Тематика наукових досліджень

Наукові дослідження в Університеті виконуються за науковими напрямами:

 • Біологія та охорона здоров’я;
 • Гуманітарні науки та мистецтво;
 • Математичні науки та природничі науки;
 • Суспільні науки;
 • Технічні науки.

Усі науково-дослідні роботи виконуються відповідно до закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” за напрямами:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави:

 • Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;
 • Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
 • Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;
 • Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;
 • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Інформаційні та комунікаційні технології:

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси;
 • Суперкомп’ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології;
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем;
 • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення;
 • Технології та засоби захисту інформації.

Енергетика та енергоефективність:

 • Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд;
 • Технології електроенергетики та теплоенергетики;
 • Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології;
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки.

Раціональне природокористування:

 • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття;
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату;
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів;
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів;
 • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря;
 • Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості;
 • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування;
 • Проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин і порід тварин.

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань:

 • Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи “людина – світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя;
 • Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування;
 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;
 • Геномні технології в сільському господарстві;
 • Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості;
 • Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;
 • Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів;
 • Проблеми впливу на людський організм випромінювання різних частотних діапазонів та захисту населення і військовослужбовців від нелетальних видів зброї;
 • Найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту.

Нові речовини і матеріали:

 • Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення;
 • Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів;
 • Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів;
 • Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва.

 

Основні напрями наукової діяльності Львівського національного університету імені  Івана Франка

 • Комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей аморфних та нанокристалізованих матеріалів, створення аморфних металевих сплавів з підвищеною каталітичною активністю у процесах доокиснення шкідливих промислових викидів.
 • Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з фукціональними властивостями.
 • Розробка способів отримання поліфункціональних нанокомпозитів з магнітними, люмінесцентними і електропровідними властивостями для отримання діагностичних матеріалів у медицині, зокрема маркерів онкоклітин, засобів цільової доставки лікарських препаратів, матеріалів для електрофорезу.
 • Синтез і дослідження нових органічних сполук на основі азотовмісних гетероциклів для  органічної електроніки.
 • Розробка способів отримання чутливого елемента сенсора на основі поліаміноаренів.
 • Розробка сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок гранатів.
 • Розробка способів отримання світловипромінювального елемента.
 • Розробка резистивних сенсорів аміаку.
 • Розробка нових матеріалів для літієвих джерел енергії.
 • Дослідження активних середовищ для твердотільних сенсорів температури та електромагнітних випромінювань.
 • Способи радіаційної обробки транзисторних сенсорів температури.
 • Розробка способів активації продукції біологічно активних речовин актинобактеріями. Універсальний генетичний механізм контролю продукції біологічно активних речовин стрептоміцетами.
 • Детектування рентгенівського випромінювання, гамма-квантів та нейтронів, радіаційний контроль, радіаційна спектрометрія.
 • Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів.
 • Отримання рентгенівських порошкових дифрактограм нових інтерметалічних сполук.
 • Вивчення ефективності використання природних полікомпонентних біорегуляторів росту рослин з біозахисним ефектом при вирощуванні озимого ріпаку і соняшнику та їх адаптивних властивостей за дії іонів важких металів.
 • Розробка способів отримання зміцненого покриття поверхонь деталей з металевих сплавів, спрямованих на розв’язання проблеми виходу з ладу машин і механізмів через підвищення їхньої надійності та довговічності.
 • Аналітична хімія лікарських засобів. Визначення сульфадиметоксину у складних модельних розчинах та лікарських препаратах різних форм випуску: таблетках та порошках.
 • Розробка сцинтиляційних екранів для реєстрації рентгенівських зображень з високим розділенням.
 • Розробка теплопровідних паст для відводу тепла від теплоутворюючих робочих елементів електронних пристроїв (процесорів, чіпсетів, відеоприскорювачів комп’ютерів тощо).
 • Розробка матеріалів для нових безсвинцевих припоїв для застосування в режимі поетапного паяння в різних температурних діапазонах.
 • Розробка матеріалів для склеювання і герметизації деталей вимірювальної апаратури і напівпровідникових елементів, в приладобудуванні та в інших областях техніки.
 • Створення матеріалів для термопар та термоелементів для термоелектричних генераторів.
 • Лабораторний моніторинг інфільтратів Львівського полігону твердих побутових відходів.
 • Ґрунтово-географічне районування України для обґрунтування регіональних схем і проектів раціонального природокористування, екологізації проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування, формування природно-заповідного фонду регіону.
 • Дослідження хвиль гравітації покращення якості прогнозу космічної погоди.
 • Екологічний моніторинг земель заповідних та антропогеннозмінених територій.
 • Моніторинг екології, створення та дослідження нанодисперсних середовищ.
 • Аналіз геоспадщини регіонів України у рамках Стратегії збереження та використання георізноманітності регіонів України.
 • Перевірка на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах.
 • Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу дітей зі спектром аутистичних порушень у спеціальній та інклюзивній школі.
 • Документування фольклорних дискурсів, як засадничу галузь української фольклористики, що формує документальну (джерельну) базу для наукового пізнання культурних феноменів як для самої фольклористики, так і широкого кола гуманітарних дисциплін.