоні.

[collapse]
КОМПОЗИТНІ ПОЛІМЕР-НЕОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Автори: д-р фіз.- мат. наук, проф. Волошиновський А. С., канд. фіз.-мат. наук, доц. Вістовський В. В., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Гамерник Р. В., канд. фіз.-мат. наук, наук.співроб. Малий Т. С., канд. фіз.-мат. наук, наук. співроб. Жишкович А. В., канд. фіз.- мат. наук, доц. Демків Т. М, мол. наук. співроб. Галяткін О. О., д-р хім. наук Заіченко О. С., д-р хім. наук Мітіна Н. Є. (Тема: “Взаємодія іонізуючого випромінювання із нанокомпозитами на основі наночастинок диспергованих у діелектричні матриці”. № держреєстрації: 0115U003251) research.development@lnu.edu.ua .

Суть розробки. Розроблено нові плівкові нанокомпозити на основі полімерів із вкрапленими наночастинками галоїдних і оксидних сполук різних розмірів та різної концентрації. Нанокомпозити виявляють у 5-20 разів більшу ефективність реєстрації низькоенергетичних гамма-квантів порівняно з параметрами полістирольних сцинтиляторів та демонструють швидкодію (2 нс) більшу за швидкодія в порівнянні із швидкодію кристалічних об’ємних сцинтиляторів. Технологія виготовлення нанокомпозиту значно простіша, ніж подібних за параметрами кристалічних аналогів.

Сфера застосування. Детектори рентгенівського випромінювання для реєстрації швидкозмінних процесів та візуалізації рентгенівського випромінювання у фізичних та біомедичних дослідженнях. Партнерами у впровадженні у виробництво зазначених матеріалів є Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інституті монокристалів НАН України (м. Харків), НВО “Карат” (м. Львів).

[collapse]
СПОСІБ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ МІТОХОНДРІЙ У КЛІТИНАХ

Автори: д-р біол. наук, проф. Манько В. В., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Манько Б. О., мол. наук. співроб. Сідорова О. О. (Тема: “Са2+-транспортувальні системи та регуляції клітинного дихання екзокринних залоз у нормі і за дії стресорних чинників”. № держреєстрації: 0115U003246). research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. Розроблено нові підходи до оцінки функціонального стану та адаптаційної здатності (потенціалу) мітохондрій. Включає новий алгоритм дослідження, оптимізацію методів дослідження, нові діагностичні параметри та нові алгоритми аналізу даних для різних типів клітин. Базується на визначені швидкості дихання клітин у поєднанні із визначенням рівня мембранного потенціалу мітохондрій впродовж 1–2 годин за різних навантажень протонофорами, природними агоністамита різної доступності субстратів окиснення. Рекомендується для аналізу використовувати такі показники і параметри: 1) оптимальна концентрація протонофора (за досягнення максимального ефекту); 2) максимальна швидкість роз’єднаного дихання ізольованих клітин (перша похідна залежності вмісту кисню у полярографічній комірці від часу після додавання протонофора в оптимальній концентрації); 3) прискорення і сповільнення роз’єднаного дихання (друга похідна залежності вмісту кисню у середовищі від часу); 4) концентрація протонофора, за якої мембранний потенціал мітохондрій наполовину зменшується; 5) залежність швидкості дихання від рівня мембранного потенціалу мітохондрій. Розробка дає змогу різнобічно оцінити функціональну здатність мітохондрій у їхньому природному середовищі для діагностики мітохондріальних та метаболічних захворювань чи встановлення механізму дії і токсичності фармакологічних речовин, суттєво збільшити якість і підвищити точністьотриманих даних. Водночас кількість необхідного біологічного матеріалу для аналізу в 10–20 разів є меншим порівняно із використанням ізольованих мітохондрій. Розробка захищена 4 патенти України на корисну модель №№ 60528, 71234, 85943, 118816.

Сфера застосування. Лабораторна діагностика, медицина, фармакологія. Виявлення змін чи порушень енергозабезпечення клітин, скринінг фармакологічних речовин. Може бути впроваджено як в Україні так і за кордоном.

[collapse]
СТВОРЕННЯ КАРТИ “МЕЖІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ”

Автор: д-р іст. наук, проф. Глушко М. С. (Тема: “Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині”. № держреєстрації: 0115U003248). research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. На основі порівняння етнографічного, історичного та діалектологічного матеріалу, вперше чітко окреслено територію етнографічної Волині. Доведено, що наприкінці XIX – на початку XX ст. її північна межа пролягала по умовній лінії Володимир-Волинський – Мовчанів – Торчин – Луцьк – Рівне – Гоща – Корець – Новоград-Волинський – Пулини – Івановичі – Черняхів – Старосільці; східна – по лінії Старосільці – Коростишів – Андрушівка – Ружин – Дзюньків – Тетеїв; південна – по лінії Тетеїв – Погребище Друге – Калинівка – Хмільник – Стара Синява – Красилів – Волочиськ – Збараж – Зборів – Золочів – Глиняни – Запитів – Жовква – Рава Руська. Західна межа сягала правобережжя Західного Бугу і теренів сучасного українсько-польського кордону (як далеко на захід від них знаходились волинські поселення достовірно встановити неможливо через депортацію автохтонів з давніх українських земель).

Cфера використання. Діалектологія (для уточнення діалектологічного районування України); фольклористика та мистецтвознавство (для дослідження загальноукраїнських рис та локальних особливостей усної народної творчості та народного мистецтва волинян); географія (під час розробки різноманітних карт території України); археологія (для накладання археологічних та етнографічних реалій, передусім з ділянок духовної культури, задля встановлення етнічної приналежності давнього населення Волині); історія, історичне краєзнавство, етносоціологія та етнопсихологія (для співставлення етнографічної та історико-політичної Волині з метою встановлення чинників зміни ідентичності місцевого населення впродовж ХІХ–ХХ ст.); політологія та міжнародні відносини (для обґрунтування західних меж української етнічної території). Враховуючи широкий діапазон застосування розробленої карти, вона може принести значний ефект у гуманітарній сфері (як з теоретичної точки зору – під час удосконалення методологічних підходів дослідження національної проблематики, так і з практичної – у плані науково-просвітницької діяльності серед широкого загалу).

[collapse]
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Автори: д-р філол. наук, проф., провідн. наук. співроб. Івашків В. М.; канд. філол. наук, доц., наук. співроб. Вовчак А. C. магістр прикладної математики, інженер Сулим Р. І. (Тема: “Документування фольклорних дискурсів: історія, методологія, практика”. № держреєстра¬ції: 0115U003255). research.development@lnu.edu.ua

Суть розробки. Створено електронний архів українського фольклору (ЕАУФ) – це аудіовізуальний електронний спеціалізований архів, який функціонує у формі інтернет-комплексу (бази даних та інтернет-сторінки) і призначений для електронного розміщення, систематизації і презентації фольклорних матеріалів з метою їх фахового дослідження та культурно-просвітницького використання. ЕАУФ працює у режимі вільного користувацького доступу за інтернет-адресою http://folklore-archive.org.ua.

Електронний архів українського фольклору вперше в Україні пропонує дієвий інструментарій для ефективного електронного розміщення, систематизації та презентації польових записів української фольклорної традиції, виконаних за методикою посеансової фіксації із використанням технічних записувальних пристроїв (звукозапису, фотофіксації). Однією з концептуальних особливостей ЕАУФ, яка вирізняє його з-поміж численних баз даних нематеріальної культурної спадщини, що функціонують сьогодні в Інтернет-просторі, є комплексність презентації фольклорної традиції. Фольклорний твір в ЕАУФ (як найбільш шуканий об’єкт у фольклорному архіві) постає перед користувачем не абстрактно й ізольовано – лише у вигляді словесного (і/чи музичного) тексту, аудіо- і/чи відеозапису, зі стандартним набором метаданих (час і місце запису, “паспорти” респондента і збирача та ін.), – але як складова комплексу – збирацького сеансу (і ширше – польового дослідження), в оточенні й у взаємозв’язках з іншими фольклорними явищами й контекстною інформацією, які вдалося зафіксувати збирачеві. Спектр контекстної інформації сягає від площини функціонування фольклорного твору (комунікативна ситуація, виконавське середовище, обрядові і побутові обставини реалізації твору та ін.) до площини наукового дослідження фольклорної традиції (перебіг збирацького сеансу, польового дослідження).

Cфера використання. Гуманітарна сфера і зокрема культурологічні, народознавчі, антропологічні галузі у їх науково-дослідницькій та навчально-педагогічній площинах. ЕАУФ пропонує користувачам джерельний комплекс, що не лише містить сталий набір інформації про якесь фольклорне явище (у вигляді окремої статичної інтернет-сторінки), але також дає можливість здобувати нову інформацію, самостійно рухаючись наявними зв’язками і контекстами цього явища. Комплексний формат презентації/доступу до фольклорних явищ в Електронному архіві сприяє значно глибшому пізнанню реальної природи функціонування фольклорної традиції. Розробка апробована у культурно-просвітницькій організації Товариство “Бойківщина” (м. Львів), зацікавлені у використанні можуть бути: проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології та кафедра музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка (м. Львів).

[collapse]

 

2016 рік

ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ТА НАНОБІОТЕХНОЛОГІЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ БАКТЕРИЦИДНОЇ ДІЇ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Бордун О. М., пров. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук Білий О. І., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб., Гетьман В. Б., ст. наук. співроб. Яремик Р. Я., ст. наук. співроб. Ференсович Я. П. (Тема: “Оптоелектронний пристрій та нанобіотехнологія кількісної оцінки бактерицидної дії колоїдних розчинів наночастинок металів”. № держреєстрації: 0115U003256).

Суть розробки. Створено оптоелектронний, двоканальний пристрій, у якому організація процесу вимірювання по кожному каналу здійснюється за розробленим алгоритмом. Оптична схема пристрою сформована таким чином, що принцип роботи пристрою дає змогу за даними вимірами будувати крос-кореляційну функцію інтенсивності розсіяного світла в обох каналах. Тому цей пристрій можна розглядати як крос-кореляційний спектрометр. Технологія визначення розмірів частинок на основі спектроскопії крос-кореляції фотонів є інноваційною, одночасно можна вимірювати розмір частинок і стабільність непрозорих суспензій або емульсій наночастинок в інтервалі від 1 нм до кількох мкм. Розроблене програмне забезпечення дає змогу отримати інформацію про досліджувані частинки у графічному та текстовому варіанті.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 107150, заявка на корисну модель № u201608415 на стадії підготовки до державної реєстрації та публікації.

Сфера використання. Гуманна та ветеринарна медицина, екологія, фармацевтична галузь, хімічна та харчова промисловість тощо. Розроблено лабораторний макет пристрою, який монтований на плиті від фрезерного станка; розроблені електронні плати для організації роботи приладу та програмне забезпечення для організації роботи приладу та обробки результатів виміру. Планується розробка лабораторного приладу. У 2017 р. Державний науково-дослідний інститут ветпрепаратів та кормових добавок (Львів) планує проведення апробації та технічних випробувань пристрою.

[collapse]
БЕЗФЛЮСОВИЙ ДИФУЗІЙНО-ТВЕРДІЮЧИЙ ПРИПІЙ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Плевачук Ю. О., д-р фіз.-мат. наук, голов. наук. співроб. Склярчук В. М., д-р фіз.-мат. наук, проф. Мудрий С. І. та інші. (Тема: “Модифікація наночастинками структурно-чутливих властивостей матеріалів для створення нових безсвинцевих припоїв”. № держреєстрації: 0115U003252).

Суть розробки. Створено безфлюсовий дифузійно-твердіючий припій, що містить сплав ґалій–індій–олово і наповнювач, у якому як наповнювач використовують дрібнодисперсну мідь за такого співвідношення компонентів: сплав ґалій–індій–олово 65,75 мас.%, мідь – 34,25 мас.%. Оскільки мідь, на відміну від інших порошків, що використовують як наповнювач, є малотоксичною для людини і не має кумулятивних властивостей, її використання дає змогу зменшити токсичність процесу паяння, а легкодоступність міді у вигляді дрібнодисперсного порошку (20-40 мкм) спрощує процес виготовлення припою.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 105119.

Сфера використання. Розробка стосується галузі матеріалознавства і може бути використана у радіоелектронному, напівпровідниковому та оптоелектронному приладобудуванні. Запропонований безфлюсовий дифузійно-твердіючий припій призначений для паяння деталей з металу, кераміки, скла та п’єзоматеріалів. У результатах роботи зацікавлені дослідно-конструкторські та науково-виробничі установи мікроелектронної та радіотехнічної галузей, які займаються розробкою матеріалів електронної техніки, зокрема Науково-виробниче підприємство “Карат” (Львів).

[collapse]
РЕЗИСТИВНИЙ СЕНСОР АМІАКУ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Капустяник В. Б., канд. фіз.-мат. наук, доц. Турко Б. І. (Тема: “Багатофункціональні монокристалічні, композитні і наноструктуровані матеріали на основі широкозонних фосфорів і фероїків”. № держреєстрації: 0113U000880).

Суть розробки. Створено сенсор, що містить непровідну підкладку з двома електродами, на яку нанесений чутливий напівпровідниковий шар з наноструктур ZnO. Наноструктури оксиду цинку використано для пониження робочої температури та підвищення чутливості сенсора. Під дією малих концентрацій парів аміаку 100 ppm спостерігається суттєве збільшення опору датчика, а саме в 3 рази. Час відгуку сенсора за кімнатної температури складає 50 с, а відновлення відбувається протягом 5 хвилин витримки на повітрі. Завдяки використанню як чутливого шару наноструктур ZnO зросла величина робочої площі поверхні сенсора, що дало змогу підвищити його чутливість та понизити робочу температуру. Основні сенсорні характеристики, такі як чутливість, час відгуку/відновлення, робоча температура, покращені більш ніж вдвічі від існуючих плівкових сенсорів-аналогів. Передбачено здешевлення процесу виготовлення сенсорів і пониження енергоспоживання при їхній експлуатації.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 111415.

Сфера використання. Галузь приладобудування. Можна використовувати для детектування і контролю вмісту аміаку в оточуючому середовищі (в приміщеннях, в трубопроводах). Використовується у НВП “Карат” (Львів) на умовах наукової співпраці. Потенційними партнерами у впровадженні у виробництво зазначеної розробки є ТзОВ “СФЕРА СІМ” (Львів), Інститут фізики напівпровідників НАН України (Київ).

[collapse]
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗНИХ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

Автори: д-р хім. наук, проф. Котур Б. Я., канд. хім. наук, доц. Бойчишин Л. М., канд. хім. наук, доц. Герцик О. М., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Ковбуз М. О. (Тема: “Об’ємні та стрічкові аморфні сплави на основі заліза, леговані d-елементами, як основа нових матеріалів”. № держреєстрації: 0115U003263).

Суть розробки. Створено ефективні електроди електрокаталітичного виділення водню з лужних розчинів за рахунок оптимізації елементного складу аморфних сплавів, які володіють високою антикорозійною тривкістю у агресивних реакційних середовищах. Удосконалено спосіб активування аморфних металевих електродів на основі Fe для електрокаталітичного виділення водню шляхом зміни складу металевої композиції електродів та часткової нанокристалізації сплаву, що дасть змогу збільшити електрокаталітичну активність нанокристалізованої металевої композиції. Спосіб активування аморфних металевих електродів на основі Fe передбачає використання сплаву Fe82Nb2Gd2B14, який частково нанокристалізують. Електроди, відпалювали 30 хв при Т = 823 К, проявляє високу довготривалу електрокаталітичну активність у реакції виділення водню з 5 М водного розчину KОН. Переваги цього електроду полягають у можливості довготривалого використання без зниження корозійної тривкості та електрокаталітичної активності в 5 М водному розчині калій гідроксиду.

Розробка захищена патентами України на корисні моделі №№ 96878, 107116, 107948.

Сфера використання. Розробка стосується хімічної галузі, зокрема електрохімії, і може бути використана у технології створення економних електрокаталітичних систем виділення водню з лужних розчинів. Аморфні та наноструктуровані електроди Fe-Nb-РЗМ-B, мають практичне застосування у машинобудуванні, а саме у виготовленні високоефективних електрохімічних генераторів водню; у модернізації електролізерів для одержання водню у низці галузей промисловості, де вони вже використовуються. У результатах досліджень зацікавлений Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (Київ) та НВП “Мелта”, а саме у виготовленні виробів з аморфних металевих матеріалів, що знайдуть застосування в авіаційній, аерокосмічній та аграрній галузях промисловості.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ

Автори: канд. фіз.-мат. наук, доц. Оленич І. Б., д-р хім. наук, проф. Аксіментьєва О. І., д-р фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С. (Тема: “Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі”. № держреєстрації: 0116U001543).

Суть розробки. Створено фоточутливі структури на основі поруватого кремнію і електрохімічно осаджених на його поверхню масивів ZnO, які характеризуються широким спектральним діапазоном чутливості – від УФ до ближнього ІЧ випромінювання. Ефективне поглинання світлових квантів різної енергії зумовлено великою площею поглинаючої поверхні та різною шириною забороненої зони нанокристалів ZnO, поруватого кремнію, і кремнієвої підкладки.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 109647.

Сфера використання. Розроблена конкурентоспроможна технологія отримання фоточутливих наноструктурованих матеріалів може знайти застосування у різних галузях економіки та наукової діяльності, зокрема у радіоелектронному та оптоелектронному приладобудуванні для виробництва напівпровідникових фотоприймачів, каскадних фотоелектричних перетворювачів і детекторів електромагнітного випромінювання у широкому спектральному діапазоні.

[collapse]
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛІВКОВОГО ГАЗОВОГО СЕНСОРА

Автори: канд. фіз.-мат. наук, доц. Оленич І. Б., д-р фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С., д-р хім. наук, проф. Аксіментьєва О. І. та інші. (Тема: “Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі”. № держреєстрації: 0116U001543).

Суть розробки. Створено газоадсорбційні сенсори на основі гібридних плівок електропровідного полімеру і карбонових нанотрубок, які характеризуються високою чутливістю та селективністю до молекул водяної пари та аміаку. Запропоновано технічне рішення, використовуючи доступні, дешеві та екологічно чисті матеріали, забезпечує кращу ефективність, селективність та швидкість реакції, нижчі робочі температури плівкового газового сенсора порівняно з відомими аналогами. Спосіб дає змогу спростити і здешевити технологію отримання газових сенсорів, оскільки не передбачає використання вартісного обладнання, складних, тривалих і енерго- та матеріаловитратних процедур. Виготовлення газового сенсора у плівковому вигляді приводить до економії матеріалу. Крім того, виробництво таких сенсорів є нетоксичним, і не створює забруднень довкілля. Впровадження розробленого плівкового чутливого елемента покращить ефективність і забезпечить робочу температуру дії газоадсорбційних сенсорів на рівні 20–40оС.

Розробка захищена патентом України на винахід № 111447.

Сфера використання. Газоадсорбційні сенсори на основі гібридних плівок можуть бути використані у медицині, видобувній та хімічній промисловості, для екологічного та індустріального контролю газів і газових сумішей тощо. Апробація отриманих результатів та реалізація розробки планується разом з науковцями Інституту фізики НАН України, Національного університету “Львівська політехніка”, Чернівецького національного університету, НВП “Карат”, НТЦ «Мікроелектроніка» (Львів).

[collapse]
НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗА КОЛЬОРОМ ЇХНЬОЇ ПОВЕРХНІ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф., Болеста І. М., канд. фіз.-мат. наук, доц. Любунь З.М., канд. фіз.-мат. наук, асист. Кушнір О. О. (Тема: “Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання наноструктурованих метал-діелектричних композитів для наноплазмоніки”. № держреєстрації: 0115U003253).

Суть розробки. Реалізовано нейромережевий пристрій класифікації об’єктів за кольором їхньої поверхні. Головним компонентом приладу є центральний мікроконтролер ATMega2560, який слугує нейроемулятором та керує іншими апаратними засобами, організовує взаємодію з комп’ютером. Зразок освітлюють світлодіодами трьох кольорів – червоним, зеленим та блакитним, відбите світло реєструють фоторезистором. Сигнали для кожного кольору приводять до фіксованого інтервалу значень та подають на вхід нейромережі. Зниження напруги на фоторезисторі вимірюють вбудованим 10-бітним АЦП мікроконтролера. Керування пристроєм відбувається за допомогою матричної 12-символьної цифрової клавіатури. Виведення результатів роботи та запрошень для користувача виконують 16×2-символьним LCD-дисплеєм, результати та додаткову інформацію можна передавати на комп’ютер за допомогою USB-to-USART перетворювача.

Пристрій призначений для визначення кольору поверхні дослідного об’єкту. Особливістю пристрою є його здатність легко адаптуватися до конкретної задачі чи зміни умов використання за рахунок використання нечіткої логіки.

Сфера використання. Пристрій може використовуватися для контролю колірних властивостей поверхні, наприклад на виробництві тканин, паперу, для перевірки якості фарбування тощо. У даній розробці науковий та практичний інтерес має Науково-виробниче підприємство “Карат” (Львів).

[collapse]
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПРЯМИХ ТА ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ФІЗИКИ І МЕХАНІКИ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Хапко Р. С., д-р фіз.-мат. наук, проф. Шахно С. М., канд. фіз.-мат. наук, доц. Горлач В.М. та інші. (Тема: “Побудова, аналіз і програмна реалізація чисельних методів для прямих та обернених задач фізики та механіки”. № держреєстрації: 0115U003259).

Суть розробки. Обгрунтована постановка початково-крайової задачі сумісного руху поверхневих і грунтових потоків, отримані умови спряження на границі контакту двох середовищ, отримана варіаційна задача та властивості білінійних форм, побудовані енергетичні рівняння балансу спільного потоку. Побудовано поелементно визначені апостеріорні оцінювачі похибок Діріхле та Неймана частинами лінійних (на симплексах) та білінійних та біквадратичних (на чотирикутниках) апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач. Розроблено критерії і стратегії адаптування схем МСЕ та здійснено програмну реалізацію h- і hр- адаптивних схем для одно- та двовимірних крайових задач. Розв’язана обернена задача реконструкції границі плоскої двозв’язної області методом нелінійних інтегральних рівнянь з використанням функції Гріна. За узагальнених умов Ліпшиця для похідних першого порядку і поділених різниць першого та другого порядків, а також за слабких умов досліджено локальну збіжність комбінованого ітераційного процесу, побудованого на базі методів Ньютона і Курчатова, для нелінійних операторних рівнянь. Встановлено локальну збіжність комбінованого ітераційного процесу, побудованого на базі методів Ньютона і Потра, для нелінійних операторних рівнянь. Розроблено відповідне програмне забезпечення. Обчислювальними експериментами підтверджено їх властивості надійності.

Сфера використання. Розробка містить елементи фундаментальних та прикладних досліджень в галузях прикладної математики та інформаційних технологій. Результати роботи можуть бути використані для обчислення наближених розв’язків важливих класів науково-технічних задач в таких галузях: гідромеханіка (еволюційні задачі з вільними поверхнями, Міністерство екології та природних ресурсів України), прогнозування забруднення ґрунтів та атмосфери (еволюційні задачі адвекції-дифузії-реакції), медична томографія та корозія металів (обернені граничні задачі нестаціонарної теплопровідності, Міністерство охорони здоров’я України), розрахунок електронно-оптичних систем для генерації і транспортування електронних пучків, механіка руйнування, діагностика руйнування та сейсмології (динамічні задачі теорії тріщин та тонких включень).

[collapse]
ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ

Автори: д-р геогр. наук, проф. Позняк С. П., канд. геогр. наук, доц., Ямелинець Т. С., канд. геогр. наук, доц., Папіш І. Я., канд. геогр. наук, доц., Іванюк Г. С. (Тема: “Ґрунтово-географічне районування України”. № держреєстрації: 0115U003247).

Суть розробки. Виділено однорідні за структурою ґрунтового покриву таксономічних одиниць грунтово-географічного районування (країна, зона, край, провінція, округ) із використанням ГІС-технологій. Розроблено нову методику та обґрунтовано принципи ґрунтово-географічного районування, здійснено: корегування номенклатури таксономічних одиниць, їхнього змісту, зміни конфігурації районізованих структур, а також застосовано аналітичні ГІС-технології, що впливають на ефективність прийняття конкретних господарських рішень та прикладних завдань, у першу чергу в галузі земельних відносин та збереження родючості ґрунтів. Визначено вимоги до джерел інформації, що становлять основу функціонування цієї системи.

Cфера використання. Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України. У результатах зацікавлені профільні вищі навчальні заклади, зокрема Львівський національний аграрний університет (лист про використання результатів № 01-28-03-1149 від 06.12.2016 р.). Розробка може бути використана суміжними галузями наук, зокрема: сільськогосподарськими, в першу чергу землевпорядкування та землеустрій; економічними – при розробці вартісної оцінки земель; екологічними – при оцінці екологічного стану території. Векторна карта таксономічних одиниць ґрунтово-географічного районування може бути використана регіональними управліннями земельних ресурсів для обґрунтування регіональних схем і проектів раціонального природокористування, екологізації проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування, формування природно-заповідного фонду.

[collapse]
СПОСІБ ОТРИМАННЯ СТАБІЛІЗОВАНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КОРЕНЕВИХ БУЛЬБ ЯКОНА

Автори: д-р біол. наук, проф. Сибірна Н. О., аспірант каф. біохімії Горбулінська О. В., канд. біол. наук, доцент Хохла М. Р. та інші. (Тема: “Спосіб отримання стабілізованого функціонального харчового продукту на основі біологічно активних речовин кореневих бульб якона (Smallanthus Sonchifolius Poepp. & Endl.)”. № держреєстрації: 0116U001674).

Суть розробки. Розроблено спосіб одержання комплексних стабілізованих функціональних харчових продуктів на основі біологічно активних сполук рослинного походження та біогенних поверхнево-активних речовин з антидіабетичною дією. Як вихідну речовину використовують висушені кореневі бульби якона (Smallanthus Sonchifolius Poepp. & Endl.), які подрібнюють і отримують порошок, який у кількості, що в перерахунку дорівнює дозі 0,5 г/кг маси тварини, розчиняють в 1 мл води. До суспензії додають поверхнево – активний біокомплекс на основі продуктів біосинтезу штаму Pseudomonas sp. 17 (PS-17) у концентрації 0,00001 г/мл, або одержаний порошок обробляють біокомплексом PS-17 з розрахунку 0,00001 г на 0,075 г порошку якона, після чого його додають у воду.

Розробка захищена патентом України на винахід № 112625.

Cфера використання. Винахід належить до фармацевтичної промисловості та біотехнології, зокрема, одержання комплексних стабілізованих функціональних харчових продуктів на основі біологічно активних сполук рослинного походження та біогенних поверхнево-активних речовин з антидіабетичною дією. Запропонований спосіб достатньо простий, ефективний і дає змогу отримати стабілізований функціональний харчовий продукт на основі біологічно активних речовин кореневих бульб якона у вигляді водної суспензії, яку легко уводити через зонд піддослідним тваринам та підвищити точність дозування і біодоступність діючих речовин.

[collapse]
АКТИВНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ТВЕРДОТІЛЬНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Павлик Б. В., канд. фіз.-мат. наук Лучечко А. П., канд. фіз.-мат. наук Костик Л. В., канд. фіз.-мат. наук Шпотюк Я. О. (Тема: “Активні середовища для твердотільних сенсорів температури та електромагнітних випромінювань” № держреєстрації: 0116U001542).

Суть розробки. Досліджено зміну характеристик та властивостей сенсорних матеріалів, спрямованих на покращення і стабілізацію параметрів пристроїв на їх основі, які включають: встановлення взаємозв’язків між умовами отримання, дефектною структурою та особливостями спектрально-люмінесцентних характеристик у нанооб’єктах на основі оксидів галатів; отримано високоефективні фотонні середовища на основі системи халькогенідних стекол; вивчено перебудови метастабільних структурних дефектів в p-n–переходах на основі p-Si, стимульованих дією зовнішніх чинників; створено світловипромінювальні систем з високою інтенсивністю люмінесценції на основі p-Si.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 107956.

Сфера використання. Результати роботи можуть використовуватися для отримання новітніх функціонально-покращених середовищ на основі складних оксидів, багатокомпонентних халькогенідних стекол для сенсорної електроніки та біомедичної сенсорики. Розроблені біомедичні сенсори та активні середовища радіаційних сенсорів будуть впроваджені у виробництво на НВП “КАРАТ” (Львів).

[collapse]

 

2015 рік

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОЧАСТИНОК ФТОРИДУ ГАДОЛІНІЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕРНОЮ ОБОЛОНКОЮ

Автори: д-р фіз.-мат. наук Жмурін П. М., д-р фіз.-мат. наук Гектін О. В., д-р фіз.-мат. наук Волошиновський А. С., д-р хім. наук Заіченко О. С., канд. фіз.-мат. наук Вістов-ський В. В., канд. хім. наук Шаповал О. В., канд. хім. наук Мітіна Н. Є. (Тема: «Взаємодія іонізуючого випромінювання із нанокомпозитами на основі наночастинок диспергованих у діелектричні матриці ». № держреєстрації 0115U003251). avolosh@ukr.net

Суть розробки: Розробка належить до галузі нанотехнологій (нанохімії), а саме одержання наночастинок GdF3, cпосіб синтезу яких включає взаємодію розчину солі гадолінію з розчином фторвмісної речовини і модифікацію поверхні. Як фтормісну сполуку використовують фторид лужноземельного металу, при цьому останній і сіль гадолінію використовують у вигляді водних розчинів. Як модифікатор використовують поверхнево-активний реакційноздатний пероксидовмісний олігомер, одержаний радикальною кополімеризацією функціональних мономерів N-вінілпіролідону, 5-третбутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну і гліцидилметакрилату або вінілацетату, 5-третбутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну і малеїнового ангідриду, у кількості 0,05-10 % на реакційний об’єм. Одержано наночастинки GdF3 розміром 18-42 нм. Спосіб забезпечує контроль розміру та розподілу за розміром наночастинок, дає змогу отримувати наночастинки з активованою поверхнею та скеровано модифікувати поверхню для надання їй сумісності та/або можливості зв’язування з субстратами різної природи.

Розробка захищена патентом України № 108769.

Cфера використання. Функціоналізовані наночастинки GdF3 можуть бути використані у медицині для променевої терапії при лікуванні онкозахворювань і біомедицині для виявлення і знищення патологічних клітин (біосенсори, маркери, ідентифікація генів, діагностика та терапія), а також при створенні нанокомпозитних гібридних сцинтиляційних матеріалів для опто- і мікроелектроніки при реєстрації нейтронних потоків від різноманітних джерел для охоронного та митного контролю, радіаційного моніторингу навколишнього середовища, контролю на атомних електростанціях та виявлення і знищення патологічних клітин під час діагностики. Потенційними партнерами у впровадженні у виробництво отриманого матеріалу є Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), де отримані функціоналізовані наночастинки GdF3 можуть бути використані при виготовлені композитних сцинтиляційних полімер-неорганічних сцинтиляторів для реєстрації нейтронів, та Інститут біології клітини НАН України (м. Львів), де отримані наночастинки можуть бути використані як рентген-контрастні агенти для маркування клітин.

[collapse]
СЦИНТИЛЯТОРИ НА ОСНОВІ СКЛАДНИХ ОКСИДІВ У РІЗНИХ КРИСТАЛІЧНИХ ФОРМАХ: ОСОБЛИВОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ТА ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ ЗБУДЖЕННЯ

Автори: д-р фіз.-мат. наук Зоренко Ю. В., канд. фіз.-мат. наук Горбенко В. І. (Тема: “Сцинтилятори на основі складних оксидів у різних кристалічних формах: особливості люмінесценції та процесів передачі енергії збудження”. № держреєстрації: 0115U003279). zorenko@electronics.lnu.edu.ua

Суть розробки. Виконано вирощування легованих іонів Се3+ монокристалічних плівок (MП) змішаних гранатів (Lu,Tb,Gd)3(Al,Ga)5O12 з різним співвідношенням катіонів у їхньому складі методом РФЕ з PbO- і ВаO-вмісних розплавів-розчинів. Вивчено вплив умов росту на світловихід та люмінесцентні властивості МП цих сполук. Досліджено та зроблено аналіз особливостей люмінесценції і процесів передачі енергії збудження в легованих іонами Се3+ МП вказаних гранатів порівняно з їхніми аналогами у формі монокристалів традиційними методами люмінесцентної спектроскопії з залученням результатів, отриманих з використанням синхротронного випромінювання для збудження люмінесценції.

Cфера використання. Проводяться тестування вибраних типів зразків легованих іонами Се3+ МП змішаних гранатів (Lu,Tb,Gd)3(Al,Ga)5O12 як катодо-люмінесцентних екранів і сцинтиляторів в Інституті фізики УКВ (Польща) та Інституті фізики АН Чехії та як екранів для візуалізації рентгенівських зображень в ESFR (м. Гренобль, Франція). Преставлені тези доповіді на міжнародній конференції IS-OM7 (м. Ліон, Франція).

[collapse]
ПОЛІАНІЛІН/ПАЛАДІЄВИЙ НАНОКОМПОЗИТ З ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Автор: д-р хім. наук, проф. Решетняк О. В. (Тема: «Електрокаталітичні властивості паладій-поліанілінових нанокомпозитів у реакціях окислення аліфатичних С1-С2 спиртів та деяких їх похідних. № держреєстрації 0113U003055). reshetniak@franko.lviv.ua

Суть розробки: Розроблено новий метод синтезу нанокомпозитів на основі поліаніліну (дисперсне середовище) та нанодисперсній паладію (наповнювач), в основі якого лежить хімічного відновлення паладієвого прекурсора лейкоемеральдиновою/емеральдиновою формою полімера-підкладки. Введення в полімерну матрицю металевих наночастинок суттєво підвищує провідність полімерної матриці. Запонований матеріал проявляє електрокаталітичні властивості щодо окиснення в кислому середовищі формальдегіду та аліфатичних одно- та багатоатомних спиртів ряду С1-С3 (в найбільшій мірі – щодо 2-пропанолу). Композит поєднує переваги струмопровідного полімеру (провідність та пластичність) та наночастинкового паладію (каталітичні властивості, велика дисперсність). Перевагою методу є те, композит можна отримувати у вигляді тонких плівок на поверхні твердотільної підкладки-електрода. При цьому наночастинки паладію локалізовані безпосередньо на міжфазовій межі поліанілін / розчин електроліту (що зменшує витрати паладію та збільшує його ефективність як електрокаталізатора) та є пі-дельта-звязані з полімерною основою (що збільшує довговічність композиту). Достатня інертність паладію дає змогу іммобілізовувати ферменти на поверхні композитного матеріалу, отримуючи, таким чином, платформи для біосенсорів різного призначення. Метод синтезу нанокомпозитів є простий, дає змогу осаджувати на поверхні поліанілінової підкладки наночастинки паладію різного розміру, композит має достатньо високу каталітичну активність.

Cфера використання. Властивості пропонованих композиційних матеріалів, простота їх синтезу та можливість одержання композитів у значних кількостях роблять їх привабливими для застосування як модифікаторів поверхні анодних матеріалів для паливних елементів з органічними реагентами (формальдегід, аліфатичні спирти), як чутливих шарів у хемо- та біосенсорних пристроях для визначення цих же субстратів, а також для концентрування паладію з розчинів.

[collapse]
ACИМЕТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ КОНДЕНСАТОР

Автори: д-р хім. наук Аксіментьєва О. І., канд. фіз.-мат. наук. Бахматюк Б. П., асп. Дупляк І. Я., мол. наук. співроб. Горбенко Ю. Ю. (Тема: «Гібридні наносистеми на основі кон’югованих полімерів та неорганічних напівпровідників з оптоелектронними і сенсорними властивостями». № держреєстрації 0115U003262). aksimen@ukr.net

Суть розробки. Створено асиметричний електрохімічний конденсатор, що містить поляризований (ПАН-графіт) і неполяризований (Zn) електроди, розміщений між ними сепаратор та електроліт нового складу, що забезпечує досягнення максимальної питомої електричної ємності та енергоємності конденсатора при підвищених струмових навантаженнях. Переваги над існуючими аналогами: збільшена у 1,5-1,7 разів питома ємність і питома енергія при значно вищому струмовому навантаженні.

Розробка захищена патентом України № 96880, 2015 р.

Сфера використання. Елементи автономного живлення, тяглові джерела струму малих транспортних засобів, системи конденсаторного запуску двигунів, електромобілі, пристрої згладжування провалу напруги і пікових перенавантажень, каскади підсилення потужності сонячних елементів і хімічних джерел струму, генерація потужних сигналів інфранизьких частот.

[collapse]
НОВІ КОМПЛЕКСНО-ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ

Автори: доктор фіз.-мат. наук, проф. Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, проф. Чижиков І. Е., канд. фіз.-мат. наук, доц. Дільний В. М. та ін. (Тема: “Нові комплексно-ймовірнісні методи дослідження асимптотичних властивостей аналітичних і субгармонійних функцій, зображених випадковими рядами та інтегралами”. № держреєстрації: 0113U003051). ichyzh@lviv.farlep.net

Суть розробки. В термінах розподілу нулів доведено нові точні оцінки мінімума модуля аналітичних в одиничному крузі функцій порядка меншого за одиницю. Отримано: точні оцінки цілих розв’язків лінійних диференціальних рівнянь в загальній шкалі довільного зростання; двосторонні оцінки для абсцис збіжності інтегралів Лапласа-Стілтьєса однієї змінної та деякі узагальнення для кратних інтегралів Лапласа-Стілтьєса; критерій обмеженості L-індексу за напрямком для функцій вигляду f(<z;m>); тричленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена ряду Діріхле, абсолютно збіжного у півплощині; умови обмеженості l-індексу хребтових функцій скінченного порядку з дійсними нулями, цілих характеристичних функцій ймовірнісних законів і фінітних законів Фур’є-Стілтьєса. Знайдено позитивну відповідь на питання А. А. Гольдберга і М. М. Шеремети (1996) про наявність ефекту Леві в класі випадкових цілих функцій багатьох змінних.</z;m>

Cфера використання. Спецкурс «Ряди Діріхле» доповнено темами, які містять результати, отримані виконавцями щодо багаточленної асимптотики сум рядів Діріхле з невід’ємними коефіцієнтами. Спецкурс «Субгармонійні функції» доповнено темами, які містять результати, отримані виконавцями щодо обмеженості лебегових середніх субгармонійних функцій, а спецкурс «Функції багатьох комплексних змінних» доповнено темами, які містять результати стосовно наявності ефекту Леві в класі випадкових цілих функцій багатьох змінних.

[collapse]
РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РІЗНОМАСШТАБНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Савула Я. Г., канд. фіз.-мат. наук, доц. Дияк І. І., канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. Стягар А. О. (Тема: «Побудова чисельних методів і програмно-алгоритмічного забезпечення для різномасштабного математичного моделювання». № держреєстрації: 0113U003057). astyahar@gmail.com

Суть розробки. Cтворено програмно-алгоритмічне забезпечення для аналізу деформування пружних тіл та різномасштабних конструкцій на основі комбінованих обчислювальних схем скінченних та граничних елементів. Алгоритми, що лежать в основі програмного забезпечення, є добре теоретично обґрунтованими та практично верифікованими великою кількістю тестових та модельних задач. Розроблене програмне забезпечення дає змогу ефективно знаходити наближені розв’язки задач деформування пружних тіл з тонкими включеннями та покриттями; типу Гіркмана; геометрично-нелінійної теорії пружності; контактної взаємодії системи пружних тіл без тертя.

Cфера використання. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів), Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів). Прогнозування міцності конструкцій, утворення тріщин. Розробка може бути використана для моделювання різномасштабних процесів у різних галузях науки та промисловості (біології, медицині та ін.). Враховуючи широкий діапазон застосування розробки, остання може принести великі економічні заощадження, оскільки може бути використана для прогнозування.

[collapse]
ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КЛІТИН

Автори: д-р біол. наук, проф. Санагурський Д. І., канд. біол. наук, мол. наук. співроб. Мандзинець С. М., канд. біол. наук, зав. лаб. Яремчук М. М. (Тема: «Вивчення дії електромагнітного випромінювання на життєздатність клітин, процеси запліднення та ембріогенезу». № держреєстрації: 0113U0030623). biofiz@franko.lviv.ua

Суть розробки. Досліджено вплив різноманітних факторів зовнішнього середовища на процеси життєдіяльності, запліднення та ембріогенезу живих організмів, зокрема на ооцити сперматозоїди та ембріони в’юна Misgurnus fossilis L. у період раннього ембріогенезу. Отримано дані одних і тих же показників і з’ясовано як досліджуваний фактор, зокрема, електромагнітне випромінювання, діє на клітинні процеси до і після запліднення. Інші модельні об’єкти зародкових клітин, які використовуються у світовій практиці обмежені тим, що можна дослідити зміни уже після запліднення або лише на ооцитах, Danio rerio та інші. Показниками, які свідчать про зміни у життєдіяльності клітини і мають значення для процесів запліднення та розвитку, є процеси перекисного окислення ліпідів мембран. Показники, які вказують на рівень цих процесів у клітинах, це вміст ТБК-позитивних продуктів та гідропероксидів у гомогенатах ооцитів та зародків у період раннього ембріогенезу, ферменти системи антиоксидантного захисту такі як: суперкосиддисмутаза, каталаза та глутатіон пероксидаза в ооцитах та зародках. Одним з маркерних ферментів, який забезпечує стабільність у життєдіяльності клітини є Na+, K+АТФаза, а рівень її активності залежить від процесів перекисного окислення ліпідів. Фермент може бути мішенню дії різноманітних чинників на ооцити, сперматозоїди та зародки в’юна. Пропонується використання наведених показників і об’єктів у комплексі для дослідження механізмів дії різноманітних новосинтезовних сполук і фізичних факторів на процеси життєдіяльності клітин, запліднення та ранній ембріогенез.

Cфера використання. У наукових дослідженнях біологічного та медичного спрямування, що встановлюють механізми дії різноманітних факторів середовища на клітинні процеси; фармацевтичних компаніях –розробниках нових лікарських препаратів, для скринінгу ефективних новосинтезовних сполук зі зниженим рівнем побічних ефектів на процеси запліднення та подальший розвиток, що може мати значний економічний ефект через здешевлення системи відбору якісних препаратів, а також з метою подальшого їх удосконалення.

[collapse]
ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗОВИХ ТА ГРУПОВИХ ШВИДКОСТЕЙ ХВИЛЬ ГРАВІТАЦІЇ В АТМОСФЕРІ СОНЦЯ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Стоділка М. І., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Ковальчук М. М. (Тема: “Структура і динаміка проникаючої конвекції та хвильових процесів в реальній атмосфері Сонця”. № держреєстрації: 0113U003061). sun@astro.franko.lviv.ua

Суть розробки. Запропонована методика визначення фазових та групових швидкостей хвиль гравітації, які поширюються в атмосфері Сонця. Методика передбачає побудову за даними спектральних спостережень (шляхом розв’язку оберненої задачі переносу випромінювання) моделей неоднорідної атмосфери Сонця, виділення хвиль гравітації з подальшим аналізом нахилу трасерів цих хвиль, що дає можливість отримати функцію розподілу хвильових пакетів за швидкостями, а отже й найбільш ймовірну швидкість для заданого інтервалу частот. За відомими фазовими швидкостями для хвиль гравітації легко отримати групові швидкості. За даною методикою досліджена дисперсія фазових швидкостей хвиль гравітації в атмосфері Сонця.

Сфера застосування. Головна астрономічна обсерваторія НАН України, астрономічна обсерваторія КНУ, Інститут космічних досліджень НАН України. Визначення потоку енергії, яка переноситься хвилями гравітації в умовах атмосфери Сонця та Землі, дослідження фазових швидкостей акустичних хвиль.

[collapse]
СТРАТЕГІЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГЕОПАРКУ “КАНЬЙОН ДНІСТРА”

Автори розробки: канд. географ. наук, проф. Кравчук Я. С., наук. співроб. Зінько Ю. В., інж. Шевчук О. М. (Тема: “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини”. № держреєстрації 0113U003048). geomorph@franko.lviv.ua

Суть розробки. Вперше на території України розроблено програму та менеджмент-план формування національного геопарку – інноваційної форми збереження геоспадщини. Обґрунтовано статус геопарку для каньйону Дністра – унікального геологічного об’єкту, що репрезентує важливі етапи історії розвитку Землі. Намічено довгострокову програму та конкретні заходи зі забезпечення охорони геолого-геоморфологічних утворень, розвитку геотуризму і геоосвіти. Представлена розробка з охорони та сталого використання геоспадщини у перспективі може бути використана для створення мережі геопарків на базі природних регіонів України, що характеризуються визначною геоспадщиною (Карпати, Подніпров’я, Поділля, Крим).

Сфера використання. Розробка з формування першого національного геопарку “Каньйон Дністра” впроваджена у програми досліджень Інституту екології Карпат НАН України як провідної установи з розробки національної стратегії розвитку природно-заповідного фонду України. Спільно з фахівцями цього Інституту буде забезпечено нормативно-правове впровадження статусу національного геопарку у практику заповідної справи на період до 2020 року. Це дозволить Україні у перспективі приєднатись до формування Європейської і Всесвітньої мереж геопарків під егідою ЮНЕСКО. Починаючи з 2016 року передбачено впровадження методологічних засад і менеджмент-плану формування геопарку “Каньйон Дністра” на базі національних природних парків “Дністровський каньйон”, “Подільські Товтри” Міністерства екології і природних ресурсів як складової частини Проектів організації національних природних парків на п’ятирічну перспективу.

[collapse]

 

2014 рік

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ УТОЧНЕННЯ МУЛЬТИПОЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ АТОМНОЇ СТРУКТУРИ

Автори: чл.-кор. НАНУ, д-р хім. наук, проф. Гладишевський Р. Є., канд. хім. наук, пров. наук. співроб. Аксельруд Л. Г. (Тема: “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах”. № держреєстрації: 0112U001279). “Roman Gladyshevskii” roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua

Суть розробки. Уточнення атомної структури проводять за асферичною моделлю опису атомної функції розсіювання за допомогою мультипольного формалізму. Ця модель дала можливість прецизійно визначити атомну структуру речовини в дифракційному експерименті високої якості з врахуванням зміни електронної густини біля області локалізації атомного розташування. В основі методики уточнення мультипольних параметрів використано метод мінімізації різницевої функції експериментальних і теоретичних структурних факторів за допомогою методу безумовної мінімізації функції багатьох змінних. Програма розроблена для використання в операційних системах Windows 7,8. Переваги запропонованого підходу полягають у тому, що відомі закордонні програми використовують метод найменших квадратів (МНК) для уточнення мультипольних параметрів. Але ці параметри часто корелюють між собою, і при використанні МНК виникають проблеми, зокрема при обертанні матриці нормальних рівнянь МНК. Це заважає пошуку глобального мінімуму фактора розбіжності. Перевагою запропонованої програми є метод безумовної мінімізації функції багатьох змінних, який позбавлений зазначених труднощів і практично завжди приводить до правильних результатів обчислень.

Сфера використання. Розробка належить до галузі матеріалознавства в його частині кристалохімії і може бути використана при дослідженні та аналізі неорганічних сполук, в навчальних закладах, наукових інститутах, R & D компаніях. Впровадження запропонованої програми підніме до сучасного рівня аналіз атомної структури речовини в наукових

[collapse]
Спосіб отримання фотовольтаїчних кремнієвих структур

Автори розробки: д-р хім. наук, ст. наук. співроб. Аксіментьєва О. І., канд. фіз.-мат. наук, доц. Оленич І. Б., д-р фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Соколовський Б. С. (Тема: “Фізико-хімія гібридних наноструктур на основі спряжених полімерів, карбонових, магнітних нанокластерів та просторово-неоднорідних напівпровідників”. № держреєстрації: 0112U001294). aksimen@ukr.net

Суть розробки. Обґрунтовано методи формування (полімеризація in situ, інтеркаляція, адсорбція, електросинтез та ін.) гібридних наноструктур на основі спряжених полімерів, неорганічних напівпровідників, магнітних та силіцієвих нанокластерів. На цій основі вперше отримано наноструктури поруватого кремнію (ПК), шаруватих кристалів (GaSe), поліаміноаренів, полі-3,4-етилендіокситіофену (ПЕДОТ), впроваджених у напівпровідникове середовище. На основі проведених досліджень обґрунтовано методи отримання полімер-гібридних матеріалів та функціональних сенсорних структур. Створені нові моделі ефективного середовища для опису кінетичних явищ в ПК, які можуть бути використані для розробки газоадсорбційних сенсорних пристроїв. Спосіб дає змогу спростити технологію отримання фотовольтаїчних кремнієвих наноструктур, оскільки не передбачає використання дорогого обладнання, складних, тривалих і енерговитратних процедур. Спосіб реалізують використовуючи доступні, дешеві та екологічно чисті матеріали.

Отримано патент України на винахід № 105248.

Сфера використання. Розробка стосується галузі матеріалознавства і може бути використана у радіоелектронному, напівпровідниковому та оптоелектронному приладобудуванні, зокрема при виробництві кремнієвих фотодетекторів та газових сенсорів. В результатах роботи зацікавлені дослідно-конструкторські та науково-виробничі установи електронної, поліграфічної та радіотехнічної галузі, які займаються розробкою матеріалів електронної техніки, зокрема Інститут фізики НАН України (м. Київ), Науково-виробниче підприємство “Карат”, Національний університет “Львівська політехніка” та ін.

[collapse]
Способи синтезу сполук з арилфурановими фрагментами і їхня протипухлинна активність

Автори розробки: д-р хім. наук, проф. Обушак М. Д., д-р хім. наук, доц. Матійчук В. С., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Горак Ю. І., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Литвин Р. З., асп. Вахула А. Р. (Тема: “Конструювання гетероциклічних систем на основі реагентів, одержаних з арендіазонієвих солей”. № держреєстрації: 0112U001282). obushak@in.lviv.ua

Суть розробки. Розроблено способи одержання низки нових ансамблів гетероциклів, серед яких знайдено сполуки з високою протипухлинною активністю – продукти конденсації 5-арилфурфуролів з арил(гетарил)заміщеними ацетонітрилами. Інгібування відбувалось у діапазоні концентрацій GI50 = 10–4-10–6. Дві сполуки виявили протипухлинний ефект на всіх досліджуваних 60 лініях людських ракових клітин. Одна з цих речовин виявила задовільний цитотоксичний ефект. Вона викликає загибель клітин меланоми раку яєчників, молочної залози та нирок і підлягає подальшим випробовуванням. Встановлено також, що тетрагідропіримідо[4,5-b]хінолін-2,4,6-тріони з арилфурановими фрагментами виявляють високу радикал-поглинаючу активність, яка є вищою за активність стандарту – аскорбінової кислоти.

Отримано патенти України на корисну модель №93927, № 94002.

Сфера використання. Результати розробки стосуються хімії, фармації, медицини і екології. Один з важливих напрямів використання результатів – створення конкурентоспроможних методик для синтезу препаратів, що мають практичне застосування, зокрема виявляють біологічну активність. Розроблені в результаті виконання проекту стратегії синтезу нових гетероциклічних сполук вже використані і будуть використовуватись у синтезі речовин з фармакологічною активністю. На основі одержаних результатів сформульована інноваційна пропозиція. Розроблені стратегії синтезу нових гетероциклічних сполук можуть використовуватись спеціалістами медичної хімії в синтезі сполук з фармакологічною активністю. Впровадження дало змогу отримати кошти у вигляді фінансування Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України проекту “Нові антиоксиданти для зменшення ефектів оксидативного стресу при гіперглікемії”.

[collapse]
Випромінювальна релаксація високоенергетичних електронних збуджень у нанорозмірних матеріалах

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Волошиновський А. С. (Тема: “Випромінювальна релаксація високоенергетичних електронних збуджень у нанорозмірних матеріалах”. № держреєстрації: 0112U002471). avolosh@ukr.net

Суть розробки. Запропоновано механізм сцинтиляційного процесу у діелектричних наночастинках за умови просторового обмеження. Встановлено визначальну роль розмірних параметрів електрон-електронної (довжина вільного пробігу електронів), електрон-фононної взаємодії (довжина термалізації електронів) та розміру електронного збудження для величини світловиходу наносцинтиляторів. Основний механізм гасіння люмінесценції зумовлений виходом електронів за межі наночастинок. Показано, що емісія електронів з наночастинок малих розмірів є переважаючим механізмом перенесення енергії збудження від диспергованих наночастинок до люмінесцентної матриці. Отримано нові сцинтиляційні матеріали (нанокомпозити) на основі полістирольної матриці із вкрапленими неорганічними наночастинками. Нанокомпозити перевершують за своїми сцинтиляційними параметрами характеристики чистих полістирольних сцинтиляторів та неорганічних сцинтиляторів. Вони одночасно демонструють високі сцинтиляційний вихід та швидкодію. Сцинтиляційний час загасання розроблених композитів складає 1,5–2,5 нс. Результати проекту є новими для галузі сцинтиляційного матеріалознавства і забезпечать розробку та створення нової конкурентоздатної продукції – нанокомпозитних сцинтиляторів.

Отримано патент України на корисну модель № 74229.

Сфера використання. Результати роботи будуть використані для розробки фізичних основ створення нових функціональних матеріалів, таких як сцинтилятори, люмінофори для систем освітлення та відображення інформації, наносцинтиляторів для радіотерапії та як люмінесцентні мітки для біомедицини; для з’ясування механізмів випромінювальної релаксації високоенергетичних електронних збуджень та перенесення енергії збудження у нанорозмірних матеріалах при взаємодії з оптичним, синхротронним та рентгенівським випромінюванням. Результати досліджень використовують у відділі пластмасових сцинтиляторів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків) з метою створення нових композитних полімерних сцинтиляторів, наповнених гадолінійвмісними наночастинками для реєстрації теплових нейтронів.

[collapse]
Спосіб продукції ландоміцину А

Автори: д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О., канд. біол. наук, Осташ І. С., д-р біол. наук, доц. Осташ Б. О. (Тема: “Структурна і функціональна геноміка біосинтезу антибіотиків фосфогліколіпідної родини”, № держреєстрації: 0112U001263). boast0@yahoo.com

Суть розробки. Запропоновано новий спосіб підвищення продукції ландоміцину А, що базується на використанні шлях специфічного активатора LanI. Отримано штами S. cyanogenus із підвищеним рівнем продукції ландоміцину А (ЛаА). Штами можна застосовувати для промислового виробництва ландоміцину А. Переваги – здешевлення виробництва ЛаА. Спосіб забезпечує подолання проблеми доступу до значних кількостей ЛаА для доклінічних випробувань. У результатах досліджень зацікавлені онкологічні центри України. Розробка може бути використана у біотехнологічному виробництві антибіотиків.

Отримано патент України на корисну модель № 84651.

Сфера використання. Налагоджено співпрацю із науковцями Відділу регуляції клітинної проліферації та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (м. Львів) у напрямі впровадження ландоміцину А у медичну практику. Це допоможе подолати проблему множинної лікарської резистентності до протиракових антибіотиків. Теоретична частина методу використовується під час лекційного спецкурсу “Біотехнологічні процеси і продуценти” на біологічному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка.

[collapse]
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ FE

Автори: д-р хім. наук, проф. Котур Б. Я., канд. хім. наук, доц. Бойчишин Л. М., канд. хім. наук, доц. Герцик О. М., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Ковбуз М. О. та ін. (Тема: “Електрокаталітична активність аморфних металевих сплавів та їх змішаних оксидів в реакціях виділення водню”. № держреєстрації: 0112U001295). lbednarska@yahoo.com

Суть розробки. Створено ефективні електроди електрокаталітичного виділення водню з лужних розчинів за рахунок оптимізації елементного складу аморфних сплавів, які володіють високою антикорозійною тривкістю у агресивних реакційних середовищах. Спосіб активування аморфних металевих електродів на основі Fe, за яким використовують сплав, що містить 5% ат. Mo, Sі і B і який частково нанокристалізують. Електрод Fe–Sі–B–Мо, відпалений 30 хв при Т = 834 К, проявляє високу довготривалу електрокаталітичну активність у реакції виділення водню з 5 М водного розчину KОН. Одержаний технічний результат запропонованого рішення: Суттєве збільшення струмів виділення водню (до 60 мкА/см2) внаслідок 30 хвилинної термообробки при Т = 834 К підчас довготривалої поляризації електроду Fe75Sі6B14Мо5. Переваги цього електроду полягають у можливості довготривалого використання без зниження корозійної тривкості та електрокаталітичної активності в 5 М водному розчині калій гідроксиду.

Отримано патент України на корисну модель № 82842.

Сфера використання. Розробка стосується хімічної галузі, зокрема електрохімії, і може бути використана у технології створення економних електрокаталітичних систем виділення водню з лужних розчинів. Аморфні та наноструктуровані електроди Fe75Sі6B14Мо5 мають практичний та науковий інтерес у машинобудуванні при виготовленні високоефективних електрохімічних генераторів водню, а також у модернізації електролізерів для одержання водню в низці галузей промисловості, де вони вже використовуються. У результатах досліджень зацікавлений Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ), а саме у виготовленні виробів з аморфних металевих матеріалів, що знайдуть застосування в авіаційній та аерокосмічній галузях промисловості.

[collapse]
ЦИНК- ТА МАГНІЙВМІСНІ ВИСОКОЕНЕРГОЄМНІ МЕТАЛОГІДРИДНІ ЕЛЕКТРОДИ

Автори: д-р хім. наук, проф. Павлюк В. В., канд. хім. наук, наук. співроб. Тарасюк І. І., канд. хім. наук, асист. Зелінська О. Я. та ін. (Тема: “Нові високоенергоємні електродні матеріали для літій-іонних та металогідридних акумуляторів”. № держреєстрації: 0113U003056). pavlyuk@franko.lviv.ua

Суть розробки. За результатами досліджень cтворена низка воденьсорбційних матеріалів на основі багатокомпонентних сплавів систем La–Fe–Zn, Er–Zn–Sn, Tb–Mg–Zn, Gd–Fe–Zn, La–Mg–Sn, La–Ni–Zn–Sn, а також складнолегований сплав (La,Tb,Sm)8(Ni,Co,Cu,Fe)75(Mg,Zn,Al,Li)17, що можуть бути застосовані в накопичувачах водню і металогідридних акумуляторах. Розроблені матеріали на основі сплавів систем La–Ni–Zn–Sn, мають до 20 % більшу сорбційну ємність у порівнянні з існуючими аналогами метало-гідридних джерел струму на основі LaNi5. Питома розрядна ємність складнолегованого сплаву (La,Tb,Sm)8(Ni,Co,Cu,Fe)75(Mg,Zn,Al,Li)17 досягає 280 мАгод/г, що перевищує у 2,5 рази питому ємність подвійного сплаву LaNi5.

Сфера використання. Розроблені електродні матеріали можуть бути використані для створення накопичувачів водню та металогідридних хімічних джерел електричної енергії. Впродовж 2014 року у Відділі водневих технологій та гідридного матеріалознавства Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів) впроваджено використання цих матеріалів у накопичувачах водню. Результати досліджень використовують у цьому інституті як довідкові дані при розробці нових перспективних воденьсорбційних матеріалів (лист № 88-27/1152 від 11.12.2014).

[collapse]
РЕЗИСТИВНИЙ СЕНСОР ЕТАНОЛУ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Капустяник В. Б., канд. фіз.-мат. наук Турко Б. І., інж. Сагайдачна Н. В. (Тема: “Структура, топологія і механізми формування парофазних тонкоплівкових та наноструктурованих матеріалів на основі сполук систем Pb–Bi(Sb)–Te”. № держреєстрації: 0113U000880). kapustianyk@yahoo.co.uk

Суть розробки. Створено резистивний сенсор етанолу, у якому вперше використано як чутливий напівпровідниковий шар наноструктури ZnO, вирощений згідно із запатентованими авторами технологіями. Використання наноструктур ZnO забезпечує зростання величини робочої площі поверхні сенсора, що дає змогу знизити енерговитрати при роботі сенсора та підвищити на порядок його чутливість порівняно з плівковими аналогами.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 85925.

Сфера використання. Розробка відноситься до галузі метрології і може бути використана у харчовій промисловості для контролю вмісту етанолу в біотехнологічних процесах, а саме у виробництві спиртовмісних речовин і кондитерських виробів, у парфумерній промисловості, при діагностуванні спирту в подиху людини. Потенційні партнери при впровадженні у виробництво: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ), НВП “Карат” (м. Львів), ННЦ “Інститут метрології” (м. Харків).

[collapse]
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Болеста І. М., д-р фіз.-мат. зав. лаб. Бурак Я. В., канд. фіз.-мат. наук, пров. наук. співроб. Гамерник Р. В., канд. фіз.-мат. наук, інж. Кушнір О. О. (Тема: “Моделювання пристроїв і матеріалів наноелектроніки з використанням технологій розподілених та паралельних обчислень”. № держреєстрації: 0112U00128).  bolesta@electronics.lnu.edu.ua

Суть розробки. Створено нанокомпозитний матеріал на основі тетраборатного скла шляхом багатоступеневого температурного синтезу з вихідних компонентів – літію карбонату і борної кислоти – з подальшою інтеркаляцією у матеріал нітрокислого срібла. Отримане скло гомогенізують в атмосфері повітря, вирізають пластини, полірують. Зразки відпалюють в атмосфері водню при температурі скловання. На відміну від існуючих світових аналогів, що є рідинами на основі CS2, створений матеріал є твердим тілом, має просту контрольовану технологію виготовлення, а коефіцієнт самофокусування є на порядок більшим ніж у рідинах. Одержаний технічний результат запропонованого рішення: отримується матеріал, в якому виникає ефект самофокусування світла, який може бути використаний як основа створення оптичної обчислювальної техніки.

Отримано патент України на корисну модель № 92956.

Сфера використання. Отриманий матеріал може бути основою для приладів оптоелектроніки, нанофотоніки та оптичних обчислювачів через своє механічні властивості та можливість двохвильової взаємодії світла. У даній розробці науковий та практичний інтерес мають Інститут фізичної оптики ім. О. Г. Влоха МОН України (м. Львів) та НВП “Карат” (м. Львів).

[collapse]
електроні вимірювачі температури

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Павлик Б. В. (Тема: “Створення високоякісних електронних вимірювачів температури з напівпровідниковими термосенсорами на базі кремнієвих p-n переходів. № держреєстрації: 0113U001249). shykorjak@i.ua

Суть розробки. Експериментальні та теоретичні дослідження показали, що дія Х-променів (D ≤ 5000 Гр.) супроводжується впорядкуванням дефектної структури приповерхневих шарів кремнієвих діодних структур. Розроблено нові схемотехнічні та конструктивні рішення радіовимірювальних термосенсорів на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур, захищених великою кількістю патентів України, за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню. Отримано нові наукові результати у вигляді аналітичних співвідношень (функції перетворення та рівняння чутливості) для опису параметрів і характеристик радіовимірювальних перетворювачів температури. Ці аналітичні співвідношення покладено в основу математичних моделей розроблених радіовимірювальних перетворювачів температури на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур. Розроблені радіовимірювальні перетворювачі температури на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур мають малі габарити та масу, конструктивно та технологічно сумісні з мікроелектронними засобами обробки інформації, але при цьому мають набагато меншу вартість ніж аналоги, що робить їх економічно привабливими. Застосування від’ємного опору для компенсації втрат у запропонованих радіовимірювальних перетворювачах підвищує їхній ККД, що забезпечує зменшення потужності втрат таких приладів і оптимізує режим їхнього електроживлення.

Отримано патенти України на корисну модель № 68570, № 78467, № 84570, № 86829.

Сфера використання. Запропоновано перспективний науковий напрямок створення нових та вдосконалення відомих радіовимірювальних перетворювачів температури та застосування частотних сенсорів в усіх галузях, де потрібна передача інформації на значні відстані, зокрема у космічній техніці. Підписано договір про наукову співпрацю з фірмою “Hella Fahrzeugkomponenten GmbH” (м. Бремен, Німеччина) і розпочато спільні наукові дослідження в області систем вимірювання і контролю. Розпочато наукові дослідження на замовлення “AIRBUS Operation GmbH” (м. Гамбург, Німеччина) по проекту “Multigasmessgerat”. В рамках цього проекту розроблено прототип приладу і проводяться спільні експериментальні дослідження з “Multichannel sniff recognizer and its their concentrations”. Спільно з фірмою “Koenig E.Technical Consulting” (м. Гамбург, Німеччина) проводяться спільні наукові дослідження та розробка приладів по проекту “Радіовимірювальна система моніторингу потужних маслонаповнених енергетичних установок” та “Радіовимірювальна система моніторингу біогазових установок”.

[collapse]
ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇЇ КЛІТИННИХ ОБ’ЄКТІВ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф., Бордун О. М., канд. фіз.-мат. наук, пров. наук. співроб. Білий О. І., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Гетьман В. Б., ст. наук. співроб., Яремик Р. Я., ст. наук. співроб. Ференсович Я. П. (Тема: “Оптоелектронний пристрій для реєстрації клітинних об’єктів”. № держреєстрації: 0113U001248). bily2011@yandex.ua

Суть розробки. Розроблено програмно-інформаційну систему – оптоелектронний пристрій для реєстрації клітинних об’єктів, який включає комп’ютер, оптичний та електричний блоки та конструкторську документацію у вигляді ескізного проекту. Електричний блок включає такі вузли: контролер, вхідний підсилювач, схема виділення аналогових сигналів, керований високовольтний блок живлення ФЕП, блок живлення пристрою. Розроблено програмне забезпечення обробки даних вимірювань та організації роботи системи в цілому, що включає такі програмні продукти: “Градуювання”, “Вимір”, “Визначення коефіцієнтів перерахунку”, “Розрахунок”, “WIMIR”, “ZAMIR”. Пристрій для реєстрації біологічних клітин забезпечує отримання результатів виміру: розмірний розподіл бактерійних клітин у реальному масштабі часу, 3D-візуалізацію результатів вимірювання та експертну оцінку методом аналізу отриманих зображень. Кінцевим результатом роботи пристрою є визначений розподіл за розмірами та концентрація досліджуваних бактерійних клітин.

Отримано патенти України на корисну модель № 90349 та № 90343.

Сфера використання. У 2015 році ВАТ “Мікроприлад” (м. Львів) планує проведення апробації та технічних випробувань пристрою. Можливе використання в медицині та ветеринарії, екології, фармацевтичній галузі, хімічній та харчовій промисловості, інших галузях. Розробка має соціальне значення, оскільки спрямована на покращення життєвого рівня людини.

[collapse]
СПОСІБ ІНДУКЦІЇ СИНТЕЗУ НОВИХ АНТИБІОТИКІВ У АКТИНОБАКТЕРІЙ

Автори: д-р біол. наук, доц. Осташ Б. О., канд. біол. наук Горбаль Л. О., аспір. Ющук О. С., інж. Тістечок С. І., д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О. (Тема: “Структурна і функціональна геноміка біосинтезу антибіотиків фосфогліколіпідної родини”, № держреєстрації: 0109U002058). boast0@yahoo.com

Суть розробки. Спосіб полягає у транскрипційній активації мовчазних генів вторинного метаболізму, де як регуляторний елемент використовують ген плейотропного регулятора транскрипції родини AdpA. Зокрема, можна використати ген adpAAT19 Actinoplanes teichomyceticus, клонований у складі реплікативної плазміди рКС1139. Streptomyces cyanogenus S136, що містить ген adpA, характеризується активацією продукції нової сполуки, що виявляє антибіотичну активність проти Micrococcus luteus. Розробка стосується генетики бактерій та біотехнології і може бути використана для отримання нових біологічно активних речовин, що мають антибіотичну дію.

Подано заявку на корисну модель № u201404743 від № 05.05.2014 р.

Сфера використання. Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України. У результатах зацікавлена фармацевтична компанія Cubist (США). Розробка належить до галузі біології, а саме до промислової мікробіології, і може бути використана в пошуку нових антибіотиків для потреб медицини і ветеринарії.

[collapse]

 

2013 рік

НАНОКОНДЕНСАТОР ТА СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Товстюк Н. К., наук. співроб.  Фоменко В. Л. (Тема: “Наноструктури у багатофазних напівпровідникових системах“. № держреєстрації: 0112U001286). Natalka Tovstyuk ntovstyuk@gmail.com.

Суть розробки. Створено наноконденсатор шляхом використання нових об’ємно – пористих структур, які піддаються непружній деформації при оборотній інтеркаляції на прикладі розроблених технологічних режимів впровадження чужорідних  наноструктур в об¢єм шаруватих кристалів InSe, GaSe. Отриманий матеріал послужив анодом створеного наноконденсатора з густиною ємності виготовленої конденсаторної наноструктури 76 мФ/см3 (що на два порядки вища, ніж у аналогів) при значенні тангенса кута втрат 0,15 на частоті 100 Гц. Вперше використано як пористу структуру матеріал з шаруватою кристалічною структурою TiS2, MoSe2, InSe, GaSe, в який впроваджують електрохімічним способом чужорідні атоми. Переваги запропонованого підходу полягають у новому способі формування наноконденсатів, який дає змогу позбутися таких кропітких операцій, як високотемпературне спікання у вакуумі, піролітичне нанесення двоокису марганцю, багаторазову підформовку діелектричної плівки і міднення.

Одержано технічний результат запропонованого рішення: значне (на два порядки) підвищення питомої ємності при одночасному суттєвому зниженні матеріально–енергетичних затрат; розширення відомого класу об¢ємно-пористих конденсаторних структур.

Подана заявка №а201308627 від 09.07.2013р. на отримання патенту України на винахід.

Cфера використання. Розробка відноситься до галузі електротехніки і можна використовувати в електроніці та приладобудуванні, зокрема, у виготовленні конденсаторів. Технологічні методики та одержані варізонні епітаксійні структури мають практичний та науковий інтерес для НВП “Карат”, м. Львів, для організацій, діяльність яких пов¢язана з розробкою приймачів інфрачервоного діапазону та використання їх у різних системах: ЗЧМ м. Світловодськ, ЦКБ “Ритм” м. Чернівці, НВО “Арсенал” м. Київ.

[collapse]
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ТА РЕГУЛЯТОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Романюк М. О., д-р фіз.-мат. наук, проф. Франів А. В., д-р фіз.-мат. наук, проф. Стадник В. Й., д-р фіз.-мат. наук, проф. Кушнір О. С., канд. фіз.-мат. наук Бовгира О. В., доцент, канд. фіз.-мат. наук Брезвін Р. С., доцент, аспірант Франів В. А. (Тема: “Механізми трансформації оптичної індикатриси в кристалічних фероїках та напівпровідникових кристалах типу А4ВХ6”. № держреєстрації: 0112U001273). Oleg Bovgyra bovgyra@gmail.com

Суть розробки. Розроблено схему термодавача з використанням рефрактометричних властивостей кристалів тригліцинсульфату (ТГС) з органічними домішками білкових амінокислот (L-валін, L-треонін, D-серин) в якості високоточного сенсора температури та запропоновано спосіб вимірювання механічних напружень під час діагностик стану конструкційних матеріалів, підданих дії малих напружень і деформацій. Встановлено, що з точки зору лінійності градуювальної характеристики для вимірювань слід використовувати чутливі елементи термодавачів на основі Y-зрізів, а для забезпечення максимальної точності  визначення температури найбільш придатними є Z-зрізи домішкових кристалів ТГС. Похибки визначення температури для таких типів термодавачів лежать в межах δT = 0.01-0.02 ºС, а чутливість відповідних вимірювачів складає 150 мВ/град.

Cфера використання. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України та НВП «Карат» м. Львів; Інститут фізичної оптики МОН України, НВО “Термоприлад”, НВО “Полярон» м. Львів, ННЦ “Інститут метрології» м. Харків; підприємства, пов’язані з виробництвом і контролем виробів електронної і оптоелектронної техніки.

[collapse]
Композиції для склеювання і герметизації

Автори: д-р хім. наук, проф. Обушак М. Д. (Тема: “Конструювання гетероциклічних сис­тем на основі реагентів, одержаних з арендіазонієвих солей”. № держреєстрації: 0112U001282). Obushak obushak@in.lviv.ua

Суть розробки. Створено композиції для склеювання і герметизації, розроблено рецептури, випробувано зразки. Інтервал робочих температур композицій: –196° ÷ +250°; усадка: 0,01–0,02%; висока стійкість до термоциклів; високі фізико-механічні параметри – межа міцності при розтягуванні чи згині, адгезійна міцність на відрив, питомий опір, пробивна напруга. Завдяки застосуванню оригінального рідкого складника, який хімічно зв’язується з іншими компонентами в процесі отвердження, знижується в’язкість композиції, зменшується внутрішня напруга, досягається мінімальне зсідання при затвердінні. Композиції для склеювання і герметизації за згаданими технічними параметрами в 1,2–1,6 рази переважають відомі в світі аналоги. Композиції ефективні для рівномірного заповнення малих отворів та щілин між поверхнями. Конкурентоспроможність розробки обумовлюється дуже широким інтервалом робочих температур, мінімальним зсіданням при затвердінні, стійкістю до розтріскування при термоударах, високою технологічністю і екологічною чистотою. В композиціях не використані дефіцитні, токсичні і особливо небезпечні речовини. Для нанесення можна використовувати шприцові пристрої.

Cфера використання. Композиції можна використати у радіотехніці та електроніці, для склеювання і герметизації деталей вимірювальної апаратури і напівпровідникових елементів, у приладобудуванні та в інших галузях техніки. Зважаючи на те, що композиції є високотехнологічними, їх можна використати для герметизації мікросхем і одержання тонких покрить. Композиції зручні у використанні, можна виготовляти як пінокомпаунд. Одну з композицій успішно апробовано (впроваджено) для герметизації низькотемпературних напівпровідникових датчиків у спеціальному конструкторському технічному бюро Інституту напівпровідників НАН України, м. Київ.

[collapse]
Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу

Автори: канд. психол. наук, доц. Галецька І. І., канд. психол. наук, доц. Карковська Р. І., канд. психол. наук, доц. Штепа О. С. та ін. (Тема: “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”. № держреєстрації: 0112U001270). Inna Haletska

Суть розробки. Обґрунтовано структуру та психологічні характеристики життєвої перспективи. Досліджено значущість самодетермінації та самореалізації як визначальних чинників життєвої перспективи студентської молоді та визначено головні задачі психологічних тренінгів. Розроблено алгоритми оцінки індивідуально психологічних властивостей (когнітивних стилів) та мотиваційних чинників (самодетермінації) у контексті життєвої перспективи студентської молоді. Запропоновано рекомендації щодо самоменеджменту та соціально-психологічної адаптації першокурсників.

Cфера використання. Міністерство молоді та спорту України. У ЛНУ ім. І.Франка результати з теми використовуються у викладанні дисциплін “Психологія особистості”, “Психологія здоров’я”, “Соціально-психологічний тренінг”. Методич­ні рекомендації та методики  дослідження життєвої перспективи використовують на кафедрі практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (акт про впровадження результатів від 21.11.2013 р.) у викладанні навчальних дисциплін “Психологія особистості», “Соціально-психологічний тренінг» та у плануванні навчально-виховного процесу. Результати дослідження можна застосовувати у навчальному процесі при підготовці фахівців з психології, у роботі практикуючих психологів для проведення психологічних тренінгів; для створення оригінальних засобів впливу на людину.

[collapse]
Спосіб підвищення продукції антибіотиків моеноміцинового ряду

Автори: канд. біол. наук Макітринський Р. П., д-р біол. наук, доц. Осташ Б. О., д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О., асп. Ципік О. В. (Тема: “Цикл сірки в актинобактерій, його застосування в екологічній інженерії та біотехнології”. № держреєстрації: 0112U001262). boast0@yahoo.com

Суть розробки. Розробка стосується мікробних біотехнологій і може бути використана для створення штамів актиноміцетів-надпродуцентів антибіотиків моеноміцинового ряду та їхніх похідних. Спосіб полягає у внесенні у клітини стрептоміцетів-продуцентів моеноміцинів  інтегративної плазміди pTESaadpA-exp, сконструйованої на основі вектора pTES, що містить під сильним конститутивним промотором гена стійкості до еритроміцину Saccharopolyspora erythraea ermEp ген adpAgh, який кодує плейотропний транскрипційний регулятор вторинного метаболізму актинобактерій. Streptomyces ghanaensis ATCC14672, що містить згадану вище плазміду, продукує у 2,5 рази більше моеноміцинів (5,7±0,6 мг/л ферментаційного середовища), ніж контрольний штам, що містить вектор pTES (2,3±0,3 мг/л ферментаційного середовища). Розробка захищена патентом України №79968.

Cфера використання. Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України. У результатах зацікавлена фармацевтична компанія Cubist (США). Розробка відноситься до галузі біології, а саме до промислової мікробіології, та можна використовувати у створенні промислових штамів-продуцентів відомих і нових моеноміцинів для потреб медицини та ветеринарії.

[collapse]
СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ПОСІВАХ

Автори: канд. сільськогосп. наук Мамчур О. В. та ін. (Тема:“Використання рістстимулюючих бактерійних добрив для інтенсифікації процесу фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів”. № держреєстрації: 0113U003047). Оксана  Мамчур oksanamamczur@mail.ru

Суть розробки. Вдосконалення способу прогнозування врожайності та біологічної цінності посівів зернових шляхом оцінки біохімічних показників – вмісту метаболічно високоактивних неетерифікованих форм довголанцюгових жирних кислот (С10-C18), що дасть можливість на ранніх фазах вегетації рослин більш точно прогнозувати врожайність зернових культур, енергетичну та біологічну цінність їх зерна. Після здійснення посіву за технологією, прийнятою у господарстві, у фазу кущення відбирають проби листків та стебел рослин. У пробах одноразово визначають вміст метаболічно високоактивних неетерифікованих форм довголанцюгових жирних кислот (С10-C18), при цьому при виявленні в пробах стебел та листків рослин зернових посівів метаболічно високо активних неетерифікованих форм довголанцюгових жирних кислот (С10-C18) прогнозовані посіви зернових вважають високоурожайними і біологічно цінними. Чим більший вміст метаболічно високоактивних неетерифікованих форм довголанцюгових жирних кислот (С10-C18) у стеблі та листках у фазу кущення, тим вища інтенсивність росту, врожайність, енергетична та біологічна цінність зернових культур. Розробка захищена патентом України на корисну модель № 80363.

Cфера використання. Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент продовольства, Комісія з питань розвитку аграрного ринку України, Аграрний фонд України, Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, Інститут сільського господарства карпатського регіону НААН України, Міністерство освіти і науки України. Розробка належить до галузі сільського господарства, зокрема, рослинництва, а саме, до способів прогнозування урожайності та біологічної цінності зернових культур у посівах. Спосіб можна використовувати у агропромислових господарствах різної форми власності, які вирощують зернові культури, для прогнозування урожайності і визначення ефективності стимуляторів росту рослин та добрив, що застосовуються.

[collapse]
наукові рекомендації щодо збереження популяцій рідкісних видів з нетривалим онтогенезом

Автори: канд. біол. наук, доцент Прокопів А. І.; канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Інституту екології Карпат НАН України Кобів Ю. Й. (Тема: “Вплив сучасних змін землекористування на видову біорізноманітність рослин в Українських Карпатах“. № держреєстра­ції: 0112U001296). botsad@franko.lviv.ua

Суть розробки. Вивчено наслідки занепаду традиційних форм господарювання, а саме випасання і скошування, на видову біорізноманітність рослин Українських Карпат. Уперше окреслено роль відновлення первинної рослинності, зумовленого різким послабленням традиційних форм господарювання в Українських Карпатах, як основного рушійного чинника змін рослинного покриву на сучасному етапі, а отже ключового фактора, що впливає на фіторізноманіття у регіоні. Запропоновано диференційований підхід щодо менеджменту на різних типах антропогенно змінених лучних і наскельних ділянок у Карпатському регіоні. Обґрунтовано необхідність збереження цих напівприродних лук (semi-natural grasslands), які сформувалися внаслідок довготривалого традиційного господарювання, де представлене значне видове багатство, що належить до основних сучасних напрямків природоохоронної діяльності у країнах Євросоюзу. Окреслено типи пріоритетних вторинних оселищ, що потребують збереження – червонокост­ричників та дуже рідкісних для Українських Карпат лук, сформованих на вапняковому субстраті. Вироблені узагальнення мають значення для збереження біорізноманіття у Карпатському єврорегіоні в рамках втілення Україною положень Карпатської конвенції.

Cфера використання. Міністерство екології та природних ресурсів України; Департаменти екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій; резервати у карпатському регіоні при здійсненні природоохоронного менеджменту. Отримані дані можна використовувати при підготовці наступних видань: ”Червоної книги України” і регіональних ”Червоних списків”. Результати досліджень використовують при плануванні природоохоронних заходів на об’єктах природно-заповідного фонду Івано-Франківської обл., зокрема, у Національному природному парку «Гуцульщина».

[collapse]

 

2012 рік

СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО МАТЕРІАЛУ ZnO з p-ТИПОМ ПРОВІДНОСТІ

Автори: канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. Лубочкова Г. О., мол. наук. співроб. Турко Б. І., інж. ІІ кат. Крегель О. П., д-р фіз.-мат. наук, проф., гол. наук. співроб. Капустяник В. Б., д-р фіз.-мат. наук, проф. Кітик І., канд. фіз.-мат. наук Пясецкі М. (Тема: «Інженерія кристалічних і наноструктурованих фосфорів, фероїків та нелінійно-оптичних матеріалів різної розмірності з оптимальними властивостями». № держреєстра­ції 0111U001094) kapustianyk@yahoo.co.uk, (032) 2394-772

Суть розробки: Розроблено спосіб отримання наноструктур оксиду цинку з дірковою провідністю електроосадженням в електролітичній комірці з водного розчину з двома електродами. Розроблений спосіб вирощування наностержнів ZnO з р-типом провідності здешевить процес синтезу порівняно з існуючими аналогами, оскільки в ньому не використовуються дороге обладнання та дуже чисті вихідні матеріали. Спосіб сприятиме розширенню можливостей застосування наноструктур ZnO у функціональній електроніці, наприклад для створення більш енергоефективних і недорогих світлодіодів. Отримано рішення про видачу патенту від 23.11.2012р. за заявкою № u201208985, від 20.07.2012р.

Cфера використання. Розробка використовується в НТНЦ низькотемпературних досліджень ЛНУ імені Івана Франка для отримання лабораторних зразків основі наноструктур ZnO для виготовлення чутливих елементів газових сенсорів, світловипромінювальних пристроїв та полімерних нанокомпозитів. Отримувані наноструктури можуть використовуватися у мікроелектроніці при виготовленні напівпровідникових пристроїв та сенсорів. Потенційними партнерами у впровадженні у виробництво зазначених матеріалів є ТзОВ «СФЕРА СІМ» (м. Львів), Інститут фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), НВП «Карат» (м. Львів), компанія «RICOH».

[collapse]
спосіб одержання нанокристалічних матеріалів на основі алюмінію з підвищеною мікротвердістю

Автори: д-р хім. наук, проф. Котур Б. Я., канд. хім. наук, доц. Бойчишин Л. М., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Ковбуз М. О., канд. хім. наук, доц. Герцик О. М. (Тема: «Електрокаталітична активність аморфних металевих сплавів та їх змішаних оксидів в реакціях виділення водню». № держреєстра­ції 0112U001295), lbednarska@yahoo.com, (032)260-0397

Суть розробки: Спосіб одержання нанокристалічних матеріалів на основі алюмінію з підвищеною мікротвердістю, за яким зразок нагрівають до межі нанокристалізації, витримують 60±2 хв при температурі першого етапу кристалізації Т1 ± 1 К, що дасть змогу покращити механічні характеристики сплавів. Нанокристалізацію базового металу в аморфній матриці сплаву проводиться витримуванням при температурі першого етапу кристалізації до виділення нанокристалів, для підвищення їх механічних характеристик, зокрема мікротвердості. Для кожного зразка різного елементного складу попередньо встановлюються температури першого та другого етапів кристалізації; термообробка зразка проводиться у попередньо нагрітій муфельній печі за сталої температури першого етапу кристалізації Т1 ± 1 К; експозиція при визначеній температурі кристалізації зразків на базі алюмінію 60±2 хв; розмір нанокристалічних зерен не перевищує 25 нм. Розробка захищена патентом України № 72336.

Cфера використання. Запропонований спосіб належить до фізико-хімічної галузі. Нанокристалічні матеріали на основі алюмінію з підвищеною мікротвердістю можуть бути використані у авіапромисловості, як конструкційні матеріали. Апробація результатів розробки проводилась на міжнародних та вітчизняних конференціях, що свідчить про достовірність отриманих даних, результати опубліковані в рейтингових міжнародних наукових виданнях, що вказує на відповідність світовому рівню. Нанокристалізовані зразки сплавів на основі алюмінію (або умови нанокристалізації аморфних сплавів на основі алюмінію) передано на науково-виробниче підприємство «Мелта», яке виготовляє конструкційні матеріали для різних галузей промисловості, зокрема машино- та авіaбудування.

[collapse]
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ бЕЗСВИНЦЕВИХ ПРИПОЇВ

Автори: д-р фіз. – мат. наук, проф. Мудрий С. І., д-р фіз. – мат. наук, гол. наук. співроб. Плевачук Ю. О., д-р фіз. – мат. наук, голов. наук. співроб. Склярчук В. М., ст. наук. співроб., канд. фіз. – мат. наук Кужель Б. С., доцент, канд. фіз. – мат. наук Королишин А. В., доцент, канд. фіз. – мат. наук Штаблавий І. І., аспірант Вус В. М. (Тема: „Нанорозмірні ефекти в металевих та напівпровідникових системах в околі фазового переходу тверде тіло – рідина”. № держреєстрації 0111U001086), plevachuk@mail.lviv.ua, (032)2394-594

Суть розробки. У роботі запропоновано нові матеріали для безсвинцевих припоїв. Припої, що містять свинець, шкідливо впливають на здоров’я і навколишнє середовище, оскільки нагромадження свинцю в організмі є причиною виникнення різноманітних захворювань. Так як основною умовою розробки нових промислових систем та приладів стає зменшення цього впливу, промисловість зацікавлена в якнайширшому використанні безсвинцевих припоїв, у першу чергу в електронному обладнанні. Виходячи з промислових та економічних факторів, найкращими матеріалами для заміни традиційних припоїв Pb-Sn є подвійні та потрійні сплави евтектичних та біляевтектичних концентрацій на основі олова, що зумовлено їхніми невисокими температурами плавлення, добрими механічними властивостями і низькою ціною.

Для покращення механічних, адгезивних, термомеханічних та технологічних характеристик припоїв на базі бінарних сплавів з оловом (Sn) додаються незначні домішки третіх елементів (Sb, Bi, Ag), які позитивно впливають на властивості твердих припоїв (змочування, повзучість, напруження). Такі домішки стабілізують кристалічну структуру розплаву, що зазнає суттєвих модифікацій під час кристалізації під дією зовнішніх впливів (електричні і магнітні поля, температурні градієнти, швидкості охолодження, вібрації), а також запобігають утворенню тріщин втомлюваності та розповзанню контактів, знижують зернистість. У роботі запропоновано використовувати припої у формі тонкої фольги або стрічки, що дає суттєву перевагу при пайці великих площ з чітко визначеними сумірними розмірами з’єднуваних поверхонь і є особливо перспективними для з’єднання металевих композитів.

Cфера використання. Підприємства електронної промисловості та побутового приладобудування; у результатах зацікавлені НВО “Карат” (Україна), “Термоприлад” (Україна); науково-дослідні та промислові центри EMPA (Швейцарія), DLR (ФРН); результати досліджень будуть також використані в Інституті Металофізики НАН України ім. Г. В. Курдюмова, Інституті проблем матеріалознавства ім. І. Н. Францевича НАН України та Технічному Центрі НАН України для вирішення проблем прогнозування властивостей нових матеріалів.

[collapse]
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ МІКРОЧАСТИНОК

Автори: канд. тех. наук, ст. наук. співроб. Гетьман В. Б., ст. наук. співроб. Ференсович Я. П. (Тема: “Створення інтелектуальних оптоелектроних біосенсорних систем контролю мікотоксинів у харчових продуктах”. № держреєстрації 0112U001289), (032) 2394-227

Суть розробки: В основу розробки поставлено завдання – розширення діапазону розмірів частинок, що контролюються та підвищення точності вимірювання шляхом регулювання інтенсивності освітлення зони реєстрації в залежності від величини сигналу, що виникає при перетині частинкою освітленої зони, яка дозволяє підвищити точність вимірювання. Пристрій дає можливість вимірювати амплітуду сигналу інтенсивності розсіяного світла, за якою визначають розміри частинки, в зоні динамічного діапазону фотоприймача. Рівень інтенсивності освітлення зони реєстрації виставляється автоматично в залежності від розміру частинки. В момент реєстрації амплітуди сигналу, змін в освітленні зони реєстрації не відбувається, що дозволяє проводити вимірювання з високою точністю у широкому діапазоні розмірів частинок. Розробка захищена патентом України № 72336. Отриманий патент на корисну модель розглядається як базовий, для створення унікальних специфічних пристроїв та біосенсорів.

Cфера використання. Корисна модель належить до вимірювальної техніки, зокрема, до оптичних пристроїв для контролю вмісту дисперсних частинок в рідині чи газі, і може бути використана в медицині, електронній, фармацевтичній, хімічній, харчовій промисловості, системах контролю якості води, моніторингу забруднення оточуючого середовища. Результати досліджень використовуються в Інституті біології клітини НАН України, Державному науково-дослідному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів), на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка.

[collapse]
СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Автори: канд. біол. наук, доц. Перетятко Т. Б., канд. біол. наук, проф. Гудзь С. П., асп. Шоляк К. В. (Тема: “Роль бактерій циклу сірки у регулюванні рівня сірководню та важких металів у водних середовищах”. № держреєстрації 0112U001260), taras.peretyatko@gmail.com

(032) 2394-053

Суть розробки: Суть розробки полягає в удосконаленні способу очистки стічних вод від сполук шестивалентного хрому мікроорганізмами шляхом використання асоціації бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 і Pseudomonas sp. (7:1), що дозволяє збільшити вихід відновленої речовини більше, ніж у 40 разів. Бактерії вносять у відстійник-очисник з пористим наповнювачем і висхідним потоком рідини та витримують при температурі 25–280С та рН 7,2–7,6 впродовж 14±2 діб за анаеробних умов. При пропусканні через біотенк стічної води з Cr (VI) за відсутності SO42- бактерії використовують хром як кінцевий акцептор електронів, відновлюючи його до Cr (ІІI). Ступінь очистки стічних вод складає 99,0–99,8 % за концентрації Cr (VI) 0,1–2,5 мМ. Запропонований метод очистки стічних вод від сполук шестивалентного хрому мікроорганізмами є конкурентоспроможним, оскільки відповідає світовому рівню аналогічних наукових розробок, які застосовуються для ремедіації довкілля. Штам бактерій D. desulfuricans Yа-11, який складає сьому частину асоціації, має підвищену стійкість до широкого спектру йонів важких металів, використовує важкі метали зі змінною валентністю як акцептори електронів, суттєво відрізняється від найближчого зарубіжного прототипу – штаму Desulfotomaculum reducens sp. nov. MI-1, за значно вищим рівнем виходу відновленої речовини. Високий ступінь очистки стічних вод забезпечується метаболічною активністю мікроорганізмів, вирощених на недорогих субстратах, тому запропонований спосіб очистки водного середовища від сполук хрому є значно дешевшим, ніж застосовувані у промисловості з цією метою біотехнологічні методи. Розробка захищена патентом України № 71666.

Cфера використання. Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, ВАТ “Інститут Гірничо-хімічної промисловості” Академії гірничих наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Корисна модель відноситься до галузі біології, а саме до промислової мікробіології, і може бути використана у біотехнологіях очистки стічних вод різних виробництв від сполук шестивалентного хрому.

[collapse]
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ГРУНТУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОЮ

Автори: канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Величко О. І., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Романюк О. І., канд. біол. наук Джура Н. М., д-р біол. наук., проф. Терек О. І. (Тема: “Застосування рослинних тест-систем для еколого-токсикологічної діагностики нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації”. № держреєстрації 0111U001083), oksvell@gmail.com, (032) 2394-283

Суть розробки: Розроблено спосіб очищення ґрунтів від нафти і нафтопродуктів, який ґрунтується на інтродукції рослин сої щетинистої Glicine hispida Maxim, інокульованих культурою бульбочкової бактерії Bradyrhizobium japonicum 634б. Бактеризація B. japonicum забезпечує модуляційну здатність сої у нафтозабрудненому ґрунті та фіксацію азоту атмосфери утвореними бобово-ризобіальними симбіозами, унаслідок чого оптимізується азотне живлення рослин сої у нафтозабрудненому ґрунті. Після завершення вегетації сої зі сформованими функціональними симбіозами вміст вуглеводнів нафти у ґрунті зменшується, а залишені рослинні рештки є джерелом надходження у ґрунт поживних елементів, зокрема азоту. Знайдений спосіб відрізняється від існуючих аналогів можливістю одночасно зменшити рівень забруднення ґрунту нафтою та збагатити його азотом, до того ж – без використання мінеральних добрив. Спосіб відзначається низькими експлуатаційними витратами та простим обслуговуванням. Отримано патент України № 73287.

Cфера використання. Спосіб може бути використаний для очищення ґрунтів України, що зазнали забруднення нафтою та нафтопродуктами. Отримані результати використовуються Відділенням ФХГК ІФОХВ імені Л. М. Литвиненка НАН України для здійснення програми „Проведення екологічного моніторингу підземних вод, загазованості та забруднення ґрунтів на території м. Борислава”.

[collapse]

 

2011 рік

Ядерно-квадрупольний резонансний робочий еталон частоти

Автор: канд. фіз.-мат. наук, доц. Леновенко А. М. (Тема “Розробка ядерно-квадрупольного резонансного робочого еталона частоти», № держреєстрації:  0110U001382) e-mail: nadiakoval1@gmail.comел.:032-2797763

Суть розробки. Розроблений вперше у світовій практиці портативний квантовий еталон (стандарт) частоти на основі ядерного квадрупольного резонансу.

Одержано: патент України на винахід № 96877 “Спосіб відтворення еталонної частоти та пристрій для його реалізації” та патент України на корисну модель № 65755 від 12.12.2011р.; “Автоматизований малогабаритний пристрій відтворення реперної температурної точки топлення галію для ЯКР еталона частоти” від 12.12.2011 р.

Cфера використання. Державне підприємство “Науково-дослідний ін­ститут метрології вимірювальних і управляючих систем”, використання ядерно-квадрупольного еталона частоти в складі атестованої державної повірочної схеми для калібрування засобів вимірювання температури на основі ядерно-квад­рупольного еталонного термометра ЯКРТ-5М, для калібрування перетворювача “частота-температура”. Можливе використання: частотоміри, синтеза­тори частот, системи радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, аерокосмічні системи,метрологія, інформаційно-вимірювальні системи, високо­точні види озброєння тощо, в яких застосовуються опорні генератори. Заміна кварцових генераторів з недостатньою довгостроковою стабільністю квантовими еталонами частоти вирішує проблему періодичних повірок і калібрувань, що забезпечує значну економію коштів в межах країни.

[collapse]
ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН КАЛАМУТНОСТІ БАКТЕРІЙНИХ СУСПЕНЗІЙ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Бордун О. М., канд. фіз.-мат. наук, пров. наук. співроб. Білий О. І., канд. тех. наук, ст. наук. співроб. Гетьман В.Б., ст. наук. співроб. Яремик Р. Я., ст. наук. співроб. Ференсович Я. П., інж. 1 кат. Шулик О. Т. (Тема “Світлорозсію­ючі властивості суспензій харчових бактерійних клітин за дії асептичних нанокомпозитних матеріалів”. № держреєстрації: 0110U001380) e-mail: bilyi@electronics.wups.lviv.ua, yaremyk@yahoo.com, тел.: 032-2394-227

Суть розробки. Cтворено лабораторний пристрій, який здійснює реєстрацію змін каламутності бактерійних суспензій. Розроблений пристрій одночасно реалізує два методи реєстрації розсіяного світла: нефелометричний і турбідиметричний, що дозволяє реєструвати зміну каламутності бактерійних суспензій в діапазоні 1 – 1000 ФНО. Для створення пристрою використана сучасна електронна база комплектуючих та матеріалів, а для отримання даних виміру з прецизійною точністю у пристрої реалізована самодіагностика та самокалібровка оптичних та електронних вимірювальних каналів, адаптивна цифрова фільтрація вимірюваних сигналів, графічна візуалізація даних в реальному масштабі часу. Розроблена двоканальна оптоелектронна система реєстрація світлових сигналів у поєднанні фотоелектронного приймача і фотодіодного селективного приймача з селективним джерелом світла в пристрої дозволяє підняти рівень його чутливості і величину роздільної здатності у порівнянні з існуючими. Створено прикладне програмне забезпечення роботи пристрою. Розроблений пристрій може бути основою для створення біосенсорів нового покоління, принцип дії яких ґрунтується на аналізі реакції антиген-антитіло, що супроводжується змінами каламутності аналітичних розчинів. Результати дослідження реакції латекс-аглютинації на специфічні протеїни сої свідчать, що чутливість пристрою в 1000 раз більша, ніж в аналогах. Собівартість одного аналізу у перерахунку на вартість необхідної кількості антигену становить близько 1 $ США, тоді як за традиційними методами – близько 100 доларів США.

Cфера використання. Медицина, ветеринарна медицина, екологія, фармацевтична галузь, хімічна та харчова промисловість, агропромислова галузь та інші. Пристрій розглядається як базовий для створення специфічного біосенсора для виявлення сої у м’ясних про­дуктах. Результати досліджень використовуються в Інституті біології клітини НАН України, на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка.

[collapse]
БІОЛОГІЧНий спосіб утилізації ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ

Автори: д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Осташ Б. О., інж. Грубський Я. П. (Тема “Біосинтез тіопептидів як спосіб утилізації віднов­лених сполук сірки: нові енергоощадні біотехнології для гірничої промисловості”. № держ­реєстрації: 0110U001355), e-mail: boast0@yahoo.com, тел.: 032-2394-407

Суть розробки. Вперше запропоновано біологічний спосіб утилізації шестивалентного хрому, шляхом використання селекції прототрофних Cr(VI)-стійких мутантів актиноміцетів, оскільки тільки прототрофні мутанти виявляють підвищену хром-редуктазну активність. Для селекції вибрано S. sioyaensis Lv81, тому що цей актиноміцет у вихідному стані виявляє значну хромвідновлювальну активність. Біологічні способи відновлення Cr(VI) привертають дедалі більшу увагу, оскільки є простими у використанні, дешевими та не здійснюють додаткового негативного екологічного тиску на довкілля. Запропонований підхід дасть змогу значно підвищити знешкодження токсичної сполуки у порівнянні з аналогами. Розробка немає аналогів у світовій практиці і вперше запропонована в Україні. Подана заявка на винахід “Спосіб біологічної утилізації шестивалентного хрому”, № a201102732.

Cфера використання. Підприємства водоочищення, підприємства шкірно-взуттєвої промисловості, що використовують дубильні речовини на основі хрому і генерують стічні води з шестивалентним хромом.

[collapse]
Спосіб біосинтезу тіопептидів

Автори: д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Осташ Б. О., канд.біол.наук, ст.наук.співроб. Громико О. М., канд. геол. наук Литвинович О. Р., інж. Грубський Я. П. (Тема “Біосинтез тіопептидів як спосіб утилізації відновлених сполук сірки: нові енергоощадні біотехнології для гірничої промисловості”. № держреєстрації: 0110U001355). e-mail: boast0@yahoo.com, тел.: 032-2394-407

Суть розробки. Запропоновано спосіб використання сіркодефіцитного середовища у поєднанні з піритом для синтезу штамом Streptomyces sioyaensis складних та біологічно активних сполук – тіопептидів. Спосіб є простішим та ширшим порівняно з відомими способами, що засновані на ферментації S. sioyaensis, оскільки базується на простішому середовищі і дозволяє використовувати сульфіди, зокрема пірит, що є дешевим та поширеним у природі. Цінністю запропонованого підходу є те, що для ферментації можна використовувати неочи­щені сірку та сульфіди, у вигляді подрібнених руд чи низькосортного вугілля, що містять ці сполуки. Іншим потенційно важливим результатом такої ферментації є зменшення вмісту сірковмісних сполук у копалинах, що дасть змогу їх раціонально використовувати. Розробка немає аналогів у світовій практиці і вперше запропонована в Україні. Одержано патент України на винахід №94958 “Cпосіб біосинтезу тіопептидів” / Осташ Б. О., Федоренко В. О., Литвинович О. Р., Громико О. М., Грубський Я. П. опубліковано 25.06.2011, Бюл. № 12.

Cфера використання. Підприємства гірничої промисловості, профільні науково-дослід­ні інститути НАН України.

[collapse]
СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ МІДІ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Автори: канд. біол. наук, проф. Гудзь С. П., канд. біол. наук, доц. Перетятко Т. Б., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Мороз О. М., канд. біол. наук, доц. Гнатуш С. О. (Тема “Біоге­нез сірководню у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля”. № держреєстрації: 0110U001352), e-mail: moroz_oksana@yahoo.com, тел.: 032-2394-357

Суть розробки. Запропоновано спосіб очистки стічних вод від іонів міді шляхом використання асоціації бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 і Pseudomonas sp. (7:1) ІМВ К-6. Бактерії вносять у відстійник-очисник при температурі 25-28о С і витримують 14±2 доби за анаеробних умов, що забезпечує зв’язування іонів міді гідроген сульфідом з утворенням нерозчинного металосульфіду. Спосіб на основі використання мікроорганізмів підвищить ефективність очистки техногенних вод. Пропонована асоціація бактерій, виділена з водойми Яворівського сіркового родовища, має підвищену стійкість до широкого спектру іонів важких металів і, зокрема до іонів міді за концентрації 0,3-1,5 мМ. Бактерії D. desulfuricans Ya-11, які складають близько 85 % асоціації, синтезують великі кількості гідроген сульфіду – до 7,4 мМ, що суттєво відрізняє їх від існуючих аналогів. Запропонований біотехнологічний метод очистки вод від сірководню, сульфатів та міді, дасть змогу вилучити з природного кругообігу не лише сульфати та сірководень, але і практично повністю іони міді (до 1,5 мМ). Спосіб є значно дешевший, ніж біотехнологічні методи, що застосовуються у промисловості для ремедіації навколишнього середовища. Розробка захищена патентом UA № 55717, опубліковано 27.12.2010, Бюл. № 24.

Cфера використання. Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, ВАТ “Інс­титут Гірничо-хімічної промисловості” Академії гірничих наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Корисна модель відноситься до галузі біології, а саме до промислової мікробіології, і рекомендується для застосування у біотехнологіях очистки від іонів міді стічних вод нафтопереробних, целюлозопереробних, харчових підприємств.

[collapse]
спосіб отримання мікробного глікогену

Автори: канд. біол. наук, доц. Горішний М. Б., канд. біол. наук, доц. Гнатуш С. О., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Мороз О. М., мол. наук. співроб. Левицька О. В., канд. біол. наук, проф. Гудзь С. П. (Тема “Біогенез сірководню у техногенних водоймах сірковидо­бувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля”. № держ­реєстрації: 0110U001352), e-mail: moroz_oksana@yahoo.com, тел.: 032-2394-357

Суть розробки. Суть розробки полягає в удосконаленні характеристик продуцента глі­когену шляхом використання консорції бактерій Chlorobium limicola Ya-2002 і Pseudomonas sp. ІМВ К-8, виділених з водойми Яворівського сіркового родовища, що дасть змогу розширити групу організмів для отримання цього продукту та підвищити рівень його синтезу. У процесі детоксикації сірководню за сприятливих умов культивування (при 28-30оС, рН 6,8-7,0 інтенсивності освітлення 40 лк, довжині хвилі 700-800 нм) та оптимального складу середовища глюкоза у клітинах перетворюється у глікоген, який нагромаджується внутрішньоклі­тинно у вигляді розеткоподібних гранул як запасна речовина. Високий вихід продукту забезпечують азотне та фосфорне голодування, а також високий вміст ацетату і пірувату в середовищі. Рівень глікогену у клітинах C. limicola Ya-2002 становить до 120 мг/г клітин, що вдвічі перевищує рівень біосинтезу глікогену найближчим зарубіжним прототипом – штамом 8327 C. limicola forma thiosulfatophilum. Запропонований спосіб отримання мікробного глікогену є економічно вигіднішим, ніж аналогічні світові розробки біосинтезу цього продукту. Глікоген, продукований в процесі детоксикації сірководню зеленими фотосинтезувальними сіркобактеріями, дасть змогу замінити дорожчий за собівартістю глікоген тваринного походження. Розробка захищена патентом України № 63723, 25.10.2011, Бюл. № 20.

Сфера застосування. Спосіб відноситься до галузі біології, а саме до промислової мікробіології, і може бути використаний у біотехнології, медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві. Міністерство екології та природних ресурсів України, ВАТ “Інститут Гірничо-хімічної промисловості” Академії гірничих наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

[collapse]
СПОСІБ ІНДИКАЦІЇ ЯКОСТІ РІЧКОВИХ ВОД ЗА СКЛАДОМ ГІДРОЗООЦЕНОЗІВ

Автори: д-р біол. наук, проф. Царик Й.В., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Савицька О. М., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Думич О.Я. (Тема “Роль гідрозооценозів в індикації якості вод транскордонної ріки Західний Буг”. № держреєстрації: 0110U001357), e-mail: o-savytska@ukr.net, тел.: 032-2394-438

Суть розробки. Розроблено спосіб індикації якості річкових вод за складом гідрозооценозів та структурно-функціональними характеристиками угруповань гідробіонтів (зоопланктону, зообентосу та нектону). В основу способу покладено використання таких репрезентативних характеристик, як біотичне різноманіття, особливості організації угруповань гідробіонтів та показники їх функціонування (чисельність та біомаса) в часі. Виділені організми-індикатори оцінки якості води є перспективним для застосування їх в ужиткових цілях (встановлення якості води для населення, ведення рибницького господарства тощо), та під час оптимізації моніторингу водних об’єктів на загосподарюваних і заповідних територіях. Спосіб доцільно використовувати під час довготривалих досліджень з метою оцінки рівня антропогенного забруднення вод басейну Західного Бугу та визначення придатності ріки та її приток для життя живих організмів різного систематичного складу. Отримані дані перспективні для розроблення програм щодо покращення транскордонного співробітництва із збереження та управління водними ресурсами річки Західний Буг.

Сфера застосування. Регіональні Державні управління екологічної безпеки, Держводгоспи, екологічний моніторинг вод заповідних та антропогенно змінених територій. Результати та методи використовуються у Львівському відділенні інституту рибного господарства НААН України та запропоновані для застосування Шацькому національному природному парку.

[collapse]
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф., гол. наук. співроб. Романюк М. О., д-р фіз.-мат. наук, проф., гол. наук. співроб. Франів А. В., д-р фіз.-мат. наук, проф., пров. наук. співроб. Стадник В. Й., д-р фіз.-мат. наук, проф., пров. наук. співроб. Кушнір О. С., канд. фіз.-мат. наук, доц., ст. наук. співроб. Бовгира О. В. (Тема “Оптико-спектральні параметри діелектричних і напівпровідникових кристалів А2ВХ4 та А4ВХ6”. № держ­реєстрації: 0110U005874), e-mail: bovgyra@gmail.com, тел.: 032-2394-336

Суть розробки. Розроблено блок-схему терморегулятора з використанням вирощеного кристалу Tl4HgI6 в якості сенсора температури. Завдяки рекордно високим значенням відносного лінійного видовження кристалів Tl4HgI6 робочий елемент терморегулятора на його основі може мати малі розміри (об’єм ~ 1-5 мм3). Крім режиму механічного розмикання контактів, він може працювати і за схемою ємнісного управління системи терморегуляції. Запропоновано новий кристалооптичний спосіб вимірювання тиску, що базується на явищі інверсії знаку двопроменезаломлення. В якості кристала-сенсора рекомендується використовувати домішкові кристали тригліцинсульфату. У способі застосовують температурно-спектрально-баричну діаграму ізотропного стану даного кристалу. Оцінено чутливість і доказані такі переваги запропонованого способу в порівнянні з відомими: більша стабільна чутливість, неперіодична (однозначна) залежність інтенсивності від тиску.

Cфера використання. Інститут фізичної оптики МОНмолодьспорту України (пошук нових кристалів з інверсією знаку двопроменезаломлення); НВП “Карат” (вдосконалення технологічних процесів промислового вирощування монокристалів окисних сполук для подальшого їх використання у пристроях, що реєструють високоенергетичні частинки, зокрема у прискорювачах частинок), НВО “Полярон” та Інститут метрології (синтез нових матеріалів з наперед заданими властивостями); НВО “Термоприлад” (покращення характеристик сенсо­рів температури на основі кристалічних діелектриків), Національний університет “Львівська політехніка” (створення реперних точок для кристалооптичних вимірювань температури); відомства, пов’язані з виробництвом і контролем виробів електронної та оптоелектронної техніки.

[collapse]
Cпосіб отримання гібридних наноструктур полімер-напівпровідник

Автори: д-р хім. наук, гол. наук. співроб. Аксіментьєва О.І., д-р фіз.-мат. наук, доц. Монастирський Л. С. та ін. (Тема “Механізм взаємодії компонентів, електронні та транс­портні процеси у гібридних наносистемах полімер-напівпровідник”. № держреєстрації: 0109U002086), е-mail: aksimen@ukr.net, 032-260-03-97

Суть розробки. У роботі запропоновані принципово нові підходи до створення нано­матеріалів шляхом формування наноструктурованих гібридних систем, при якому синтез електропровідних полімерів відбувається з мономерних молекул безпосередньо на поверхні наночастикок напівпровідників. Розробка стосується галузі електронного матеріалознавства і може бути використана для отримання композиційних нано-структурованих плівок на повер­хні кремнію, які виконують функції захисного (пасивуючого) шару в оптоелектронних пристроях або служать чутливим елементом сенсорних пристроїв на основі поруватого (мезопористого) кремнію (ПК). Сформована гібридна структура прозора для випромінювання ПК. Покриття поверхні шаром поліаніліну або поліметоксіаніліну, отриманого в режимі циклічної розгортки потенціалу, запобігає деградації свічення в умовах атмосферного старін­ня і стабілізує його характеристики. Запропонований спосіб дасть змогу спростити техно­логію отримання гібридних наноструктур полімер – напівпровідник за рахунок застосування нових речовин, використання нових технологічних режимів електроосадження та методів контролю, що дає змогу отримувати контрольовану кількість полімеру, запобігти його деструкції і розширити функціональні властивості гібридних наноструктур. Спосіб дає змогу спростити технологію отримання гібридних наноструктур полімер – напівпровідник за рахунок використання безвакуумних технологій, що значно знижує енерговитрати і спрощує апаратурне оформлення процесу.

Cфера використання. Розробка використовується в науково-дослідних лабораторіях хімічного факультету та факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка для отримання лабораторних зразків гібридних наноструктур на основі поруватого кремнію для виготовлення чутливих елементів газових сенсорів та люмінесцентних гетероструктур та на кафедрі напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ “Львівська політехніка” при проведенні науково-дослідних робіт та у читанні курсу лекцій “Матеріали та структури сонячної енергетики”. Розробка може бути реалізована за підтримки МОНмолодьспорту та НАН України в Інституті фізики НАНУ, Інституті фізики напівпровідників, м.Київ; на підприємствах електронної промисловості (НВП “Карат”, м.Львів, НВП “Квазар”, м.Київ та ін.

[collapse]
Спосіб подрібнення зерен кави з використанням розроблених критеріїв руйнування структурно-неоднорідних твердих тіл

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Сулим Г. Т., інж. Драпака В. О. (Тема “Розвиток методів математичного моделювання у механіці структурно-неоднорідних тіл”. № держреєстрації: 0110U001367), е-mail: ihorturchyn@gmail.com,   032-260-45-61

Суть розробки. За рахунок використання нової технології, що передбачає одночасне нагрівання, стиск та інтенсивне тангенціальне зусилля фракція помелених зерен стає дрібнішою, порівняно з традиційним способом подрібнення. Внаслідок залучення до процесу подрібнення вивільненої внутрішньої енергії руйнування міжатомних зв’яз­ків, технологія є менш енергозатратною, ніж традиційні. Крім того, так як нагрівання є незначним, з’являється можливість додаткового відбору натуральних ефірних речовин, що можуть використовуватись в косметичній індустрії. Кава, змелена за розробленою методикою зберігає всі свої антиоксидантні властивості.

Cфера використання. Підприємства харчової промисловості, Львівська кавова фаб­рика ТзОВ “ГАЛКА” та ін.

[collapse]

 

2010 рік

Розроблення катодолюмінесцентних екранів для растрових скануючих оптичних мікроскопів

Автори: д-р фіз.-мат. наук, гол. наук. співроб. Зоренко Ю. В., наук. співроб. Горбенко В. І., мол. наук. співроб. Возняк Т. І. (Тема “Скануючий оптичний мікроскоп для біомедицини і нанотехнологій. Розроблення катодолюмінесцентних екранів”. За договором з МОН України ДЗ-296 від 23.05.2008 р. № держреєстрації: 0108U007567), Yurij Zorenko

e-mail:yurijz@yahoo.com, тел.: +38-032-2-394-205.

Суть розробки. Метою роботи було створення методом рідинно-фазної епітаксії серії катодо люмінесцентних екранів на основі мікрокристалічних плівок оксидних сполук зі структурою гранату (Y3Al5O12 i Lu3Al5O12) та перовскіту (YAlO3 i LuAlO3, легованих іонами Се3+ та Pr3+ для електронно-променевих трубок високої роздільної здатності, які використовуються як керовані джерела світла у видимому та ультрафіолетовому (УФ) діапазонах в експериментальному зразку растрового скануючого оптичного мікроскопу.

Розроблення вказаних католюмінофорів на основі монокристалічних плівок гранатів та перовскітів дозволяє суттєво розширити функціональні можливості оптичного скануючого мікроскопу при контролі біологічних об’єктів за рахунок використання джерел світла у видимому та УФ діапазонах.

Внаслідок коротшої довжини хвилі випромінювання в УФ області спектру католюмінофорів на основі гранатів, легованих іонами Pr3+, та МП перовскітів, легованих іонами Се3+, можливе також підвищення роздільної здатності отримуваних зображень за рахунок зменшення дифракційного порогу оптичного тракту сканую чого мікроскопу.

Розробником електронної частини растрового скануючого оптичного мікроскопу був Національний університет “Львівська політехніка”.

Сфера застосування. Медицина, біологія, неруйнівний контроль промислових зразків, електроніка. Організація, де буде здійснюватися серійний випуск растрових скануючих оптичних мікроскопів – Науково-виробниче об’єднання “Селмі” (Суми).

[collapse]
Реєстрація та ідентифікація клітинних об’єктів за їх картинами світлової дифракції Фраунгофера

Автори: д-р фіз.-мат. наук, проф. Бордун О. М., канд. фіз.-мат. наук, пров. наук. співроб. Білий О. І., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Гетьман В. Б., ст. наук. співроб. Яремик Р. Я., ст. наук. співроб. Ференсович Я. П. (Тема “Реєстрація та ідентифікація клітинних об’єктів за їх картинами світлової дифракції Фраунгофера”. № держреєстрації: 0108U004145),

e-mail:bilyi@electronics.wups.lviv.ua, тел.: +38-032-2-394-227.

Суть розробки. Лабораторний пристрій здійснює реєстрацію та ідентифікацію клітинних об’єктів за їх картинами світлової дифракції Фраунгофера. Новизна роботи полягає у використанні взаємозв’язку між розподілом інтенсивності в картині світлової дифракції Фраунгофера на клітинних об’єктах, та їх типом і розміром. Дана закономірність дозволяє розрізняти різні типи клітин крові, або різні види мікроорганізмів за відомими залежностями просторового розподілу інтенсивностей в картині дифракції. Принцип роботи пристрою полягає у реєстрації та обробці за вибраним алгоритмом картину світлової дифракції Фраунгофера, яка перетинає при перетині потоком проби рідини, що містить біологічні клітини, перетяжки сфокусованого лазерного променя. Промінь лазера проектується на діафрагму, розміщену перед фотоприймачем. Амплітуда сигналу на виході фотоприймача багаторазово запам‘ятовується на протязі часу проходження клітини світло­вого променя, перетворюється у цифрову форму і записується у пам’ять комп’ютера. Ідентифікацію клітин здійснюють методом кореляційного аналізу.

Запропонований у роботі підхід до реєстрації та ідентифікації біологічних клітин із одним інформаційним каналом є новий і може стати базовим для розробки нового класу приладів та на їх основі технологій контролю вмісту біологічних клітин у рідинних середовищах у таких галузях економіки, як гуманна та ветеринарна медицина, екологія, фармацевтична галузь, хімічна та харчова промисловість та інші. Інвестиційна привабливість результатів роботи полягає у можливості створення на базі розробленого пристрою нових технологій контролю біологічних клітин у рідинних середовищах, зокрема: контролю вмісту та однорідності бактерійної культури в біотехнологічних процесах, таких як синтез антибіотиків, закваска для пива, дріжджів тощо.

Пристрій можна розглядати як прототип проточного цитометра, на ньому можна зреалізувати більшість існуючих методик, які успішно застосовуються у медицині для діагностики хворих. Розробка вказаних вище технологій має соціальне значення, так як направлена на покращення життєвого рівня людини.

Сфера застосування. Гуманна та ветеринарна медицина, екологія, фармацевтична галузь, хімічна та харчова промисловість тощо.

[collapse]
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПАКЕТА ПРОГРАМ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД ТОКСИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ ЗАДАНИМИ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЇХНІХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НА ПОВЕРХНІ

Автор: д-р фіз.-мат. наук, проф. Савула Я. Г. (Тема “Розробка числових методів та програмно-алгоритмічних засобів для гетерогенного моделювання процесів у неоднорідних середовищах з різномасштабними включеннями”. № держреєстрації: 0107U002055),

e-mail:savula@franko.lviv.ua, тел.: +38-032-2-394-186.

Суть розробки. Основною проблемою на вирішення якої спрямований проект, є моніторинг, кількісні дослідження та прогнозування поширення забруднень у довкіллі. В останні десятиріччя нагромадились високі рівні забруднень поверхні землі, що у десятки оазів перевищіть гранично попустимі, як правило, у межах безпосереднього поховання токсичних відходів, які були споруджені без спеціальних протифільтраційних бар’єрів. Розроблені пакети програм CMM_Pack, IAPMM_Pack, розроблені на основі NET Framework 3.5, призначені для визначення концентрації токсичного забруднення у шарі ґрунту, потоків маси та кількості речовин, що за певний проміжок часу досягла заданої глибини. Застосування цього пакета програм дозволяє знайти кількісні оцінки концентрації токсичних речовин внаслідок поверхневого забруднення та рівня захищеності ґрунтових вод за даними наземних вимірювань. Цей пакет відповідає вимогам сучасного програмного забезпечення, має зручний та зрозумілий інтерфейс.

Сфера застосування. Організації охорони навколишнього середовища, підприємства в галузях: геофізики, сільського господарства, техногенно-екологічної безпеки.

[collapse]
Автоматизована система моніторингу параметрів довкілля

Автор: д-р фіз.-мат. наук, проф. Болеста І. М. (Тема “Електронні, фононні та імпедансні спектри нано- та субмікронних фаз в йодидах лужноземельних металів”, № держреєстрації: 0107U002058), e-mail: bolesta@electronics.wups.lviv.ua, тел.: +38-032-2-394-329.

Суть розробки. Автоматизована система моніторингу призначена для проведення регулярних метрологічних досліджень (у тому числі і з освітньою та науковою метою), дозволяє проводити екологічний моніторинг атмосферного повітря у населених пунктах, контроль повітряного середовища у технологічних об’єктах, приміщеннях, наукові дослідження фізичних процесів у атмосфері. Основні виконані завдання: розробка функціональної та принципової схеми автоматизованої системи моніторингу з використанням сучасної елементної бази, розробка та реалізація програмного забезпечення для плати вимірювання та керування системи моніторингу, реалізація дослідного взірця автоматизованої системи моніторингу параметрів довкілля, розроб­ка та реалізація програмного забезпечення для ПК, призначеного для прийому, обробки, зберігання виміряних даних, тестування автоматизованого комплексу. В Україні такі системи не випускаються, а імпортуються. Собівартість системи в декілька раз менша за собівартість закордонних рішень. Можлива модернізація системи та програмного забезпечення за вимогою замовника.

Сфера застосування. Автоматизований комплекс може бути використаний у метрологічних центрах для автоматизованого збору метрологічної інформації, у невеликих населених пунктах, школах, промислових об’єктах.

[collapse]
Розробка ліків нового покоління та тест-системи ранньої діагностики цукрового діабету

Автори: д-р біол. наук, проф. Сибірна Н. О., канд. біол.наук, ст. наук. співроб., Дрель В. Р. (Тема “Біохімічні механізми регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов цукрового діабету”. № держреєстрації: 0107U002033), e-mail:viktordrel@gmail.com,

тел.: +38-032-2-394-658

Суть розробки. Цукровий діабет в останні десятиліття набув масового характеру і займає 3 місце у світі зі смертності. В результаті гіперглікемії відбувається надмірне накопичення продуктів неферментативного глікозилювання в клітинах організму, зростає рівень вільних радикалів і, в цілому, посилюються процеси, які можуть бути охарактеризовані як оксидативний стрес. Розвиток оксидативного стресу супроводжується утворенням пероксинітриту – оксиданту номер один у біологічних системах. Пероксинітрит інтенсивно модифікуює білки, нітрозилюючи їх за залишками тирозину, в результаті чого останні втрачають свої біологічні функції. Описані реакції є одним із можливих молекулярних механізмів патологічних змін, наслідками яких є виникнення “діабетичної стопи”, сліпоти, ниркової недостатності, інфарктів та інсультів.

Дослідження структурно-функціонального стану рецепторного апарату нейтрофілів з використанням лектинів є перспективним напрямком для з’ясування патогенезу цукрового діабету (ЦД) 1-го типу та розробки способів профілактики ускладнень цього захворювання. Проект спрямований на дослідження перерозподілу та структурних змін глікопротеїнових рецепторів і адгезивних молекул мембран лейкоцитів за умов даної патології.

Ще однією метою є з’ясування ролі та молекулярного механізму дії природних антиоксидантів та цукорзнижуючих препаратів рослинного походження, а саме − поліфенолів червоного вина та отриманих екстрактів з лікарської рослини Галеги лікарської (Galega officinalis) у захисті тканин периферичної нервової системи, сітківки ока, гломерул і тубул кортексу нирок і клітин периферичної крові від дії оксидативного стресу за умов цукрового діабету. Аналіз експериментальних даних щодо вмісту кінцевих продуктів глікозилювання, та нітротирозинових залишків у білках, що накопичуються в уражених тканинах, стане основою методу диференціальної діагностики ступеня розвитку діабетичних ускладнень.

Інноваційний аспект. Отримані результати можуть бути основою при розробці тест-системи для оцінки функціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов досліджуваної патології з діагностичною та прогностичною метою.

Комплексний препарат з екстрактів галеги лікарської та поліфенолів червоного вина не викликає побічних небажаних ефектів та буде запобігати виникненню хронічних уражень за умов цукрового діабету і послаблювати його уражуючу дію у випадку розвитку діабету. З теми опубліковано більше 50-ти наукових статей та тез доповідей на конференціях.

Сфера застосування. Запропоновані тест-системи ранньої діагностики ускладнень за умов діабету є відносно дешевими та простими у використанні і можуть зацікавити біомедичні компанії.

[collapse]
Розроблення нових методів розділення, концентрування та визначення важких металів, фторидів, меркаптосполук у водах та технологічних розчинах

Автор: д-р хім. наук, проф. Каличак Я. М. (Тема “Розроблення нових методів розділення, концентрування та визначення важких металів, фторидів, меркаптосполук у водах та технологічних розчинах”. № держреєстрації: 0108U004140), e-mail: kalychak@franko.lviv.ua,

тел.: +38-032-260-03-91

Суть розробки. Розроблено методи розділення, концентрування та визначення нанограмових кількостей важких металів (Ag, Cu, Zn, Ce, In, Eu, Tb) на основі композицій закарпатських цеолітів, як ефективних адсорбентів, та каталітичних реакцій кислоти Каро.

Перевага над існуючими аналогами: простота, експресність та можливість автоматизації стадії пробопідготовки вод та технологічних розчинів під час їх аналізу на вміст важких металів; використання природних адсорбентів вітчизняних родовищ. Відсутність токсичних органічних розчинників на стадіях концентрування та визначення важких металів. Можливість визначення РЗЕ на фоні інших РЗЕ.

Сфера застосування. Комунальне підприємство “Водоканал”, регіональні Держуправління екологічної безпеки, підприємства машинобудування, виробництва люмінофорів (аналіз технологічних розчинів, вилучення та регенерація РЗЕ), екологічний моніторинг природних та стічних вод, проведення експертизи рекреаційних об’єктів.

[collapse]
Застосування кристала Cdj2:Pb як сцинтилятора для реєстрації α-частинок

Автори: Новосад С. С., Матвіїшин І. М., Новосад І. С., Новосад О. С.

novosadss@rambler.ru, тел.:+38-032-2394-679

Основні характеристики, суть розробки:

Застосування кристала CdI2 : Pb як сцинтилятора для реєстрації α-частинок.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 39947. 25.03.2009. Бюл. № 6.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Застосування кристалічного матеріалу з більшим світловиходом, кращим енергетичним розділенням, підвищеною ефективністю реєстрації випромінення і більшим зміщенням у довгохвильову область дозволить покращити спектральне узгодження з фотоприймачами на основі кадмію та розширити поле використання.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь приладобудування, відноситься до пристроїв реєстрації іонізуючого випромінювання, зокрема в області сцинтиляційної техніки для реєстрації α -частинок в ядерно-фізичних дослідженнях.

[collapse]
Спосіб виявлення нанокристалізації у аморфних металевих сплавах

Автори: Беднарська Л. М., Ковбуз М. О., Герцик О. М., Котур Б. Я., kotur@franko.lviv.ua

тел.: +38-032-260-03-97

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб базується на реєстрації миттєвої зміни електрорушійної сили між електродами у момент одночасного занурення у розчин солей з одноіменними іонами. При цьому електроди попередньо очищають від забруднень і оксидних шарів, врівноважують їх температури з температурою розчину, тестують на структурну однорідність два електроди з уточненим складом та два досліджувані електроди, після чого проводять вимірювання.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 40157. 25.03.2009. Бюл. № 6.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Спосіб дозволить забезпечити швидке і нескладне в інструментальному відношенні виявлення структурних змін у аморфних металевих сплавах без шкідливого впливу на дослідника.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь фізико – хімічна. Може бути використана як експериментальний експрес – спосіб виявлення структурних змін у аморфних сплавах.

[collapse]
Спосіб антикорозійного захисту алюмінію та його сплавів

Автори: Ковбуз М. О., Беднарська Л. М., Герцик О. М. chemdek@franko.lviv.ua, тел.: +38-032-260-03-97

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб базується на доокисненні поверхні і створенні щільних оксидних шарів з використанням інгібуючої системи, у якому як інгібуючу систему використовують (0,01-0,02)% солі NaNO2 і (0,01 – 0,02)% поверхнево-активної онієвої солі (C2H5)NClO4, яку додають або у водний розчин, у якому витримують об`єкти, або у робоче агресивне середовище, в якому вони знаходяться.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 40716. 27.04.2009. Бюл. № 8.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Спосіб дозволить спростити і здешевити процес.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь хімічна. Може бути використана в авіаційній, приладобудівній техніці, будівництві для захисту конструкцій складної форми і різної величини.

[collapse]
Спосіб одержання високодисперсного полімерного матеріалу

Автори: Опайнич І. Є., Аксіментьєва О. І. aksimen@ukr.net, тел.: +38-032-260-03-97

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб містить суспензійну полімеризацію у реакційній суміші, яка складається з мономерної та водної фаз, у присутності ініціатора та стабілізатора, до яких додатково вводять пластифікатор – бутилакрилат або бутилметакрилат, а до ініціатора – персульфат калію або персульфатамонію, а як стабілізатор і емульгатор використовують крохмаль, як підсилювач емульгуючої та стабілізуючої дії використовують гліцерин, причому співвідношення мономерної та водної фаз становить 1:8 – 1:10, при такому співвідношенні інгредієнтів (мас. ч):

мономерна фаза:

стирол                                                                               9,00 – 20,00

бутилакрилат або бутилметакрилат                      0,00 − 3,80

перекис бензоїлу                                                          0,01 − 0,09

водна фаза:

вода                                                                               72,00 – 238,00

крохмаль                                                                      0,10 − 1,50

персульфат калію або амонію                              0,50 − 5,00

гліцерин                                                                        0,50 − 12,00.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 40815. 27.04.2009. Бюл. №.8

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Удосконалення способу дозволить забезпечити високу дисперсність вихідного продукту, а також придатність його для безпосереднього використання при розробці нових композиційних дисперсних матеріалів.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані:

Галузь хімічної промисловості, зокрема хімії високомолекулярних сполук та одержання дисперсних полімерних матеріалів і може бути використана при виготовленні полімерних композиційних матеріалів загального та спеціального призначення, які застосовуються в елементах електронної та множильної техніки.

[collapse]
Матеріал для накопичувачів гідрогену металогідридних хімічних джерел енергії

Автори: Павлюк В. В., Зелінська О. Я., Дмитрів Г. С., Солоха П. Г., Тарасюк І. І., dgs@franko.lviv.ua, тел.: +38-032-260-03-88

Основні характеристики, суть розробки:

Матеріал містить лантан, нікель, кобальт, алюміній і додатково – самарій, вісмут, магній та літій за такого співвідношення компонентів (мас. %):

La 27,30 – 28,85

Sm 3,28 – 1,64

Ni 60,24 – 59,03

Co 1,29 – 2,58

Bi 7,76 – 7,78

Mg 0,05 – 0,06

Al 0,06 – 0,05

Li 0,02 – 0,01

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 86885. 25.05.2009. Бюл. №10.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Введення певних добавок забезпечить високі значення питомої ємності, покращить механічну і корозійну стійкість електродного матеріалу в розчині електроліту, призведе до зростання абсорбційної ємності та зниження значення рівноважного тиску при використанні цього матеріалу як сорбенту Гідрогену, а також знизить собівартість сплаву.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь хімії, і може використовуватись у накопичувачах Гідрогену та як електродний матеріал для металогідридних хімічних джерел енергії.

[collapse]
Спосіб визначення меж розчинення одного з компо­нентів твердого розчину на основі сполук структурного типу MgAgAs

Автори: Ромака В .В., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Гореленко Ю. К., Гладишевський Р.Є. roman.gladyshevskii@franko.lviv.ua , stadnyk_yuriy@franko.lviv.ua, тел.: +38-032-260-03-88

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб містить виготовлення сплавів з різним вмістом одного з компонентів, визначення параметрів елементарної комірки та побудову залежності параметрів цієї комірки від складу, з яким визначають період ґратки для п’яти зразків та д1 – відношення відстані між атомами у кристалографічних положеннях 4а та 4в щодо суми їх атомних радіусів і д2 – відношення відстані між атомами у кристалографічних положеннях 4в та 4с щодо суми їх атомних радіусів, після чого розраховують концентрацію замісного компонента, при якому досягається межа розчинення і задовольняється рівність д1/д2 = 1.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 42874. 27.07.2009. Бюл. №14.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Новий підхід до залежностей дає змогу прискорити процес визначення та здешевити сам спосіб.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь матеріалознавства і може бути використана при отриманні гомогенних багатокомпонентних інтерметалідів на основі структурного типу MgAgAs та визначенні їх фазового складу.

[collapse]
Спосіб експрес-виявлення антибіотиків групи ландоміцинів

Автори: Осташ Б. О., Осташ І. С., Федоренко В. О., Лужецький А. М., Бехтольд А. v_fedorenko@franko.lviv.ua , тел.: +38-032-272-80-72

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб базується на індукції експресії гена канаміцин – стійкості neo у стрептоміцетів, уякому як регуляторний елемент використовують ген lanK, клонований у складі плазміди pMO11c у актиноміцетів Streptomyces albus.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA №88383. 12.10.2009. Бюл. №19.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Конструювання ефективної ландоміцин – специфічної репортерної системи дасть змогу швидко виявляти продуцентів нових ландоміцинів з цінними біологічними властивостями, чи нових продуцентів вже відомих ландоміцинів, які володіють покращеними біотехнологічними властивостями.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь генетики бактерій та біотехнології, може бути використаний для виявлення продуцентів полікетидних сполук ландоміцинової родини і їх похідних, що містять у своїй структурі лінійний глікозидний ланцюг з трьох і більше вуглеводневих залишків.

[collapse]
Матеріал для термопар і термоелементів

Автори: Ромака В. В., Гладишевський Р. Є., Ромака Л. П., Кужель Б. С.,Довгалюк Ю. М. roman.gladyshevskii@franko.lviv.ua , тел.: +38-032-260-03-88

Основні характеристики, суть розробки:

Матеріал для термопар та термоелементів , що включає нікель і олово , додатково містить цирконій і гольмій за такого співвідношення компонентів, мас.%:

Нікель                                      21,38 – 21,82

Олово                             43,24 – 44,13

Гольмій                                   0,31 − 4,81

Цирконій                        решта.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 44650. 12.10.2009. Бюл. №19.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Підбір нового складу компонентів дозволить підвищити значення термоерс при температурі 400К.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь матеріалознавства, а саме нових інтерметалічних матеріалів для термопар та термоелементів і може бути використана при виготовленні елементів термоелектричних приладів, зокрема термоелектричних генераторів для прямого перетворення теплової енергії в електричну та засобів вимірювання температури.

[collapse]
Спосіб очищення води від іонів важких металів мікроорганізмами

Автори: Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А., Гнатуш С. О. hnatush@franko.lviv.ua , тел.: +38-032-274-03-72

Основні характеристики, суть розробки:

Для очищення стічних вод від іонів важких металів використовують асоціацію бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya – 11 Psedomonas sp. – продуцент гідроген сульфіду.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA №44720. 12.10.2009. Бюл. №19.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість:

Використання асоціації анаеробних і аеробних бактерій дозволить забезпечити максимальне зв’язування іонів важких металів сірководнем у нерозчинні сульфіди, а також розширити спектр осаджуваних металів.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь біології,а саме промислової мікробіології і може бути використана у біотехнології для очистки стічних вод різних виробництв від солей важких металів.

[collapse]
Спосіб отримання кремнієвого МДН-транзистора

Автори: Коман Б. П., Морозов Л. М. ndch@franko.lviv.ua , тел.: +38-032-2-394-345

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб включає формування пари n+ областей провідності на поверхні кремнієвої підкладки p-типу та формування електродів стоку і витоку, формування затворного електрода, проведення процесів пасивації та наступного опромінення отриманої транзисторної структури з довжиною каналу від 2 до 10 мкм із шириною 50 мкм рентгенівськими променями при потужності експозиційної дози немонохроматизованого випромінювання 870 Р/с протягом 5-10 хвилин. При цьому транзисторну структуру додатково опромінюють лазерним імпульсним випромінюванням із довжиною хвилі А = 1,06 мкм та тривалістю імпульсу т=10-3с із густиною потоку енергії лазерного випромінювання 3,0-3,5 Дж/см2, причому лазерне опромінення здійснюють із протилежної до цієї поверхні сторони кремнієвої підкладки.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 86018. 25.03.2009. Бюл. № 6.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

Використання способу дозволить покращити електрофізичні параметри і підвищити радіаційну стійкість.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь матеріалознавства, може бути використаний у радіоелектронному приладобудуванні.

[collapse]
Спосіб металізації кремнієвих підкладок

Автори: Коман Б. П., Морозов Л. М. ndch@franko.lviv.ua , тел.: +38-032-2-394-345

Основні характеристики, суть розробки:

Спосіб включає розміщення підкладки у відкачаній вакуумній камері, нагрівання підкладки та напилення на її поверхню металу із отриманням тонкої плівки із товщиною від 10 до 400 нм, яке проводять зі швидкістю 0,2-2 нм/с, при цьому забезпечують у металевій плівці мінімальну величину механічних напруг термічної природи від 4*104 до 2*107 н/м2 звикористанням експериментально визначеної розмірної залежності модуля Юнга від товщини металевої плівки та попередньо розрахованої залежності між величиною механічних напруг термічної природи отер . температурою нагрівання кремнієвої підкладки Тпідкл. та товщиною металевої плівки d для конкретних швидкостей напилення.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Патент UA № 86137. 25.03.2009. Бюл. № 6.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації:

За способом отримують плівки з мінімальним рівнем напруг термічної природи.

Галузі міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки:

Галузь матеріалознавства, може бути використаний у радіоелектронному, напівпровідниковому та оптоелектронному приладобудуванні.

[collapse]

 

2005 – 2009 роки

Спосіб виявлення антибіотиків тіострептонового ряду

Автори: д-р біол.наук, проф. Федоренко В.О., канд.біол.наук, ст.наук.співроб. Осташ Б.О. асист. Осташ І.С., аспір.Мироновський М.Л. (Тема: Генетичне конструювання і селекція штаму актиноміцета Streptomyces sioyaеnsis – продуцента тіопептидного протипухлинного антибіотика сіоміцину. № держреєстрації: 0108U000478)

Суть розробки: Тіопептидні антибіотики – природні, сірковмісні, макроциклічні пептиди, які мають антибактерійні, протималярійні, протипухлинні та іммуносупресивні властивості. Ці сполуки використовуються як ветеринарні препарати та кормові добавки у птахівництві. Значний практичний інтерес має виявлення нових продуцентів тіопептидів та опрацювання дешевих експрес-методів виявлення цих антибіотиків у харчових продуктах, кормах для тварин, біологічних рідинах та середовищах з метою контролю їхньої якості та безпечності. Для цього авторами розробки сконструйовано тіострептон-специфічну репортерну систему, яка ґрунтується на індукції експресії гена канаміцин-стійкості neo, який клоновано у штамі Streptomyces lividans у складі інтегративної плазміди рIJ6902. У цій плазміді ген neo підлягає транскрипційному контролю з боку промотора PtipA, експресія з якого індукується лише за наявності сполук тіострептонового ряду. Коли у середовищі наявна зазначена сполука, транскрипційний регулятор TipAL, який кодується хромосомним геном tipA, зв’язується з промотором PtipA і зумовлює експресію гена neo, у результаті чого спостерігається ріст культури на середовищі з канаміцином. У такій спосіб можна виявити наномолярні концентрації сполук тіострептонового ряду. За результатами розробки подано заявку на винахід України № а200806265 від 12.05.2008р.

Запропонований спосіб виявлення тіострептонових антибіотиків, що ґрунтується на репортерній системі, усі елементи якої інтегровані в хромосому штаму, аналогів немає.

Сфера використання: Підприємства фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, біотехнологічні фірми та науково-дослідні установи, що займаються пошуком та розробкою нових медичних та ветеринарних препаратів. Розробка може бути використана для контролю наявності антибіотиків у харчових продуктах, кормах та інших середовищах, що є актуальною проблемою для України.

[collapse]
Спосіб експрес-виявлення антибіотиків групи ландоміцинів

Автори: канд.біол.наук, ст.наук.співроб. Осташ Б.О., асист. Осташ І.С., д-р біол.наук, проф. Федоренко В.О., наук. співроб. Лужецький А.М. (Тема: Гени актиноміцентів, що контролюють синтез агліконової частини ангуциклінових антибіотиків, № держреєстрації: 0106U001274).

Суть розробки: Ландоміцини – велика група природних метаболітів полікетидної природи, що виявляють цитотоксичні та протипухлинні властивості. Виявлення продуцентів нових ландоміцинів з довгими глікозидними ланцюгами та змінами у структурі аглікону, а також виявлення нових продуцентов ландоміцинів дасть змогу отримати нові антибіотики з покращеними біологічними та фармакологічними властивостями. З цією метою авторами запропоновано використати ген репресора LanK, що координує глікозилювання та експорт ландоміцинів. Коли у клітинах S. cyanogenus кількість молекул поліглікозильованих ландоміцинів перевищує певну концентрацію, то вони, зв’язуючись із білком LanK, позбавляють його здатності взаємодіяти з промотором PlanK-J. Ген lanК використаний для конструювання репортерного штаму на основі S. albus, де відсутність чи наявність ландоміцинів у його клітинах може бути спряжена з ростом S. albus на селективних середовищах. Для цього авторами сконструйовано плазміду, у якій експресія гена канаміцинстійкості neo підпадає під транскрипційний контроль з боку PlanK-J та LanK. Штам S. albus, що містить вищезгадану плазміду, ростиме на середовищі з канаміцином тільки за наявності індуктора – ландоміцину з трьома і більше цукрами.

За результатами розробки подано заявку на винахід України № a200800261 від 8.01.2008р.

Сфера використання: Підприємства фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, біотехнологічні фірми та науково-дослідні установи, що займаються пошуком та розробкою нових протипухлинних препаратів.

[collapse]
Еколого-фізіологічні основи біотичної детоксикації нафтозабруднених ґрунтів

Автори: д-р біол.наук, проф. Терек О.І., канд.біол.наук, мол.наук.співроб. Величко О.І., канд.біол.наук, мол.наук.співроб. Джура Н.М. (Тема: Еколого-фізіологічні основи біотичної детоксикації нафтозабруднених грунтів, № держреєстрації: 0107U002034).

Суть розробки: За результатами змін фізико-хімічних та біологічних властивостей нафтозабрудненого ґрунту внаслідок його фіторемедіації з використанням екологічно пластичних представників злакових та бобових рослин відібрано оптимальні ремедіаційні заходи: 1) висаджування травосумішок, до складу яких входять рослини C. hirta у поєднанні з бобовими рослинами V. faba та M. Lupulina; 2). внесення органо-мінеральних добрив для оптимізації кореневого живлення рослин; 3). застосування регулятора росту –реакому для підвищення стійкості інтродукованих рослин.

Пропонований метод полягає у створенні й оптимізації умов функціонування аборигенних ґрунтових мікроорганізмів. Економічна привабливість розробки – у її дешевизні. Затрати полягають лише у вартості агротехнічних прийомів, необхідних для висадження рослин, пропонованих мінеральних добрив та регуляторів росту.

Сфера використання: Згідно регіональних природоохоронних програм з метою відвернення загрози руйнування земної поверхні у 2006–2010 рр. на Львівщині запланована невідкладна рекультивація 979,6 га порушених земель. Оскільки заплановані обсяги рекультивації ґрунтів практично не виконуються через їх вартісність, рекомендації щодо біотичного відновлення нафтозабруднених ґрунтів, отримані за результатами даної НДР, можуть бути альтернативою при плануванні регіональних і галузевих ґрунтовідновлюючих програм.

[collapse]
Електропровідні епоксидні композиції

Автори: д-р хім.наук, гол.наук.співроб.Аксіментьєва О.І., канд.хім.наук, доц.Закордон­ський В.П. та ін. (Тема: Фізико-хімічні закономірності створення нанорозмірних структур і композитів з оптичними і магнітними функціями. № держреєстрації №0106U001306).

Суть розробки: Пропонована розробка забезпечує одержання епоксидних компо­зицій з високою провідністю шляхом одночасного використання як полімерного наповнювача і кислотного отвердника електропровідного полімеру, легованого тетрафторборатною кислотою, при певних співвідношеннях компонентів. Розробка захищена патентом на корисну модель № 24145. – Опубл. 25.06.07, Бюл. № 9. – 5 с.

Розробка не має аналогів в Україні і перевищує показники світових аналогів. Порівняльні характеристики відомих і пропонованого способу отримання струмопровідної епоксидної композиції свідчать, що пропонований спосіб дає змогу значно спростити технологію отримання струмопровідної епоксидної композиції. При цьому забезпечується питома електропровідність, достатня для використання таких композицій для виготовлення клеїв, герметиків, антистатичних покрить, екранів при питомій густині отриманої композиції у 7-8 разів меншій за відомі промислові аналоги. Спосіб дає змогу підвищити екологічну безпеку виробництва за рахунок виключення з її складу токсичного органічного розчинника та порошків металів.

Сфера використання: Розробка стосується галузі хімічної промисловості, а саме, малотоннажного виробництва струмопровідних епоксидних композицій, ґрунтується на використанні виключно вітчизняної сировини. Споживачами продукції можуть бути підприємства електротехнічної та радіотехнічної промисловості, де потрібні електропровідні клеї, адгезиви, герметики, антистатичні покриття на металічних і неметалічних поверхнях, захисні екрани від електромагнітного випромінювання

[collapse]
Спосіб отримання наноструктурованого електрохромного матеріалу

Автори: д-р хім.наук, гол.наук.співроб.Аксіментьєва О.І., мол.наук.співроб. Польовий Д.О. (Тема: Фізико-хімічні закономірності створення нанорозмірних структур і композитів з оптичними і магнітними функціями. № держреєстрації: 0106U001306).

Суть розробки: Спосіб отримання наноструктурованого електрохромного матеріалу шляхом іммобілізації електрохромної речовини у плівці діоксиду титану, отриманої розпиленням колоїдного розчину ТiO2 на поверхні оптично-прозорого електроду і прогрітої при температурі 450 оС протягом 30 хвилин, відрізняється тим, що іммобілізацію здійснюють електрохімічною полімеризацією аміноарену при густині струму 0,1- 0,25 мА/см2. Розробка захищена патентом України на корисну модель № 28742. Опубл. 25.12.2007, Бюл.№ 21.

Розробка є на рівні світових аналогів. Порівняно з промисловим електрофоретичним дисплеєм фірми Clear Vision, що використовується в мобільних телефонах Motorola, володіє більшим кутом огляду і підвищеною контрастністю при спостережені зображення під кутом.

Привабливість розробки для просування на ринок, у порівнянні з відомими відбиваючими дисплеями, полягає у використанні вітчизняної сировини, споживання електроенергії лише під час переключення, простота технології виготовлення і можливість використання існуючих виробничих потужностей, відсутність вакуумних технологій.

Сфера використання: Корисна модель стосується галузі технології отримання функціональних композиційних матеріалів і може бути використана в електронній техніці для виготовлення активного шару електрооптичних пристроїв – електрохромних вікон, невипромінюючих кольорових табло, дисплеїв, сенсорних пристроїв.

[collapse]
Дослідження динамічної неоднорідної структури сонячної атмосфери

Автори: канд.фіз.-мат.наук, ст.наук.співроб. Стоділка М.І., канд.фіз.-мат.наук, ст.наук. співроб. Ковальчук М.М., наук.співроб. Гірняк М.Б., мол.наук.співроб. Лаба І.С., інж. 3 кат. Баран О.А. (Тема: Дослідження динамічної неоднорідної структури сонячної атмосфери. № держреєстрації 0106U001326)

Суть розробки: Розроблено програмне забезпечення для розв’язування оберненої задачі нерівноважного переносу випромінювання. Проведено спостереження та дослідження активних процесів в атмосфері Сонця, досліджено вплив інтенсивного спалахового випромінювання на магнітосферу Землі. Отримано нові моделі фотосферної конвекції. На основі моделей досліджено конвективне поле температури та швидкостей реальної сонячної грануляції на грануляційних і субгрануляційних масштабах. За результатами спостережень сонячних спалахів в спектральних лініях отримані висотні стратифікації температури, променевої та мікротурбулентної швидкостей, газового тиску в підспалахових шарах сонячної фотосфери; виявлені згустки газової речовини в підспалахових шарах. Проведено дослідження динаміки просторових варіацій фізичних умов у активних областях на Сонці: в сонячних плямах, корональних дірах, факелах. З’ясовано, що морфологія тонкої структури хромосфери на двох висотних рівнях H і K CaII має подібну двохкомпонентну будову. Виявлені ефекти підвищеної чутливості молекулярних ліній та ліній літію при нерівноважному утворенні до температурної структури моделі атмосфери. Подібне програмне забезпечення розв’язку оберненої задачі переносу випромінювання розроблене в Інституті астрофізики в Іспанії, воно відоме під назвою SIR. Достовірність відтворення програмою, створеною в АО вища за SIR.

Сфера використання: Отримані результати можуть бути використані в навчальних закладах України (ГАО НАНУ, АО КНУ, КрАО, АО ЛНУ, АО ОНУ, інституті астрономії ХНУ), Росії (Пулківська АО, ГАІШ, ІЗМІРАН, Інститут сонячно-земної фізики Сибірського відділення РАН), Астрономічному інституті в Утрехті (Нідерланди).

[collapse]
Дослідження та мінімізація систематичних та випадкових похибок лазерного супутникового віддалеміра “Львів–1831”

Автори: канд.техн.наук, ст.наук.співроб. Вовчик Е.Б., д-р фіз.-мат.наук, проф. Вакарчук І.О., інж. Мартинюк-Лотоцький К.П., мол.наук.співроб. Білінський А.І., наук.співроб. Благодир Я.Т. (Тема: Дослідження та мінімізація систематичних та випадкових похибок лазерного супутникового віддалеміра “Львів–1831”. № держреєстрації: 0107U002063).

Суть розробки: Розроблено програмний комплекс для віддалемірних спостережень штучних супутників Землі. Даний комплекс програм дає змогу використовувати різні реєстратори інтервалів (А911, SR620), можливість подальшої розробки програмно керованих вузлів, вдосконалення системи керування телескопом, забезпечення простішого зв’язку між різними частинами систем збору інформації (метеостанція, реєстратор A911, SR620) та керування (комп’ютер ведення).

За базову операційну систему взято RTLinux, яка містить систему жорсткого реального часу та дозволяє керувати телескопом і системою реєстрації з малим часом реакції на зовнішні події. Нове програмне забезпечення дає змогу: скачувати та розраховувати проходження супутників; керувати телескопом та вносити корекції по попередньо розрахованих проходженнях супутників; автоматично зберігати дані про метео-параметри у бази даних; вносити метеодані у вихідні файли, архівувати та відсилати у міжнародні центри обробки.

Висока точність наведення телескопа на об’єкти спостереження, без використання датчиків положення. Можливість легкого розширення програмно-апаратної бази при використанні інших методів та об’єктів для спостереження. Розроблене програмне забезпечення дає змогу простого зв’язку для передачі даних між модулями телескопа на основі локальної мережі, і немає аналогів в Україні.

Сфера використання: Програмні продукти використовуються для управління лазерно-локаційної станції Львів-1831 на базі телескопа ТПЛ-1М, можуть бути використані у лазерних станціях (ГАО НАНУ, КрАО), та станціях з подібною апаратурою реєстрації

[collapse]
Застосування кристалічного матеріалу Y3AL5O12:Се як дозиметра з оптично стимульованою люмінесценцією

Автори: канд.фіз.-мат.наук, пров.наук.співроб. Новосад С.С., канд.фіз.-мат.наук, доц. Костик Л.В., інж. 1 кат. Новосад І.С., інж. 2 кат. Новосад О.С. (Тема: Вплив наноутворень на механізми оптоелектронних явищ в швидкодіючих фоторефрактивних кристалах. № держ­реєстрації: 0107U002047)

Суть розробки: Розробка відноситься до галузі приладобудування, зокрема до пристроїв реєстрації іонізуючого випромінювання, а саме для дозиметрії рентгенівського випромінювання в лабораторіях, медичних закладах, виробничих приміщеннях при низьких температурах.

Суть розробки полягає в удосконаленні дозиметра з оптично стимульованою люмінесценцією шляхом застосування кристалічного матеріалу з підвищеною ефективністю реєстрації рентгенівського випромінювання, з більшою різницею між максимумами люмінесценції та оптичної стимуляції, з кращим узгодженням спектра люмінесценції та кремнієвого фотоприймача, розширенням поля використання. Поставлена задача вирішується застосуванням кристалічного матеріалу Y3Al5O12:Се в якості дозиметра з оптично стимульованою люмінесценцією.

Запропонований матеріал Y3Al5O12:Се характеризується інтенсивною неелементарною активаторною смугою люмінесценції з максимумом в 540¸550 нм. Використання матеріалу Y3Al5O12:Ce у парі з кремнієвим фотоприймачем дозволяє підвищити чутливість, зменшити габарити і вагу дозиметра, покращити стабільність параметрів та проводити дозиметрію іонізуючого випромінювання в магнітних полях.

Розробка захищена патентом на корисну модель № 26790 від 10 жовтня 2007р.

Перевагою запропонованого дозиметра з оптично стимульованою люмінесценцією у порівнянні з прототипом є те, що він має значну відмінність положення максимумів у спектрах люмінесценції і оптичної стимуляції (~400 нм), краще у 2–2,5 рази оптичне узгодження з фотоприймачем на основі кремнію. Матеріал має підвищену ефективність реєстрації рентгенівського випромінювання, оскільки має більшу ніж прототип густину с=4,55 г/см3 і ефективний атомний номер Zеф=29,5. Використання матеріалу Y3Al5O12:Ce у парі з фотоприймачем на основі кремнію дозволяє проводити дозиметрію іонізуючого випромінювання в магнітних полях, покращити стабільність параметрів, підвищити чутливість і зменшити габарити та вагу дозиметра. Ці властивості у сукупності зі стійкістю дозиметра до дії температури і опромінення роблять перспективним застосування його для дозиметрії електромагнітних іонізуючих випромінювань у жорстких зовнішніх умовах при низьких температурах в області 85–120 К.

Отримано лабораторні зразки запропонованого кристалічного матеріалу як дозиметра з оптично стимульованою люмінесценцією.

Сфера використання: Розроблені експериментальні методики використовуються у НВП «Карат» м.Львів, люмінесцентні матеріали можуть бути впроваджені в НТК ,,Інститут монокристалів” НАН України (м. Харків) та Інституті матеріалів НВП “Карат” (м. Львів).

[collapse]
Сцинтиляційний матеріал

Автори: д-р фіз.-мат.наук, проф. Волошиновський А.С., канд.фіз.-мат.наук, доц. Хапко З.А., канд.фіз.-мат.наук, доц. Антоняк О.Т., канд.фіз.-мат.наук, асист. Вістовський В.В., мол. наук. співроб. Савчин П.В. (Тема: Люмінесцентна спектроскопія високоенергетичних електронних збуджень у нано­розмірних системах. № держреєстрації: 0106U001287)

Суть розробки: Розробка належить до фізики напівпровідників та діелектриків, зокрема до люмінесцентних матеріалів, а саме, неорганічних сцинтиляційних кристалів придатних для реєстрації іонізуючого випромінювання у складі сцинтиляційних детекторів для геофізичних досліджень та ядерної медичної апаратури. Суть розробки – в удосконаленні сцинтиляційного матеріалу шляхом вкраплення гігроскопічних мікро- чи нанокристалів у негігроскопічну матрицю, що забезпечить негігроскопічність отриманого матеріалу, спрощення вирощування сцинтиляційних кристалів великих розмірів, здешевлення вартості сцинтилятора. Поставлене завдання досягається тим, що сцинтиляційний матеріал, що містить кристал K2LaX5-Ce, де X або Cl, або Br, або I, утворений і розміщений у матриці KX, за наступного співвідношення компонентів у вихідній шихті (мол.%): LaX3 – 0,1 ‑1,5; CeX3 – 0,005 ‑0,05, решта – KX.

Подана заявка на корисну модель № U200806594 від 15.05.2008 р.

Запропоновані матеріали зберігають сцинтиляційні характеристики їх монокристалічних аналогів – світловий вихід залишається на такому ж рівні, спектральні характеристики люмінесценції KX з диспергованими мікрокристалами K2LaX5-Ce є такими ж як і у об’ємних кристалах K2LaX5-Ce – одночасно забезпечуючи негігроскопічність отриманого матеріалу, спрощення вирощування сцинтиляційних кристалів великих розмірів, здешевлення вартості сцинтилятора.

Отримано лабораторні зразки запропонованих сцинтиляційних матеріалів.

Сфера використання: Розроблені люмінесцентні матеріали можуть бути впроваджені в НТК ,,Інститут монокристалів” НАН України (м. Харків) та Інституті матеріалів НВП “Карат” (м. Львів).

[collapse]
Індикатор свіжості продуктів

Автори: Чохань М.І., Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І., Польовий Д.О.

Cуть розробки: Індикатор містить оптичний прозорий носій – скляну пластину 15х30х1мм, одна з площин котрої покрита електропровідним шаром діоксиду стануму, на яку нанесена індикаторна речовина – плівка кислотно-легованого поліаніліну, або поліортотолуїдину, або поліортоанізидину.

Патент UA № 26256. 10.09.2007. Бюл. №14.

Пристрій дозволяє візуально визначити момент порушення свіжості при спрощеній конструкції та підвищеній чутливості і може багаторазово використовуватись за рахунок відновлення його властивостей..

Сфера використання: Галузь метрології, зокрема контрольно-вимірювальної техніки, призначеної для контролю якості продукції тваринництва. Може використовуватись для візуального експрес-контролю свіжості харчових продуктів за виявленням газів, зокрема аміаку, що утворюється під час зберігання харчових продуктів

[collapse]
Матеріал для термопар та термоелементів

Автори:. Стадник Ю.В., Горинь А.М., Стадник Б.І., Гореленко Ю.К., Ромака В.А.

Суть розробки: Резистивний матеріал на основі титану і міді додатково містить кобальт і сурму при наступному співвідношенні компонентів, мас.% :

титан                                               20,75-20,78

кобальт                                           13,02-15,09

мідь                                                 11.30-13,49

сурма                                              решта

Патент UA № 32948 U.10.06.2008. Бюл. №11.

Підбір нового складу компонентів дозволив забезпечити низьке значення ТКО у ширшому діапазоні температур.

Сфера використання: Галузь матеріалознавства, а саме резистивні матеріали, які можуть бути використані в електронній техніці, радіотехніці, приладобудуванні для виготовлення резисторів як в об ємному вигляді, так і у вигляді плівкових елементів.

[collapse]
Проточна кювета для реєстрації мікрочастинок у рідинах, підданих високому ступеню очистки

Автори: Білий О.І., Гетьман В.Б., Печенков Г.О.

Суть розробки: Проточна кювета містить корпус, два кронштейни, оптичну діафрагму, вікно для введення зондувального випромінювання, вікно для реєстрації розсіяного світла, оптичну пастку для погашення променя зондувального випромінювання, вхідний штуцер, верхній та нижній вихідний штуцер. Корпус додатково містить робочу камеру у вигляді циліндричної порожнини, вісь якої співвісна із вікном для реєстрації розсіяного світла та та перпендикулярна до оптичної осі вікна для введення зондувального випромінювання і з’єднує робочу камеру з оптичною пасткою. Корпус та штуцери виготовлені із хічно інертного світло поглинаючого матеріалу – чорного фторопласту або ебоніту.

Патент UA № 30016 U. 11.02.2008. Бюл. № 3.

Модифікація конструкції корпусу кювети призводить до того , що зондувальний лазерний промінь, який поширюється у досліджуваному середовищі перетинає потік досліджуваної рідини лише у зоні реєстрації мікрочастинок. Це дає змогу позбутись мерехтіння по напрямку поширення зондувального світлового потоку та спростити алгоритм та схеми обробки реєстрованих світлових потоків, збільшити точність та однозначність вимірів, зменшити трудомісткість та вартість виготовлення кювети.

Сфера використання: Галузь приладобудування. Може знайти застосування у хімічній, мікробіологічній, фармацевтичній та інших галузях промисловості.

[collapse]
Нові матеріали для безсвинцевих припоїв

Автор: Плевачук Юрій Олександрович, старший науковий співробітник кафедри фізики металів фізичного факультету, тел.  +38-032-2394594 , Е-mail: plevachuk@mail.lviv.ua

 Суть розробки: Заміна традиційних припоїв, що містять свинець і негативно впливають на здоров’я та навколишнє середовище, новими припоями на базі олова. Припої, що містять свинець, негативно впливають на здоров’я і навколишнє середовище, оскільки нагромадження свинцю в організмі є причиною виникнення різноманітних захворювань. Так як основною умовою розробки нових промислових систем та приладів стає зменшення цього впливу, промисловість зацікавлена в якнайширшому використанні безсвинцевих припоїв, у першу чергу в електронному обладнанні. Виходячи з промислових та екомомічних факторів, найкращими матеріалами для заміни традиційних припоїв Pb-Sn є подвійні та потрійні сплави евтектичних та біляевтектичних концентрацій на основі олова Sn-Cu, Sn-Ag і Sn-Ag-Cu, що зумовлено їхніми невисокими температурами плавлення, добрими механічними властивостями і низькою ціною. У проекті досліджені фізичні властивості припоїв, подані рекомендації щодо їхнього отримання та застосування.

[collapse]
Станція лазерної локації для визначення високоточних відстаней до супутників

Автори: Логвиненко О.О., Вакарчук І.О., Благодир Я.Т., Білінський А.І. Телефон:  +38 (032) 260-03-95

Суть розробки: Створена станція лазерної локації «Львів» проводить спостереження низькоорбітальних супутників і супутників типу Лагеос в рамках національних і міжнародних проектів та програм. Станція входить до складу УКРГЕОКОСМОМЕРЕЖІ (українська мережа станцій космічної геодезії та геодинаміки) та є членом Міжнародної служби лазерної локації (ILRS) і отримала міжнародні індентифікаційні номери та символьні коди: CDP 18318501, DOMES 12368S001, чотирисимвольний код «LVIV». В даний час похибки результату однієї локації складає 3-5 см, а похибка нормальних точок становить 0.6-1.2 см, що пітверджено міжнародними центрами обробки лазернолокаційних спостережень і є на рівні світових вимог.

Згідно вимог ILRS перманентний віддалемір повинен спостерігати з похибкою одного виміру відстані не більше 10см та похибкою нормальної точки не більше 1см.

Результати спостережень станції використовуються центром аналізу лазернолокаційних спостережень ГАО НАН України та міжнародними центрами аналізу геодинамічних спостережень для прикладних та фундаментальних досліджень, таких як рух полюсів Землі та нерівномірність її обертання, земні припливи та деформація земної кори, тектоніка літосферних плит та перенос речовини (енергії) в системі ядро-мантія-атмосфера.

Отримані станцією результати беруть участь у створенні Міжнародної земної системи координат (ITRS) та її реалізацій (ITRF), розповсюдженні ITRS (ITRF) на території України, що сприяє розгортанню системи базового координатно-часового забезпечення України.

[collapse]
Ферментний електрод для визначення спиртів

Автори: Ковальчук Є.П., Остапович Б.Б., Турик З.Л. Телефон:  +38 (032) 2600397 

Суть розробки: Ферментний електрод на основі електропровідного полімеру, де як електропровідний полімер використаний поліпірол або полі-(триметоксисилілпропіл)анілін + поліанілін, або поліанілін, допований нафталінсульфоновою кислотою, або полі-(метаамінофенол). Патент UA № 10628 U.15.11.2005. Бюл. №11.

Використання ряду полімерів сумісних із ферментом дозволить швидко і ефективно визначати слідові кількості речовин в аналітах.

Сфера використання: Галузь фізичної хімії. Може бути використана для кількісного визначення спиртів.

[collapse]
Рідкий теплоносій

Автори: Українець А.М., Юрків В.В., Юрків Н.І., Іванишин В.С. Телефон:  +38 (032)260-03-96

Суть розробки: Рідкий теплоносій, виготовлений на основі водного розчину природного бішофіту у суміші з біхроматом лужного металу,. гідроксидом лужного металу, додатково містить мезокаін при наступному співвідношенні компонентів,мас.%:

Бішофіт   35,0-45,0

Біхромат лужного металу 2,0-2,8

Гідроксид лужного металу 0,2-0,3

Мезокаїн   0,4-0,8

Вода   решта

Патент UA № 16349.

Сфера використання: Введення додатково мезокаїну до складу рідкого теплоносія дозволяє знизити до мінімуму його корозійну активність і підвищити стабільність роботи при різних температурних режимах.

[collapse]
Спосіб підвищення вмісту металевих компонентів на поверхні легованих аморфних сплавів на основі Fe

Автори: Ковбуз М.О., Герцик О.М., Беднарська Л.М., проф. Котур Б.Я. . Телефон:  +38 (032)260-03-96 , E-mail: kotur@franko.lviv.ua

Суть розробки: Відновлення каталітичної активності аморфних металевих каталізаторів дією перемінного магнітного поля.

Отримано Патент №70585А, Ковбуз М.О., Герцик О.М., Беднарська Л.М., Котур Б.Я. Спосіб підвищення вмісту металевих компонентів на поверхні легованих аморфних сплавів на основі Fe.

Високоефективне відновлення каталітичної дії сплавів за допомогою експозиції у магнітному полі із спеціальної літератури невідоме. Відома електрохімічна активація, термообробка.

Методика активації, запропонована у патенті, не змінює форми виробу, не повязана з додатковими складними операціями і каталізатор витримує багаторазову активацію без зміни рівня вихідних каталітичних властивостей.

Сфера використання: Хімічна промисловість, Міністерство екології.

[collapse]
Каталізатор процесів відновлення NO, NO2, H2O2 на основі аморфних металевих сплавів Fe-Ni-(Me)-Si-B

Автори: Ковбуз М.О., Герцик О.М., Беднарська Л.М., проф. Котур Б.Я. Телефон:  +38 (032)260-03-96 , E-mail: kotur@franko.lviv.ua

Суть розробки: Запропоновано оптимальний якісний та кількісний елементний склад аморфного металевого каталізатора для процесів відновлення шкідливих побічних газоподібних продуктів хімічної промисловості геміоксидів азоту (NO, NO2), а також розкладу пероксиду водню у стічних водних розчинах.

Визначено оптимальний елементний склад аморфного металевого сплаву, який каталізує процеси відновлення оксидів азоту у газових сумішах, а також оксидно-відновного розкладу пероксиду водню та інших сполук з пероксидними групами у стічних водах хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості. Одержано патент Україн на винахід № 79754 від.25.07.2007р., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Беднарська Л.М., Котур Б.Я.

Відомі японські патенти (JP 58159850, 22.09.1983, JP 58159847, 22.09.1983) на каталізатори на основі аморфних металевих сплавів, у яких відсутні дані про елементні композиції і кількісний склад цільового каталізатора для доокиснення геміоксидів полютантів. У нашій розробці наведені конкретні дані про каталітичні властивості низки аморфних сплавів змінного складу і вибраний оптимальний варіант з найвищими показниками каталітичної активності у процесах як окиснення, так і відновлення шкідливих промислових викидів.

Сфера використання: Існує розроблена технологія (ТЗОВ «Мелта», м. Київ) на синтез аморфного сплаву такого складу. Даний каталізатор витримує 30-50 циклів без зниження активності. Розроблено економічний спосіб активації каталітичної дії даного каталізатора.

[collapse]
Високодисперсна полімерна суспензія

Автори: Головний наук. співроб., д-р хім.наук Аксіментьєва О.І., канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Опайнич І.Є. Телефон:  +38 (032) 260-03-97  е-mail: aksimen@ukr.net

Суть розробки: Удосконалено процес синтезу та отримано зразки полімерної суспензії у вигляді високодисперсних гранул, діаметр яких складає 2,0-3,0 мкм. Полімерна суспензія синтезована безпосередньо в процесі полімеризації. Досліджено умови суспензійної полімеризації стиролу та бутилакрилату. Процес полімеризації протікає при невисоких температурах. Дана розробка дає можливість в процесі полімеризації отримати суспензію мономерної фази стійку до злипання кульок диспергованого мономеру. Синтезована полімерна суспензія може бути використана при розробленні та виготовленні нових полімерних композиційних матеріалів, які застосовуються в елементах сучасної електронної та множильної техніки. Дослідження в цьому напрямку проводяться з метою заміни імпортних матеріалів на матеріали власного виробництва. Розробка захищена патентом України № 16346.

Високодисперсна полімерна суспензія є придатна для розробки та виготовлення нових полімерних композиційних матеріалів для сучасної техніки.

Сфера використання: Хімічна та приладобудівна промисловість

[collapse]
ОПТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ З ЕЛЕКТРОХРОМНИМ ПОЛІМЕРНИМ ШАРОМ

Керівник розробки: Головний наук. співроб., д-р хім.наук, Аксіментьєва О.І., Тел.  +38 032 2600397  е-mail: aksimen@ukr.net

Суть розробки: Для елемента з електрохромним полімерним шаром характерна наявність оптичної пам’яті, невисока собівартість, проста технологія отримання полімерного шару на основі вітчизняної сировини, що вигідно відрізняє його від рідкокристалічних дисплеїв. Новизна розробки полягає у використанні електрохромного шару поліаміноаренів з електронною та йонною провідністю, який отримують на поверхні оптичнопрозорих електродів методом електрополімеризації. Застосування нового принципу керування та нових речовин дає змогу забезпечити широку гаму кольорових переходів при зміні напруги в межах ±2В, стабільність роботи оптичного елемента протягом 1500-2000 циклів переключення та швидкодію, яка вимагається для електрохромних дисплеїв.

Вклад підприємства: наукові ідеї, виготовлення експериментальних зразків, налагодження виробництва, право використання патенту.

Сфера використання: Оптичні елементи з електрохромним полімерним шаром є м’якими для людського ока, не дають шкідливого електромагнітного та іонізуючого випромінення, і тому можуть застосовуватись в побутовій електронній техніці, дисплеях і моніторах, сенсорних пристроях тощо.

[collapse]
ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОСТОРОННІХ ДЗЕРКАЛЬНИХ МІДНИХ ПОКРИТЬ ХІМІЧНИМ СПОСОБОМ

Автор: канд.хім. наук, ст. наук. співроб. Опайнич І.Є. кафедра фізичної та колоїдної хімії, хімічний факультет, тел. +38 (032) 2600397

e-mail: opaynych@galca.ua

Суть розробки: Дзеркальне мідне покриття характеризується рівномірною та високою світловідбиваючою здатністю як зі сторони металічного покриття, так і зі сторони прозорої основи виробу, а також доброю адгезією до поверхні, на яку наноситься дзеркало. Застосування: металізація посудин Дьюара у виготовленні термосів, в оптиці для одержання напівпрозорих металічних плівок, світофільтрів, в радіоелектроніці, у виробництві декоративних виробів (зокрема, ялинкових прикрас). Термоси витримують вимоги з термоізоляції та мають естетичний вигляд.

Розробка захищена авторськими свідоцтвами та патентами: А.С.СРСР №1036697, №1063001, патенти США №4379184, Бельгії № 890.335, Болгарії № 35806, Німеччини № 160879, Чехії №231255, Індії №А1436, Японії №1440284, Франції №2512435, Великобританії №2107740.

Сфера використання: Реалізація проекту дасть змогу виготовити вперше термоси, що відповідають нормам стандарту, не використовуючи благородні метали.

[collapse]
Технологія одержання варізонних епітаксійних шарів КРТ (кадмій, ртуть, телур) з керованою варізонністю

Автор: Писаревський В.К., канд.ф.-м. н., ф-т електроніки

Суть розробки: Використовуючи розроблений в лабораторії НДЛ-14 модернізований метод парофазної епітаксії (метод ВКД) розроблено технологію одержання варізонних епітаксійних шарів КРТ з керованою варізонністю. Використання варізонного напівпровідникового матеріалу для створення детекторів ІЧ випромінювання відкриває можливість суттєвого підвищення їх експлуатаційних параметрів та створення фоточутливих структур з якісно новими характеристиками.

Патенто- і конкурентоспроможні результати:

 • особливості двотемпературної та двостадійної методики одержання епітаксійних шарів КРТ із заданими параметрами;
 • особливості твердофазного легування епітаксійних шарів КРТ елементами V групи при ізотермічній парофазній епітаксії;
 • технологічні аспекти створення p-n-структур на основі КРТ в єдиному технологічному циклі;
 • моделі фоточутливих структур на основі варізонних шарів КРТ з якісно новими характеристиками.

Сфера використання: наукові та виробничі організації Міністерства промислової політики та НАН України

[collapse]
Технологія виробництва протипухлинного антибіотика ландоміцину Е

Автор: Федоренко В.О., доктор біол. наук, завідуючий кафедри генетики і біотехнології, Тел.  +38 032 2394407 , e-mail: v_fedorenko@franko.lviv.ua

Суть розробки: Ландоміцин Е (LaE) – перспективний протипухлинний антибіотик, який активний проти пухлинних клітин, стійких до інших препаратів, зокрема антрациклінів. Розробка технології виробництва LaE сприятиме розширенню спектру протипухлинних препаратів в Україні, вдосконаленню хіміотерапії раку. Вітчизняне виробництво дозволить отримати дешевший продукт, порівняно із закордонними протипухлинними антибіотиками. Проект включає роботи з підвищення продуктивності існуючих штамів – продуцентів LaE, розробку технології стосовно отриманих штамів-продуцентів, затвердження техніко-економічної документації для організації виробництва препарату. Спосіб отримання штамів актиноміцетів з підвищеним синтезом LaE захищений патентом України, також отримано патент на штам Streptomyces globisoporus Smy622 – продуцент LaE. Штами – продуценти LaE зберігаються в Колекції культур мікороганізмів – продуцентів антибіотиків ЛНУ ім.І.Франка.

Сфера використання: Підприємства фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, біотехнологічні фірми та науково-дослідні установи, що займаються пошуком та розробкою нових медичних та ветеринарних препаратів

[collapse]
Біотичний спосіб рекультивації земель, забруднених нафтою

Автор: Терек О. І., професор, доктор біол. наук, кафедра фізіології та екології рослин, біологічний факультет, тел. +38 032 2394334 , Е-mail: biofr@franko.lviv.ua

Суть розробки: Технологія фіторемедіації грунтів, забруднених нафтою, за допомогою рослин осоки шершавої. З метою рекультивації нафтозабруднених ґрунтів розроблено спосіб їх біотичного очищення із використанням рослин осоки шершавої (Carex hirta). Експериментально встановлено, що вирощування рослин осоки шершавої на нафтозабруднених землях сприяє швидкій деструкції нафти і нафтопродуктів у грунті, відновлює його фізико-хімічні властивості (кислотність, повітряно-водний баланс та ін.), відновлює чисельність грунтової мікрофлори (сапрофітів, мікроскопічних грибів і дріжджів, пропіоновокислих, целюлозоруйнуючих бактерій, олігонітрофілів та нітрифікаторів та ін.).

Сфера використання: Запропонований спосіб фіторемедіації грунту є дешевим, доступним, екологічно безпечним заходом, що забезпечує швидке відновлення деградованих земель для їх можливого повторного використання

[collapse]
Інфраструктура сільського туризму Львівської області

Автор: Зінько Ю. В., старший науковий співробітник лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, тел.  +38 032 2394628 .

Суть розробки: Розроблено інвестиційні пропозиції з розбудови нічліжної, рекреаційної, транспортної та технічної інфраструктури для потреб сільського туризму Львівщини. Вони охоплюють туристичні місцевості Карпат, Передкарпаття та Поділля з багатими бальнеологічними, кліматичними та історико-культурними ресурсами. Інвестиційні проекти орієнтовані на приватні, державні, а також на міжнародні технічні допомоги.

Розробником у співпраці з місцевими органами влади та зацікавленими підприємцями розроблені бізнес-плани та інвестиційні пропозиції.

Сфера використання: Проекти направлені на розвиток в регіоні агротуристичного сектору загльнодержавного та міжнародного значення. Передбачається створення об’єктів розміщення туристів у сільській місцевості (котеджі, пансіонати, міні-готелі), оздоровчо-відпочивальної інфраструктури та тематичних атракцій.

[collapse]
Розвиток туристичної інфраструктури курортних і оздоровчо-відпочинкових центрів Карпатського регіону України

Автор: Зінько Ю. В., старший науковий співробітник лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, тел.  +38 032 2394628 , o_shevchuk@franko.lviv.ua.

Суть розробки: В проекті представлено інвестиційні пропозиції з розвитку туристичних об’єктів у курортах і оздоровчо-відпочинкових центрах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вони охоплюють туристичні місцевості з багатими бальнеологічними та кліматичними ресурсами Карпатського регіону. Передбачають створення об’єктів розміщення туристів (котеджі, пансіонати, міні-готелі), оздоровчо-відпочивальної інфраструктури та закладів дозвілля.

Розроблено 25 інвестиційних проектів з розбудови нічліжних, розважально-гастрономічних закладів та допоміжної інфраструктури. Проекти направлені на розвиток в регіоні туристичної інфраструктури курортних і оздоровчих центрів загальнодержавного та міжнародного значення. Центри сприятимуть збільшенню відвідувачів у регіоні та покращенню якості їх обслуговування.

[collapse]
Створення геопарку «Скелясті Бескиди»

Автори: Зінько Ю. В., старший науковий співробітник лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, тел.  +38 032 2394628 , o_shevchuk@franko.lviv.ua, Брусак В.П., доцент кафедри геоморфології і палеогеографії, кандидат географічних наук, Гнатюк Р.М., доцент кафедри геоморфології і палеогеографії, кандидат географічних наук, Кравчук Я.С., науковий керівник Лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, професор, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії.

Суть розробки: Геопарк – це інноваційна форма охорони геолого-геоморфологічної спадщини, яка втілюється в останнє десятиріччя у низці країн світу відповідно до програми ЮНЕСКО. Геопарк служать збереженню і охороні об’єктів геоспадщини (геологічні відслонення, скелі, печери та інші), а також забезпечують розвиток екоосвіти та геотуризму. Пріоритетом геопарку є забезпечення сталого розвитку на території визначених геомісцевостей.

В Україні лише розпочато наукові та планувально-проектні роботи зі створення нової міжнародної заповідної категорії – геопарків. В Україні до одного з найбільш перспективних регіонів щодо створення геопарків є Українські Карпати. Зокрема, найбільшою кількістю заповідних геолого-геоморфологічних об’єктів характеризуються території таких регіонів як Полонинсько-Чорногірський, Бескидський, Покутсько-Буковинський.

Розроблено організаційні та територіальні аспекти створення геопарку «Скелясті Бескиди». Описано методи консервації цінних геолого-геоморфологічних об’єктів, розроблено геотраси для обслуговування відвідувачів цього парку. Розглянуті питання формування інформаційно-освітньої інфраструктури, а також функціонування об’єктів нічліжної і гастрономічної бази.

В інформаційному плані представлена розробка включає текстовий матеріал, артографічні та графічні додатки, а також обширну базу даних щодо об’єктів геоспадщини та геотуризму.

Сфера використання: У розробці обґрунтовується створення першого в Україні геопарку у Бескидському регіоні на основі об’єктів геомпадщини національного парку «Сколівські Бескиди» та Поляницького ландшафтного парку. В геопарк «Скелясті Бескиди» буде включено відомі комплекси скель (Урицькі, Довбуша), окремі скелі, водоспади та низку цінних геологічних відслонень.

[collapse]
Нові термоелектричні матеріали на основі інтерметалічних напівпровідників

Автори: Стадник Ю.В., канд. хім. наук., пр. наук. сп., Ромака Л.П., канд. хім. наук., ст. наук. сп., пр. наук. сп., Горинь А.М., канд. хім. наук., м.н.сп., Гореленко Ю.К., ст. наук. сп., Тел.  +38 (032) 2394-503 , E-mail: stadnyk_yuriy@franko.lviv.ua

Суть розробки: Пошук реальних альтернативних енергоощадних електричних джерел живлення є пріоритетним напрямком сучасних фундаментальних досліджень природничих наук. Сьогодні одними з таких джерел є термоелектричні генератори струму, термоелектричні охолоджуючі пристрої тощо, робота яких основана на практичному використанні термоелектричних ефектів в напівпровідниках. Дані пристрої не містять рухомих частин, а тому час їхньої роботи практично необмежений. Однак вони мають низький коефіцієнт корисної дії, зумовлений невисокими величинами коефіцієнту термоелектричної потужності напівпровідників, термоелектричний ефект яких використовується для генерації електричного струму, охолодження. Крім того, в сучасних холодильних пристроях в якості хладогену використовується зріджений газ фреон, відомий своєю згубною дією на озоновий шар атмосфери. Однак на сьогодні відсутні екологічні та одночасно рівноцінні їм за потужністю і ефективністю охолоджуючі пристрої.

Сьогодні в термоелектричних генераторах та термоелектричних охолоджуючих пристроях використовуються традиційні термоелектричні напівпровідники – телуриди вісмуту (Bi2Te3), свинцю (PbTe), олова (SnTe), германію (GeTe), твердий розчин германій-кремній (Ge-Si). Крім невисоких значень коефіцієнту термоелектричної потужності, стримуючим фактором широкого використання цих напівпровідників в якості робочих елементів термоелектричних генераторів та охолоджуючих пристроїв є висока токсичність телуру – як на стадії отримання напівпровідникового матеріалу, так і подальшого його використання та утилізації.

Пропонується на розвиток конкурентноспроможних енергоощадних технологій використовувати в якості робочих елементів термоелектричних генераторів електричного струму (явище Зеєбека) нові термоелектричні інтерметалічні напівпровідникові матеріали зі структурою MgAgAs. Крім того, такі інтерметалічні напівпровідники пропонується використовувати для виготовлення термоелектричних охолоджуючих пристроїв (явище Пельтє).

Автори проекту вперше в світовій практиці для окремих представників сильнолегованих та сильнокомпенсованих інтерметалічних вузькозонних напівпровідників зі структурою MgAgAs успішно застосували для побудови моделей електронної та зонної структур методику частково невпорядкованих твердих тіл, що дозволило пояснити численні експериментальні результати, отримані в наукових лабораторіях багатьох країн, зокрема, дослідження температурних залежностей електропровідності, коефіцієнту Зеєбека, ефекту Холла, магнітних властивостей. Авторами проекту вперше запропоновані механізми провідності для окремих інтерметалічних напівпровідників структурного типу MgAgAs, в яких розглядається питання перебудови домішкових акцепторної та донорної зон при зміні концентрації домішок та ступені компенсації напівпровідників, сформульовані умови переходу провідності діелектрик-метал по домішковій зоні (перехід Мотта), умови переходу провідності діелектрик-метал при злитті домішкової зони та зони неперервних енергій (перехід Андерсена) тощо.

Як результат, будуть сформульовані технологічні умови отримання інтерметалічних напівпровідників на основі сполуки VFeSb, легованої акцепторними або донорними домішками, з максимально можливими величинами коефіцієнтів термоелектричної потужності. На завершальній стадії проекту на основі розроблених умов та рекомендацій будуть отримані інтерметалічні напівпровідники з максимальними величинами коєфіцієнта термоелектричної потужності та побудовано діючий зразок термоелектричного генератора.

Патент на корисну модель. – №25057. Бюл. №11 від 25.07.2007.Патент на корисну модель. – №24633. Бюл. №10 від 10.07.2007.Патент на корисну модель. – №25046. Бюл. №11 від 25.07.2007.

[collapse]
Моніторинг вод транскордонних рік Західного регіону України на вміст важких металів та органічних забруднювачів

Автори: Каличак Я.М., д.х.н., професор,Зінчук В.К., к.х.н., доцент, Василечко В.О., к.х.н., доцент, Пацай І.О., к.х.н., доцент. Тел.: +38 (032) 2600389, E-mail: chemdek@franko.lviv.ua

Суть розробки: Вирішення екологічних проблем на міждержавному рівні вимагає надійного моніторингу транскордонного переносу забруднювачів. Проект передбачає моніторинг вод рік на кордоні Україна – ЄС на вміст таких забруднювачів:

Мета проекту:

 • Визначення важких металів (Mn, Fe, Zn, Cu, Pb, Co, Cd, Hg, Cr, Ni).
 • Органічних сполук (феноли, ароматичні вуглеводні, хлороформ, нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні речовини).
 • Аніони (F, NO3, Cl, SO42-).
 • Визначення твердості води, рН, хімічного споживання кисню.

Наукова частина проекту

Удосконалення прямого фотометричного методу визначення іонів F у водах.

Розробка нових методів визначення органічних забруднювачів.

Вивчення можливості хемілюмінесцентного визначення сульфуровмісних органічних сполук.

Дослідження адсорбційних властивостей закарпатських природних цеолітів з метою концентрування мікродомішок токсичних забруднювачів вод.

Реалізація проекту дозволить

Створити незалежну позавідомчу структуру для надання об’єктивної оцінки хіміко-екологічного стану транскордонних рік.

Поповнювати банк даних щодо вмісту забруднювачів у водах.

Вивчати динаміку зміни вмісту забруднювачів у водах впродовж року.

Додаткові можливості акредитованої лабораторії аналітичної хімії

Аналіз якості питної води.

Надання послуг юридичним та фізичним особам щодо аналізу кольорових та дорого-цінних металів та їх стопів.

Встановлення кристалічної структури неорганічних сполук методами рентгено-структурного аналізу.

Здійснення арбітражного аналізу.

Аналіз якості фармпрепаратів та харчових продуктів.

[collapse]
Очистка забруднених сульфатами та важкими металами вод за допомогою сульфатредукувальних бактерій

Автори: Керівник: Ґудзь С.П. – зав. кафедри мікробіології, канд. біол. наук., професор. Тел.:  +38(032)2394153 ,  +38(032)2394357 ,

Е-mail: microbio@franko.lviv.ua

Суть розробки: Використання сульфатвідновлювальних бактерій для очистки стічних вод від іонів важких металів полягає у зв’язуванні цих металів у нерозчинні сульфіди сірководнем, що продукується бактеріями. Для підвищення ефективності способів біохімічної очистки з використанням сульфатвідновлювальних бактерій необхідний високий вміст клітин. Для створення необхідної концентрації бактерій в процесі очистки стічних вод від іонів важких металів використовують різні методи: в окремих випадках додають органічні речовини, які легко засвоюються сульфатвідновлювальними бактеріями або використовують спеціально підібрані біоценози.

Виділений штам сульфатредукувальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 характеризується підвищеною стійкістю до іонів важких металів та продукує значні кількості сірководню. Використання цього штаму дозволить забезпечити максимальне зв’язування іонів важких металів сірководнем у нерозчинні сульфіди.       Ефективність очистки стічних вод, які містять іони важких металів пропонованим штамом складає 60%.

Штам бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 депоновано в Інституті мікробіології та вірусології імені Д. Заболотного НАН України, м. Київ.

Сфера використання: Розробка відноситься до галузі біології, а саме до промислової мікробіології і може бути використаний у біотехнології для очистки стічних вод різних виробництв від солей важких металів.

[collapse]
Електропровідні епоксидні композиції

Автори: Закордонський В. П., доцент, к.х.н., Аксіментьєва О.І., доктор хімічних наук, гол.н.сп., Мартинюк Г.В., здобувач, Крупак А.І., студент. тел.: 272-80-69; 245-70-64

E-mail: aksimen@ukr.net

Суть розробки: Науково-технічна розробка ґрунтується на способі виготовлення електропровідних епоксидних композицій, стосується галузі хімічної промисловості, а саме, малотонажного виробництва струмопровідних епоксидних композицій, і може бути використана в електротехнічній, електронній, радіотехнічній та інших галузях промисловості для отримання струмопровідних адгезивів, герметиків, заливних композицій та антистатичних покрить на металічних і неметалічних поверхнях. Спосіб дає змогу спростити технологію отримання струмопровідної епоксидної композиції, підвищити екологічну безпеку процесу і забезпечити можливість одержання полімер-епоксидних композитів з високою провідністю шляхом одночасного використання як полімерного наповнювача і кислотного отвердника електропровідного полімеру, легованого тетрафторборатною кислотою, при певних співвідношеннях компонентів.

Проект передбачає проведення технологічних випробовувань, розробку ТУ та технологічного регламенту.

Розробка захищена патентом: Аксіментьєва О.І., Закордонський В.П., Мартинюк Г.В., Крупак А.І. Спосіб одержання струмопровідної епоксидної композиції / Патент на корисну модель № 24145 (Україна). –Опубл. 25.06.07, Бюл.№9.- 5 с.

[collapse]
Спосіб лікування діабету

Автори: Сибірна Н.О., д.б.н., проф., Бурда В.А., к.б.н., ст.наук. співр., Федорович А.М., к.б.н., ст.наук. співр., Тел.:  +38 (032) 2394-382 ,

E-mail: Sybirna_natalia@yahoo.com

Суть розробки: Винахід «Спосіб лікування діабету» удосконалює методи лікування діабету і його ускладнень, шляхом нового підходу до етіології захворювання і використання відомих сполук, що дозволить розширити групу препаратів з антиоксидантними властивостями, які використовуються для лікування. З цією метою проводились дослідження із застосуванням карнозину, як природного антиоксиданта і стабілізатора мембран. Зауважено, що при вживанні цього препарату відбувається погашення перекисного окислення, а отже стабілізація мембран.

В основу проекту покладено використання карнозину в нових технологічних процесах виробництва харчових продуктів, які матимуть лікувальну дію за умов діабету і його ускладнень. Такі харчові продукти, що містять карнозин, будуть клінічно апробовані у ендокринологічних центрах та лікарнях.

Розробка захищена Патентом UA 47123A, МПК С07К5/06, А61К38/00, G01N33/00

Сфера використання: Медицина.

[collapse]